หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน กรกฎาคม

 กรกฎาคม 2567

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

Public Training : สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายและระเบียบพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้อง

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

หลักสูตร : Strategic Talent Management and Succession Planning

"หากคนเก่งขององค์กร คือกุญแจสำคัญของความสำเร็จ เราจะบริหารและวางแผน HR อย่างไร?"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Public Training : การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความหมายและวิธีการของการแก้ปัญหาและการแก้ปัญหาในอนาคต สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ปัญหา ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

พัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน แบบ SMART WORK (SMART WORK Supervisory Skills)

Learn More Point • สามารถพัฒนาตนเองในเรื่องการบริหารจัดการยุคใหม่ โดยเน้นการสร้างความเข้าใจในภาพรวมของการทำหน้าที่เป็นหัวหน้างาน เริ่มตั้งแต่ ความหมาย แนวคิด ภารกิจที่ต้องปฏิบัติในฐานะหัวหน้างาน บทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ รวมทั้งเน้นการฝึกภารกิจสำคั

จัดโดย บริษัท เลิร์น มอร์ เทรนนิ่ง จำกัด

ฟรี...ความรู้พื้นฐานพลังงานเซลล์แสงอาทิคย์(Solar Cell)

เพื่อการศึกษาระบบโซล่าร์เซลล์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การติดตั้งโซล่าร์ บนหลังคาสำหรับประชาชน

จัดโดย บริษัท สยานวัตกรรมโซล่าร์ จำกัด

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏ

การบริหารธุรกิจองค์กรยุคใหม่ที่มีการแข่งขันที่เข้มข้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินทุน กลยุทธตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ในการแข่งขัน ตลอดจนต้นทุนด้านศักยภาพของบุคลากรผู้บริหารในองค์กรทุกระดับร่วมกัน บนความเป็นจริงของความสำเร็จ หรือการประสบพบปัญหาขณะดำเนินงานจากหลาย

จัดโดย ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Transportation Management 4.0) 23 กรก

ปัจจุบันการขนส่งมีบทบาทมากในวงการอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ จากระบบการขนส่งในภาพรวมเริ่มจากการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า การวางแผนด้านการผลิตหรือบริการ การตรวจสอบ การบรรจุสินค้า และการจัดส่งหรือขนส่งไปยังลูกค้า ที่กล่าวมาเบื้องต้นในทุกๆขั้นตอนมีระบบ

จัดโดย ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

confirm ยืนยันจัด เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการทำงาน (Risk Management) อบรม 23 กรก

“ความเสี่ยง” นิยาม หรือคำจำกัดความที่นำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง คือ เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ภายในสถานการณ์ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสำเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประส

จัดโดย ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เปิดรับสมัคร Public Training หลักสูตร กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร ทั้งระบบ อบรม

การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศและของโลก ประกอบกับการค้าวิถีใหม่ NEW NORMAL เป็นการค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผู้ปฏิบัติต้องมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจอย่างชาญฉลาด ทันสม

จัดโดย ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวเพื่อปิดการขาย 25 กรก

เทคนิคการเจรจาต่อรองและการปิดการขาย คือ เทคนิคสำคัญที่สร้างผลกำไรให้กับองค์กรมาทุกยุคทุกสมัย นักขายจึงต้องหมั่นฝึกฝนเทคนิคการต่อรองต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพราะการปิดการขายที่ดีจะเป็นการช่วยลูกค้ามากกว่าเน้นขาย การขายจึงเน้น

จัดโดย ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารต้นทุน ( STRATEGIC COST MANAGEMENT) 26

ในการประกอบธุรกิจใดๆไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าเพื่อจัดจำหน่าย,การดำเนินธุรกิจให้บริการ ในยุคที่มีการแข่งขันกันสูง หากมีการบริหารต้นทุนที่ต่ำหรืออย่างเมาะสมก็สามารถสร้างผลกำไรได้เป็นอย่างดี หากมีการบริหารต้นทุนที่ผิดพลาดก็อาจมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ยืนยันจัด Public Training หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 อบรม 25 กรกฎาคม 2567

ปัจจุบันตำแหน่งระดับ“นักบริหารจัดการยุค4.0″ไม่ว่าจะประจำสายงานธุรการ สายงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงสายงานการเจรจาด้านการขาย สายงานจัดซื้อ ตลอดจนสายงานอื่นๆ ในโครงสร้างองค์กร มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ (Creating Professiona

เนื่องจากยังมีผู้ใช้งาน PowerPoint หลายต่อหลายคนที่ยังเข้าใจและใช้งานในลักษณะเหมือนเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา หรือคัดลอกข้อมูลจากที่อื่นแล้วนำมาวาง (ใช้งานความสามารถที่แท้จริงของ PowerPoint ไม่ถึง 10%) ใช้งานเหมือนเป็นแผ่นใส/กระดาษธรรมดา ทำให้การนำเสนอไม่มีควา

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การค้าระหว่างประเทศ นำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ 25 กรกฎาคม 2

การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศและของโลก ประกอบกับการค้าวิถีใหม่ NEW NORMAL เป็นการค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผู้ปฏิบัติต้องมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจอย่างชาญฉลาด ทัน

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public Training หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS 24 กรกฎาคม 2567

ระดับ 1 ระบุปัจจัย แนวทาง เป้าหมาย หรือแผนงานการทำงานให้บรรลุผลตามปัจจัยอย่างสร้างสรรค์

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เปิดรับสมัคร อบรม หลักสูตร: 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ(9 Steps Success to

องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้างานใหม่ ที่จะต้องเพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือ และศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1