หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน พฤษภาคม

 พฤษภาคม 2567

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

Public Training : ISO 50001:2018 Requirement ข้อกำหนดตามระบบการจัดการพลังงาน

เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการและข้อกำหนดของระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001:2018 อย่างถูกต้อง และชัดเจน

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Public Training : ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง

เพื่อให้ผู้ขับรถสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ผู้ประกอบการขนส่ง และสังคมโดยรวม

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Training : การจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจวิธีการและเทคนิคต่างๆ ในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ 31 พฤษภาคม 2567

เทคนิคการเจรจาต่อรองและการปิดการขาย คือ เทคนิคสำคัญที่สร้างผลกำไรให้กับองค์กรมาทุกยุคทุกสมัย นักขายจึงต้องหมั่นฝึกฝนเทคนิคการต่อรองต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพราะการปิดการขายที่ดีจะเป็นการช่วยลูกค้ามากกว่าเน้นขาย การขายจึงเน้น

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร. การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 31 พฤษภาคม 256

การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในซัพพลายเชน เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังต่ำสุด โดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ โดยปัจจัยนำเข้าของกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและวัสดุต่าง ๆ ท

จัดโดย ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

การวิเคราะห์อัตรากำลังและการบริหารกำลังคน (WORKSHOP & PRACTICES WORKFORCE ANALYSIS & WORKFORCE MANAG

การวิเคราะห์ และบริหารกำลังคน นับได้ว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถขององค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในโลกของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง องค์กรมักประสบปัญหาการหาคนทำงาน“ที่ใช่” (The Right People) ได้ยากจากตลาดแรงงานที่มีภาวะการแข่งขันกันสูง ส่งผลให้ต้องเน้นการใช้กำล

จัดโดย ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

WORKLOAD ANALYSIS & WORKFORCE MANAGMENTเเเ

เทคนิคการวิเคราห์อัตรากำลังด้วยภาระงานและการบริหารกำลังคน

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ยอดผู้จัดการมือใหม่ รุ่นที่ 14 (Super New Manager) : 31 พฤษภาคม 2567

ผู้จัดการยุคใหม่ “คมคิด คมคน คมงาน คมธุรกิจ พิชิตเป้าหมาย” การบริหารธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จต้องอาศัยผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพ ในการ ขับเคลื่อนงานของแต่ละฝ่ายไปสู่เป้าหมาย (KPIs) ที่องค์กรกำหนดไว้ องค์กร ที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากร ผู้จัดกา

จัดโดย ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคลากรมือใหม่ HR NEWCOMER อบรม 30 พฤษภาคม 2567

ปัจจุบันกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง อาทิ การแข่งขันด้านยอดขาย การแข่งขันด้านเทคโนโลยี และการแข่งขันด้านต้นทุน ดังนั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเปรียบเสมือนตัวแทนผู้บริหารในการบริห

จัดโดย ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ 31 พฤษภาคม 2567

เทคนิคการเจรจาต่อรองและการปิดการขาย คือ เทคนิคสำคัญที่สร้างผลกำไรให้กับองค์กรมาทุกยุคทุกสมัย นักขายจึงต้องหมั่นฝึกฝนเทคนิคการต่อรองต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพราะการปิดการขายที่ดีจะเป็นการช่วยลูกค้ามากกว่าเน้นขาย การขายจึงเน้น

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

WORKLOAD ANALYSIS & WORKFORCE MANAGMENTเเเ

เทคนิคการวิเคราห์อัตรากำลังด้วยภาระงานและการบริหารกำลังคน

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด

ยืนยันจัด หลักสูตร ข้อกำหนด การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 (INTERNAL AUDIT ISO 9001:2015) อบรม 27

หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจในหลักการประเมิน การรายงานความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 สามารถเรียนรู้วิธีการ การเริ่มต้นการตรวจประเมิน การเตรียมการ และการดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน กิจกรรมการติดตามดำเนินแก้ไข

จัดโดย ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ 31 พฤษภาคม 2567

เทคนิคการเจรจาต่อรองและการปิดการขาย คือ เทคนิคสำคัญที่สร้างผลกำไรให้กับองค์กรมาทุกยุคทุกสมัย นักขายจึงต้องหมั่นฝึกฝนเทคนิคการต่อรองต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพราะการปิดการขายที่ดีจะเป็นการช่วยลูกค้ามากกว่าเน้นขาย การขายจึงเน้น

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

LOGISTIC & SUPPLY CHAIN

คลังสินค้า และจัดส่งกระจายสินค้า

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด

WORKLOAD ANALYSIS & WORKFORCE MANAGMENTเเเ

เทคนิคการวิเคราห์อัตรากำลังด้วยภาระงานและการบริหารกำลังคน

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่โลจิสติกส์ 4.0” (SMART Logistic 4.0) 30 พ.ค.67

ระบบ “โลจิสติกส์ (Logistics)”เป็นปัจจัยที่สนับสนุนการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าการดำเนินการขององค์กร เพราะโลจิสติกส์ถือเป็นต้นทุนที่สำคัญของผู้ประกอบการทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ แต่การปรับตัวและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับนโยบายอุตสาห

จัดโดย ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1