Public Training : การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DC

31 พฤษภาคม 2566

บทนำ

ระบบการบริหารคุณภาพISO9001:2015 มีการกำหนดเกี่ยวกับระบบเอกสารสารสนเทศไว้ในข้อกำหนดที่ 7.5 เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้พิจารณาเอกสารสารสนเทศที่มีความจำเป็นต่อการมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารคุณภาพ โดยพิจารณาขอบเขต และประเภทของกิจกรรมในแต่ละกระบวนการ ความซับซ้อน และความสัมพันธ์ในระหว่างกระบวนการ เพื่อให้มีการสร้างและปรับปรุงเอกสารสารสนเทศที่ทันสมัย ตามข้อกำหนดที่ 7.5.2 ด้วยรูปแบบของเอกสาร ภาษาที่ใช้ การชี้บ่งประเภทและชื่อเอกสาร ชื่อหน่วยงาน หมายเลขอ้างอิง และวันที่ที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงการทบทวนและการอนุมัติ ตามความเหมาะสมและเพียงพอ

 

นอกจากนี้ระบบการบริหารคุณภาพISO9001:2015 ยังให้ความสำคัญกับการควบคุมเอกสารตามข้อกำหนดที่ 7.5.3 เพื่อให้มั่นใจว่า เอกสารมีความพร้อม และเหมาะสมกับการใช้งานในสถานที่และเวลา เมื่อมีความจำเป็น  เอกสารจะได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอจากความสูญเสียการเป็นความลับ จากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือจากการสูญเสียความถูกต้อง ดังนั้นการควบคุมเอกสารสารสนเทศตามระบบISO9001:2015 จึงมีความสำคัญอย่างมาก ในอันที่จะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและเพื่อให้มั่นใจว่า เอกสารสารสนเทศในระบบจะต้องมีการแจกจ่าย การเข้าถึง การค้นหา และการใช้งานที่เหมาะสม การจัดเก็บ และการถนอมรักษา รวมถึงการที่จะสามารถอ่านออกได้ การควบคุมการเปลี่ยนแปลงเอกสาร การเก็บรักษาและการทิ้งทำลายเอกสาร

 

ทั้งนี้ระบบการควบคุมเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพISO9001:2015 นี้  ยังรวมถึงเอกสารสารสนเทศที่มาจากแหล่งภายนอก ซึ่งองค์กรพิจารณาว่ามีความจำเป็นสำหรับการวางแผนและการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ ก็ต้องได้รับการชี้บ่งและมีการควบคุมตามความเหมาะสมตามระบบการบริหารคุณภาพISO9001:2015 อีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการควบคุมเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 เข้าใจการจัดทำ และการปรับปรุงระบบเอกสารสารสนเทศ ตั้งแต่การกำหนดรหัสเอกสาร การกำหนดรูปแบบเอกสาร วิธีกำหนดชื่อและประเภทเอกสารในระบบ วิธีการชี้บ่งความทันสมัย การปรับปรุงแก้ไขเอกสาร

2.      เพื่อให้สามารถควบคุมเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพISO9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจในความพร้อมและความเพียงพอ เหมาะสมของเอกสารกับการใช้งานในแต่ละกระบวนการ

3.      เพื่อให้สามารถทำการแจกจ่าย การเข้าถึง การค้นหา การใช้งาน การเก็บรักษาระบบเอกสารสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.      เพื่อให้สามารถทำการควบคุมเอกสารสารสนเทศในระบบตั้งแต่ การออกเอกสารใหม่ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การยกเลิกเอกสาร และการขอทำลายเอกสารในระบบได้อย่างถูกต้อง เพี่อป้องกันมิให้เกิดความสับสนหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการควบคุมเอกสารที่ไม่ดีเพียงพอ

 

วิธีการฝึกอบรม

1.      บรรยายเนื้อหาหลักทฤษฎี

2.      อธิบายตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน

3.     Workshopเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติงานจริงได้

4.     Pre-test, Post-test

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.     DCCเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเอกสาร,เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

2.     QMRตัวแทนฝ่ายบริหารมือใหม่ หรือQMRที่ต้องการทบทวนเคล็ดลัยการควบคุมเอกสารสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ

3.     หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้าแผนกของแต่ละหน่วยงาน

4.     ผู้บริหาร,ผู้จัดการฝ่าย,ผู้จัดการแผนก

 

หัวข้อการฝึกอบรม

บทที่ 1: หลักการบริหารงานคุณภาพของระบบISO9001:2015

·       TimelineของระบบบริหารงานคุณภาพISO9001:2015

·      หลักพื้นฐานของระบบบริหารงานคุณภาพ Quality Management Principle

·      วงจรPDCAกับระบบบริหารงานคุณภาพISO9001:2015

บทที่ 2: ข้อกำหนดของระบบISO9001:2015

·      บริบทขององค์กร Context of the Organization

·      ความเป็นผู้นำLeadership

·      การวางแผนPlanning

·      การสนับสนุนSupport

·      การปฏิบัติการ Operation

·      การประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation

·      การปรับปรุงImprovement

บทที่ 3: ระบบเอกสารสารสนเทศDocumented Information

·      ความสำคัญและความจำเป็นของระบบเอกสารสารสนเทศ

·      ประเภทของเอกสารสารสนเทศในระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001:2015

