รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร

การจัดอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ของ Thai Training Zone เราจะให้คำปรึกษาในการวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและ ระยะยาว ร่วมค้นหาความต้องการในการจัดอบรม ทำการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการขององค์กรมากที่สุด จัดการงานอบรม และทำการประเมินผลการอบรมเพื่อให้ลูกค้านำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพที่เต็มไปด้วย หัวใจในการให้บริการของทีมงาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

 • การทำงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จ
 • ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 • เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ
 • การวิเคราะห์การแข่งขันและการลงทุน
 • การบริหารโครงการ
 • การศึกษาความเป็นไปได้และการบริหารความเสี่ยง ของโครงการลงทุน
 • การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
 • การบริหารความเสี่ยงองค์กร
 • หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารความเสี่ยง
 • เทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
 • ทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการมือใหม่
 • การคิดอย่างเป็นระบบ
 • Leadership and Team Development
 • Situation Leadership
 • Collaboration and Team Building
 • เทคนิคการขายอย่างที่ปรึกษา
 • การขายเพื่อพิชิตใจลูกค้า
 • ทักษะการเจรจาต่อรองสำหรับงานขาย
 • เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ
 • เทคนิคการพัฒนาและการขายสมัยใหม่
 • Marketing Analysis
 • กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • Marketing Strategy
 • Brand Building Strategy in Digital World
 • เศรษฐศาสตร์การตลาด
 • Content Marketing Strategy
 • Social Media Marketing
 • Digital Marketing Planning
 • CG & CSR
 • Customer Relationship Management
 • Proactive Service Mind
 • การสร้างความเป็นเลิศในงานบริการ
 • การสื่อสารในงานบริการ
 • เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 • เทคนิคการบริการเหนือชั้น
 • Think to One Touch to All Service
 • HR for Non HR
 • Strategic Human Resources Management
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
 • Professional Interview Techniques
 • การบริหารขีดสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน
 • การบริหารระบบผลตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน
 • Labor Laws and HR Management
 • การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • การพัฒนาองค์กร
 • กลยุทธ์การสร้างความผูกพันของพนักงาน
 • ระบบการจัดการคนเก่ง
 • การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
 • Lean Six Sigma
 • Total Quality Management
 • หลักการบริหารการเงิน
 • การวิเคราะห์รายงานการเงิน
 • การวางแผนทางการเงินด้วยงบประมาณ
 • การบริหารภาษีและวางแผนทางภาษ
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
 • เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อสถาบันการเงิน