หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน กรกฎาคม

 กรกฎาคม 2567

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Design Thinking for Innovation

สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคปัจจุบัน

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติ การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์-CFP

การจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน รองรับพรบ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จัดโดย บริษัท ที่ปรึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน จำกัด

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติ การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

การจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน รองรับพรบ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จัดโดย บริษัท ที่ปรึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน จำกัด

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน (PRE โรงงาน)

เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ผชอ. / ผชร. / ผอส.ทฤษฏีไฟฟ้า / ผอส.ทฤษฏีความร้อน)

จัดโดย บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด

หลักสูตร นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ RE162 รุ่นที่ 40

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพเป็นอย่างไร ที่เรามีคำตอบ

จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

How to Deal with Difficult People at Work (เทคนิคการรับมือกับมนุษย์เจ้าปัญหาในที่ทำงาน)

หลักสูตรนี้ เน้นการลงมือปฏิบัติ โดยผู้เรียนทำแบบฝึกหัด ตอบคำถาม อภิปราย และมีการทำสถานการณ์ จำลอง รวมถึงการให้และรับ feedback ด้วย

จัดโดย Network Training Center

The Powerful Mindset & Positive Communication for Leader

“การสื่อสารที่ดี ย่อมมาจาก Mindset ที่ดี” หากคนในองค์กรมีการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน ย่อมนำมาซึ่งความราบรื่น มีความสุขและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ไม่ยาก หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกให้ตัวคุณเอง พร้อมปรับเปลี่ยน Mindset อย่างถูกต้อง จนเกิดกา

จัดโดย Network Training Center

Microsoft Excel [Intermediate]

‘เก่ง Excel แบบรวบรัด ฉบับคนทำงาน’ กับหลักสูตรที่ให้คุณได้ฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆ กับผู้สอน โดยสามารถใช้งาน Tools & Function ของ Excel เพื่อจัดการและแก้ปัญหาการใช้งาน Excel ได้ดียิ่งขึ้น!

จัดโดย Network Training Center

Microsoft Excel (Database And Report)

เรียนรู้คำสั่ง เทคนิค และวิธีการที่ถูกต้องในการจัดการ ‘ข้อมูล’ เพื่อใช้สำหรับ Database & สร้าง Report… พร้อมทำความเข้าใจ Features ต่างๆ ที่ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น

จัดโดย Network Training Center

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำระดับสูงด้านธุรกิจที่ยั่งยืน KU CARE

KU CARE หลักสูตรแรกของประเทศ ที่เน้นเรื่องความยั่งยืน SDG, ESG, Net Zero, ธุรกิจสีเขียว การจัดการความเปลี่ยนแปลง และการรับมือกับภาวะวิกฤติ

จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

สำหรับบุคลากรที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

จัดโดย บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : Master Backup & Recovery with RMAN

ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจหลักการสำรองข้อมูลและกู้คืนฐานข้อมูลให้เหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยคำสั่ง Recovery Manager (RMAN) ของ oracle database ได้เรียนรู้วิธีการตั้งค่าพารามิเตอร์ , ลงมือปฏิบัติสำรองข้อมูลและ เรียกคืนข้อมูล ทั้งแบบ จาก hard disk และ

จัดโดย Thailand Training Center

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : Administration

ประโยชน์ที่ได้จากหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจในสถาปัตยกรรมของ Oracle 12c R2 Database และความสัมพันธ์แต่ละ module ที่ติดต่อกันเองภายในและที่ติดต่อกับผู้ใช้หรือโปรแกรมภายนอก ผู้เข้าอบรมสามารถ install Oracle Database Server พร้อมทั้งสร้างฐานข้อมูลแ

จัดโดย Thailand Training Center

เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน และการใช้แนวคิด zero defect , 7 wastes ในกระบวนการทำงาน

1. เพื่อให้ผู้เขาอบรมเห็นถึงสาเหตุข้อผิดพลาดทุกๆ ประเด็น 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิด zero defect , 7 wastes และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน 3. เพื่อให้ผู้เข้าบอบรมมีแนวทางในการวางแผนปรับปรุงการทำงานให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

สร้างโอกาส กับการขายการตลาดแนวคิด New Normal

ในทุกความเปลี่ยนแปลงนั้นมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ วิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบในด้านลบต่อธุรกิจยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ ในเวลาเช่นนี้ คนที่อยู่รอดได้ ไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุด หรือฉลาดที่สุด แต่เป็นคนที่ปรับตัวได้ดีที่สุด  ทีมงานขายการตลาดจะปรับตัวอย่างไร ...

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ

ปฐมนิเทศคือจุดแรกที่จะทำให้พนักงานเข้าใหม่ทราบเรื่องราวต่างๆ วัฒนธรรมองค์กร กฎระเบียบ รวมถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ที่เข้ารับการปฐมนิเทศก็ฟังๆไปอย่างนั้น ฟังและก็จบอยู่ ณ วันนั้น ผู้ที่รับผิดชอบในการปฐมนิเทศจึงต้องปรับปรุงหัวข้อและว

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1