หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน สิงหาคม

 สิงหาคม 2567

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแบบ AIDET Plus+ in Healthcare 2024

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแบบ AIDET Plus+ in Healthcare 2024 ออกแบบเนื้อหาการสอนสำหรับเป็นต้นแบบผู้ปฏิบัติงานในสายงานด้านสุขภาพทุกระดับ เน้นฝึกการใช้เครื่องมือการสื่อสาร 6 แบบ

จัดโดย Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ-CoP

การจัดทำรายงาน เพื่อการประกอบขอนุญาตการประกอบธุรกิจกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าโซล่าร์

จัดโดย บริษัท ที่ปรึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน จำกัด

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสด้านทฤษฏีไฟฟ้า (ผอส.ทฤษฏีไฟฟ้า)

เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ผชอ. / ผชร. / ผอส.ทฤษฏีไฟฟ้า / ผอส.ทฤษฏีความร้อน)

จัดโดย บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด

Oracle : Linux/Unix Administrator For Beginner

ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจในสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการ linux/unix สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ , ตั้งค่าเครือข่าย , วางแผนพื้นที่ storage, จัดการไฟล์ , สร้างผู้ใช้งานและกลุ่ม , จัดการสิทธิ , ติดตั้งถอดถอนซอฟต์แวร์ให้กับระบบปฏิบัติการ , รู้วิธีตรวจสอบประสิ

จัดโดย Thailand Training Center

ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (ระดับผู้ชำนาญการ)

สำหรับบุคลากรที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

จัดโดย บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning

หลักสูตรนี้จะเน้นการใช้คำสั่งแบบ command-line เพื่อให้ผู้ใช้งานระดับ developer สามารถปรับแต่งเองได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ Enterprise Manager ซึ่งต้องมีสิทธิ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล และต้องซื้อซอฟต์แวร์แบบ Enterprise Edition อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าอบรมจะได้

จัดโดย Thailand Training Center

การทำงานแบบ agile เพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการทำงาน

การทำงานแบบ Agile ถือเป็นอีกทางหนึ่งที่จะสามารถสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กรเพราะการทำงานที่รวดเร็วจะช่วยลดเวลาและลดต้นทุนให้กับองค์กรได้

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ

เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Excel ให้เหมาะสมกับงาน และได้ประโยชน์มากที่สุด

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

HR ยุคดิจิตอล – HR 4.0

HR เองซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่ผู้บริหารระดับสูงต้องการให้ยืนอยู่เคียงข้าง จำเป็นต้องปรับตัวให้รวดเร็ว เพื่อพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีแผนเชิงรุกเพื่อก้าวไปพร้อมกับโลก digital ที่ก้าวเข้ามาอย่างรวดเร็ว

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

การมีค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการที่ดี สามารถนำไปสู่การบริการที่ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับงานบริการที่ต้องใช้มนุษย์ในฐานะผู้ให้บริการ เป็นผู้ส่งมอบงานบริการไปยังลูกค้า หลักสูตรนี้ จะสามารถรู้จักวิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการอย่าง

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การบริหารต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์กร

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงความสำคัญของการบริหารต้นทุน 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการของการบริหารต้นทุน และวางระบบการบริหารได้ 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาแนวทางการบริหารต้นทุน ไปใช้งานจริงในองค์กรได้

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

เทคนิคการเขียน Job Description

Job Description สำคัญต่อต่อการบริหารจัดการการทำงานของบุคลากรรวมถึงการประเมินผลงาน ซึ่งทุกคนที่ปฏิบัติงาน จำเป็นต้องเข้าใจ Job Description ของตนเอง ดังนั้นการกำหนด / การเขียน Job Description ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การตั้งเป้าหมายและการวางแผนงาน Goal Setting & Planning

1 มีความเข้าใจและสามารถตั้งเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความสำเร็จโดยรวม 2 มีทักษะในการวางแผนเพื่อการทำงานที่มุ่งสุ่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 3.สามารถนำแผนไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมาย (KPI) ที่ตั้งไว้

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า

ให้รางวัลลูกค้า ด้วยการบริการที่เป็นเลิศ KEEP Customer for LIFE - เพื่อรักษาลูกค้าไว้ให้ได้ตลอด

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1