หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน ตุลาคม

 ตุลาคม 2567

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

PUBLIC TRAINING เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร DIGITAL MARKETING อบรม 11 ตุลาคม 2567 ขายออนไลน์ยุคใหม่

ปัจจุบันการเข้าถึงเทคโนโลยีสูงและสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งคนไทยมีแนวโน้มใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากขึ้น ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ภาคธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทำให้การตลาดออนไลน์กลายเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ในทุกธุรกิจ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

PUBLIC TRAINING เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร DIGITAL MARKETING อบรม 11 ตุลาคม 2567 ขายออนไลน์ยุคใหม่

ปัจจุบันการเข้าถึงเทคโนโลยีสูงและสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งคนไทยมีแนวโน้มใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากขึ้น ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ภาคธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทำให้การตลาดออนไลน์กลายเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ในทุกธุรกิจ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

PUBLIC TRAINING เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร DIGITAL MARKETING อบรม 11 ตุลาคม 2567

ปัจจุบันการเข้าถึงเทคโนโลยีสูงและสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งคนไทยมีแนวโน้มใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากขึ้น ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ภาคธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทำให้การตลาดออนไลน์กลายเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ในทุกธุรกิจ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

PUBLIC TRAINING เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร DIGITAL MARKETING อบรม 11 ตุลาคม 2567 ขายออนไลน์ยุคใหม่

ปัจจุบันการเข้าถึงเทคโนโลยีสูงและสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งคนไทยมีแนวโน้มใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากขึ้น ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ภาคธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทำให้การตลาดออนไลน์กลายเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ในทุกธุรกิจ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Oracle Database : SQL and SQL *Plus Programming

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นการใช้งานฐานข้อมูล Oracle โดยหลักสูตรนี้สอนการใช้ภาษา SQL ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานสำหรับการเข้าถึงและจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล

จัดโดย Thailand Training Center

เปิดรับสมัครยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตตลาด ในยุค DIGITAL BUSINESS อ.วรเกษมสันต์ อบรม 10 ตุลา

ธุรกิจยุคปัจจุบัน มุ่งเน้นในเรื่องของการค้าออนไลน์ หรือการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์เพื่อวางแผนการตลาดหลากหลายมิติมากขึ้น เพื่อตอบสนองความจำเป็นของผู้บริโภคอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากผู้บริโภคอยู่ที่ไหน ก็สามารถเข้าถึงการค้า,สร้างการรับรู้ และก่อให้เกิดรา

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

PUBLIC TRAINING เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร DIGITAL MARKETING ขายออนไลน์ยุคใหม่เพิ่มยอดขายทุกมิติ อ

ปัจจุบันการเข้าถึงเทคโนโลยีสูงและสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งคนไทยมีแนวโน้มใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากขึ้น ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ภาคธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทำให้การตลาดออนไลน์กลายเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ในทุกธุรกิจ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสด้านทฤษฏีไฟฟ้า (ผอส.ทฤษฏีไฟฟ้า)

เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ผชอ. / ผชร. / ผอส.ทฤษฏีไฟฟ้า / ผอส.ทฤษฏีความร้อน)

จัดโดย บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (ผู้ชำนาญการ)

เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ในระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ / ผู้ชำนาญการ กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

จัดโดย บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด

เทคนิคการถอดและถ่ายทอดองค์ความรู้

เทคนิคการถอดและถ่ายทอดองค์ความรู้ ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในการจัดการองค์ความรู้ ที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์ความรู้ที่อยู่ภายในองค์กร ในเอกสารต่าง ๆ ภายในองค์กร และภายในตัวของพนักงานแต่ละคน ให้ออกมาพัฒนาในระดับที่แข่งขันได้

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

KM การจัดการความรู้จากทฤษฎี สู่ การปฏิบัติ

ในโลกธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การจัดการความรู้ (KM) กลายเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมความสำเร็จและความยืดหยุ่นขององค์กรในการทำงาน

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนมีส่วนร่วม

เข้าใจแนวคิดและหลักการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สามารถวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

เปิดอบรมหลักสูตร Python Programming Fundamentals

หลักสูตร Python Programming Fundamentals จะช่วยให้คุณเข้าใจพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมด้วย Python และเป็นพื้นฐานที่ดี ในการต่อยอดไปสู่ระดับขั้นสูงของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ใช้ Python เป็นภาษาหลัก หลักสูตร Python Programming

จัดโดย Thailand Training Center

การทำงานแบบลีน (Lean) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

อาจกล่าวได้ว่าความสำคัญของ Lean นั้นมีหลายหัวข้อด้วยกัน คือ ความมีประสิทธิภาพ(efficiency) ลดระยะเวลา(Time) ลดความสูญเปล่า(Waste) และลดต้นทุน(Cost) ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวเข้องต้องมีความเข้าใจ มีความสามารถในการวิเคราะห์ และลงมือปฎิบัติเพื่อพั

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

หลักสูตรฝึกอบรม (เชิงปฏิบัติการ) หัวข้อ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน

การเรียนรู้การเริ่มต้นระบบการวางแผนพัฒนาบุคลากรและเรียนรู้นั้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานเบื้องต้นของระบบการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะทำให้สามารถตั้งต้นระบบได้อย่างถูกต้องและนำไปต่อยอดเชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาบุคลากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ระบบ

จัดโดย Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.

เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานยุคปัจจุบันแบบมืออาชีพ

แผนจะเดิน งานจะสำเร็จ คนจะทำงาน ..... เพราะหัวหน้า/ผู้บริหารทีม ...ทำงานเป็น...นำทีมได้

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1