หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน มิถุนายน

 มิถุนายน 2567

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารและวางแผนเชิงกลยุทธ์

หลักการบริหารแบบลึกซึ้ง สู่การเป็นสุดยอดนักบริหารเชิงกลยุทธ์

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

การบริหารการจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ

ในปัจจุบันการขนส่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจ เพราะเป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและต้นทุนการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นหลักสูตรนี้จะเน้นไปในหัวใจหลักของการขนส่งคือ 5 R 1.Right Cost ต้นทุนที่เหมาะสม 2.Right time ตรงตามเวลาที่กำหนด 3

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Systematic Approach to Problem Solving & Decision Making

เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

ขั้นตอนการขอ VISA และ WORK PERMIT (ใบอนุญาตทำงาน) ที่ถูกต้อง (VISA & / Work permit)

ผู้ประกอบการที่มีการนำเข้าชาวต่างชาติมาปฏิบัติงานในประเทศไทย จึงควรทราบข้อกำหนดและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด

จัดโดย Hrdzenter Training

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม...สำหรับมือใหม่

การฝึกอบรมจึงเน้นให้เห็นความสำคัญถึงเทคนิคการจดรายงานการประชุม และการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งฝึกฝนพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการประชุมได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

จัดโดย Hrdzenter Training

PUBLIC TRAINING ยืนยันจัด CONFIRM จัดอบรม หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า อบรม 1

ในปัจจุบันที่การทำตามความคาดหวังเป็นเรื่องที่ยากมากมายในการให้บริการลูกค้า แต่ก็ไม่อาจปฎิเสธได้ว่า องค์กรใดสามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้ย่อมมีชัยเหนือคู่แข่ง แต่หากความคาดหวังของลูกค้ามักนำมาซึ่งความยากในการปฎิบัติตามความต้องการโดยผู้ให้บริการที่มีทั

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดการสิ่งแวดล้อม ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม

เพื่อจัดการขยะมูลฝอย จัดการสิ่งแวดล้อม ขจัดมลพิษ ธุรกิจสีเขียว(Green Business) มุ่งสู่ Low Carbon

จัดโดย บริษัท ที่ปรึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน จำกัด

ขั้นตอนการขอ VISA และ WORK PERMIT (ใบอนุญาตทำงาน) ที่ถูกต้อง (VISA & / Work permit)

จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการขอวีซ่า และ ใบอนุญาตทำงาน (Work permit)พร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 รวมถึงจะต้องดำเนินการยื่นคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรต่อค

จัดโดย Hrdzenter Training

ยืนยันอบรม เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม...สำหรับมือใหม่

การจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการประชุม การจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการบันทึกและเขียนรายงานการประชุมด้วยความเข้าใจตรงตามหลักการ พร้อมทั้งมีทัศนคติเชิงบวกต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ทำให้การประ

จัดโดย Hrdzenter Training

ดูงานซื้อทรัพย์บังคับคดี (สัมมนา) รุ่นที่ 10

ดูงานซื้อทรัพย์บังคับคดี (สัมมนา) รุ่นที่ 10

จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

หลักสูตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 3 วัน (AP100) รุ่นที่ 150

หลักสูตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 3 วัน (AP100) รุ่นที่ 150

จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

PUBLIC TRAINING ยืนยันจัด CONFIRM จัดอบรม หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า อบรม 1

ในปัจจุบันที่การทำตามความคาดหวังเป็นเรื่องที่ยากมากมายในการให้บริการลูกค้า แต่ก็ไม่อาจปฎิเสธได้ว่า องค์กรใดสามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้ย่อมมีชัยเหนือคู่แข่ง แต่หากความคาดหวังของลูกค้ามักนำมาซึ่งความยากในการปฎิบัติตามความต้องการโดยผู้ให้บริการที่มีทั

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

สัมมนา เปลี่ยนที่ดินเป็นเงินล้าน!

สัมมนา เปลี่ยนที่ดินเป็นเงินล้าน

จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

หลักสูตรวุฒิบัตร: การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 22 (Human Resource Development Certificate Program ร

องค์กรยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดเวลา ทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบเดิม ๆ อาจจะไม่เพียงพอต่อการเติบโตขององค์กรอีกต่อไป การพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงกลายเป็นส่วนสำคัญที่ผู้บริหารต้องให้ค

จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร (PRE อาคาร)

เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ผชอ. / ผชร. / ผอส.ทฤษฏีไฟฟ้า / ผอส.ทฤษฏีความร้อน)

จัดโดย บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสด้านทฤษฏีไฟฟ้า (ผอส.ทฤษฏีไฟฟ้า)

เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ผชอ. / ผชร. / ผอส.ทฤษฏีไฟฟ้า / ผอส.ทฤษฏีความร้อน)

จัดโดย บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2