·      หลักการในการกำหนดประเภทเอกสารสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความสับสน

·      เทคนิคในการกำหนดรหัสเอกสารสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 4: หลักการจัดทำระเบียบปฏิบัติงานProcedureที่ถูกต้อง

·      ระเบียบปฏิบัติงาน Procedureคืออะไร

·      องค์ประกอบสำคัญของระเบียบปฏิบัติงาน Procedureที่ต้องมี

·      เทคนิคในการจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน Procedureที่ถูกต้อง

·      เคล็ดลับในการจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน Procedureที่มีประสิทธิภาพ

·      ปัจจัยหลักและประเด็นที่ต้องทบทวน Procedureก่อนอนุมัติใช้

·       Workshop#1: จัดทำ ระเบียบปฏิบัติงานของกระบวนการหลักในองค์กร

บทที่ 5: เทคนิคการจัดทำวิธีปฏิบัติงานWork Instructionที่ถูกต้อง

·      วิธีปฏิบัติงาน Work Instructionคืออะไร

·       องค์ประกอบสำคัญของวิธีปฏิบัติงาน Work Instruction

·      เทคนิคในการจัดทำวิธีปฏิบัติงาน Work Instructionที่ถูกต้อง

·      เคล็ดลับในการจัดทำวิธีปฏิบัติงาน Work Instructionที่มีประสิทธิภาพ

·      ปัจจัยหลักและประเด็นที่ต้องทบทวน Work Instructionก่อนอนุมัติใช้

·       Workshop#2: จัดทำ วิธีปฏิบัติงานของกระบวนการหลักในองค์กร

บทที่ 6: เทคนิคการกำหนดแบบฟอร์มFormที่ถูกต้องเหมาะสม

·      อะไรคือแบบฟอร์มในระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001:2015

·       เทคนิคในการจัดทำและกำหนดแบบฟอร์ม Formที่ถูกต้องและเหมาะสม

·      เคล็ดลับในการเชื่อมโยงแบบฟอร์มกับ ProcedureและWork Instruction

บทที่ 7: เคล็ดลับในการควบคุมเอกสารสารสนเทศ

·       เทคนิคในการจัดทำ Master Listsที่ถูกต้อง

·      เทคนิคในการจัดทำบัญชีผู้ครอบครองเอกสาร Holder Listsที่ดี

·      เทคนิคในการupdateเอกสารสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

บทที่ 8: เทคนิคการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและยกเลิกเอกสารสารสนเทศโดยใช้ใบDAR

·      อะไรคือ ใบDAR

·      เมื่อไหร่ที่ต้องใช้ใบ DAR

·      ขั้นตอนการใช้ใบ DAR

·      เมื่อออกใบDARแล้ว ใครต้องทำอะไรต่อ

·      อะไรคือOutcomeของใบDAR

บทที่ 9: เทคนิคการกำหนดตารางการควบคุมเอกสารในระบบISO9001:2015

·      ตารางการควบคุมเอกสารในระบบ ISO9001:2015 คืออะไร

·      ประโยชน์ที่ต้องมีการจัดทำตารางการควบคุมเอกสารในระบบ ISO9001:2015

·     เทคนิคการกำหนดตารางควบคุมเอกสารที่ถูกต้องตามระบบ ISO9001:2015

บทที่ 10: เทคนิคในการขอทำลายเอกสารสารสนเทศในระบบISO9001:2015

·      สาเหตุที่ต้องมีการขอทำลายเอกสารสารสนเทศในองค์กร

·      ประเภทของเอกสารสารสนเทศที่ต้องมีการขอทำลาย

·      เทคนิคและขั้นตอนในการขอทำลายเอกสารสารสนเทศในระบบ

·      แนวทางปฏิบัติจริงในการทำลายเอกสารสารสนเทศ

·      ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไขปัญหาในการขอทำลายเอกสารสารสนเทศ

บทที่ 11: เคล็ดลับการควบคุมเอกสาร ตามระบบISO9001:2015 ที่ยั่งยืน

·      ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมเอกสารสารสนเทศในระบบ

·      เคล็ดลับสู่การควบคุมเอกสารตามระบบ ISO9001:2015 ที่ยั่งยืน

บทที่ 12: กลยุทธ์การควบคุมเอกสาร ตามระบบISO9001:2015 ในยุคดิจิตอล

·      แนวทางการวางกลยุทธ์การควบคุมเอกสารให้ทันโลกยุคดิจิตอล

·      หัวใจสำคัญ และ Key Successในการควบคุมเอกสารด้วยสื่อโซเชียล

·      เคล็ดลับการเตรียมความพร้อมสำหรับการควบคุมเอกสารใน versionใหม่

 

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

 

โรงแรมแรมแบรนด์ สุขุมวิทซอย 18-20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ 4,000 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ ท่านละ 3,700 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,400 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมแรมแบรนด์ สุขุมวิทซอย 18-20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

31 พฤษภาคม 2566 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 224 ครั้ง