หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน กรกฎาคม

 กรกฎาคม 2567

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำระดับสูงด้านธุรกิจที่ยั่งยืน KU CARE

KU CARE หลักสูตรแรกของประเทศ ที่เน้นเรื่องความยั่งยืน SDG, ESG, Net Zero, ธุรกิจสีเขียว การจัดการความเปลี่ยนแปลง และการรับมือกับภาวะวิกฤติ

จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ

ปฐมนิเทศคือจุดแรกที่จะทำให้พนักงานเข้าใหม่ทราบเรื่องราวต่างๆ วัฒนธรรมองค์กร กฎระเบียบ รวมถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ที่เข้ารับการปฐมนิเทศก็ฟังๆไปอย่างนั้น ฟังและก็จบอยู่ ณ วันนั้น ผู้ที่รับผิดชอบในการปฐมนิเทศจึงต้องปรับปรุงหัวข้อและว

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

HR. for Non-HR. การบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับ ฝ่าย HR และ หัวหน้า / ผู้จัดการ ในสายงานต่างๆ

ปัจจุบัน หลายๆองค์กรเข้าใจว่างานบริหารบุคคลเป็นงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล แต่แท้ที่จริงแล้วการที่จะทำให้การบริหารคนขององค์กรประสบผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่าง Line Manager/Supervisor กับฝ่าย HR.

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง

KPI สำคัญต่อการบริหารจัดการงานการประเมินผลงาน และการบริหารธุรกิจ ซึ่งทุกคนที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการจัดทำ KPI และการจัดปรับ KPI ให้สอดคล้อง เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

เทคนิคการสอนและนะนำ Teach - Train - Coach - Suggest

1. เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการวิเคราะห์ และสื่อสารจูงใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย โดยวิธีการสอนและแนะนำ 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้มีโอกาสท

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2