หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน เมษายน

 เมษายน 2567

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

Logical Thinking to Success (การคิดเชิงตรรกะเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำงาน)

หลักสูตรการคิดเชิงตรรกะนี้ จึงถูกออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการพัฒนาความคิดอย่างต่อเนื่อง จนสามารถนำความคิดนั้นมาต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้เรียนรู้กระบวนการความคิดในองค์รวมที่จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดเชิงตรรกะ

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จํากัด

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน อบรม 4 เมษา

ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในหลักของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมสามารถดึงเทคนิคต่างๆ ในการสื่อสารไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างชำนาญ ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ประเภทของสารจากเทคนิคการฟังเชิงลึกเพื่อตีความสำคัญได้อย่างดี ผู้เข้าอบรมได้พัฒน

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2024 อบรม 10 เมษายน 2567

การขายในยุคปัจจุบันปี 2024 นี้มีความแตกต่างจากปี 2023 เป็นอย่างมาก เพราะการขายแบบไม่ต้องใช้ความสัมพันธ์หรือการขายบางอย่างที่สามารถใช้ระบบเข้ามาช่วย ทำการขายผ่านแพทฟอร์มออนไลน์ก็นับว่าเยอะขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การขายในยุคนี้แบบต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าก็ลดลง แต่ก็

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

PUBLIC TRAINING ยืนยันจัด CONFIRM จัดอบรม หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า อบรม 3

ในปัจจุบันที่การทำตามความคาดหวังเป็นเรื่องที่ยากมากมายในการให้บริการลูกค้า แต่ก็ไม่อาจปฎิเสธได้ว่า องค์กรใดสามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้ย่อมมีชัยเหนือคู่แข่ง แต่หากความคาดหวังของลูกค้ามักนำมาซึ่งความยากในการปฎิบัติตามความต้องการโดยผู้ให้บริการที่มีทั

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

PUBLIC TRAINING เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร 7 ทักษะกระบวนการขาย สู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ อบรม 4 เมษ

ในอดีตทักษะสำคัญที่สร้างองค์กรให้เกิดและเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ คือ อาชีพการขายที่สร้างทั้งโอกาส กำไรและฐานลูกค้าอย่างมากมายและต่อเนื่อง นักขายในองค์กรต่างๆ จึงต้องมีการฝึกฝนเข้าใจกระบวนการและทักษะต่างๆ เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการขายซึ่งทักษะทางการขายในแต่ละ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2024 อบรม 10 เมษายน 2567

การขายในยุคปัจจุบันปี 2024 นี้มีความแตกต่างจากปี 2023 เป็นอย่างมาก เพราะการขายแบบไม่ต้องใช้ความสัมพันธ์หรือการขายบางอย่างที่สามารถใช้ระบบเข้ามาช่วย ทำการขายผ่านแพทฟอร์มออนไลน์ก็นับว่าเยอะขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การขายในยุคนี้แบบต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าก็ลดลง แต่ก็

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

PUBLIC TRAINING ยืนยันจัด CONFIRM จัดอบรม หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า อบรม 3

ในปัจจุบันที่การทำตามความคาดหวังเป็นเรื่องที่ยากมากมายในการให้บริการลูกค้า แต่ก็ไม่อาจปฎิเสธได้ว่า องค์กรใดสามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้ย่อมมีชัยเหนือคู่แข่ง แต่หากความคาดหวังของลูกค้ามักนำมาซึ่งความยากในการปฎิบัติตามความต้องการโดยผู้ให้บริการที่มีทั

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

PUBLIC TRAINING เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร 7 ทักษะกระบวนการขาย สู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ อบรม 4 เมษ

ในอดีตทักษะสำคัญที่สร้างองค์กรให้เกิดและเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ คือ อาชีพการขายที่สร้างทั้งโอกาส กำไรและฐานลูกค้าอย่างมากมายและต่อเนื่อง นักขายในองค์กรต่างๆ จึงต้องมีการฝึกฝนเข้าใจกระบวนการและทักษะต่างๆ เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการขายซึ่งทักษะทางการขายในแต่ละ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เทคนิคการปิดการขายและติดตามผลการขาย

“ถ้าจบไม่ได้ ก็ปิดการขายไม่ได้” การปิดการขายเป็นศิลปะและเทคนิค ที่สำคัญที่สุดในกระบวนการขาย เพราะหมายถึงผลสำเร็จของการขายทั้งปวง

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จํากัด

พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และหัวหน้างาน ยุคใหม่

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร ที่มักมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญในการบริหารงานและการบริหารคน ซึ่งบุคลากรถือเป็นกลไกสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะในการเป็นผู้นำ และการเป็นนักจัดการงานระดับต้น จำเป็นที่จะต้องพัฒนาความสามารถ

จัดโดย DTN Training

ยืนยันเปิดอบรม ก้าวขึ้นสู่เลขานุการมืออาชีพ เบอร์หนึ่ง ยุคใหม่

เลขานุการ เป็นตำแหน่งงานที่สำคัญยิ่ง เพราะต้องดูแลรับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ ของผู้บริหาร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นงานที่สำคัญ และส่งผลต่อความสำเร็จและภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เลขานุการจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการบริหารงาน ท

จัดโดย DTN Training

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2024 อบรม 10 เมษายน 2567

การขายในยุคปัจจุบันปี 2024 นี้มีความแตกต่างจากปี 2023 เป็นอย่างมาก เพราะการขายแบบไม่ต้องใช้ความสัมพันธ์หรือการขายบางอย่างที่สามารถใช้ระบบเข้ามาช่วย ทำการขายผ่านแพทฟอร์มออนไลน์ก็นับว่าเยอะขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การขายในยุคนี้แบบต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าก็ลดลง แต่ก็

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

PUBLIC TRAINING ยืนยันจัด CONFIRM จัดอบรม หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า อบรม 3

ในปัจจุบันที่การทำตามความคาดหวังเป็นเรื่องที่ยากมากมายในการให้บริการลูกค้า แต่ก็ไม่อาจปฎิเสธได้ว่า องค์กรใดสามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้ย่อมมีชัยเหนือคู่แข่ง แต่หากความคาดหวังของลูกค้ามักนำมาซึ่งความยากในการปฎิบัติตามความต้องการโดยผู้ให้บริการที่มีทั

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

PUBLIC TRAINING เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร 7 ทักษะกระบวนการขาย สู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ อบรม 4 เมษ

ในอดีตทักษะสำคัญที่สร้างองค์กรให้เกิดและเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ คือ อาชีพการขายที่สร้างทั้งโอกาส กำไรและฐานลูกค้าอย่างมากมายและต่อเนื่อง นักขายในองค์กรต่างๆ จึงต้องมีการฝึกฝนเข้าใจกระบวนการและทักษะต่างๆ เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการขายซึ่งทักษะทางการขายในแต่ละ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เทคนิคการจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคคลากรเป็นรายบุคคล อย่างเป็นระบบ

เพื่อวางแผน การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เป็นรายบุคคล

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคนที่ "ใช่" จากทัศนคติและพฤติกรรมที่ "ใช่"

ฝึกอบรม พร้อมแบบประเมินทัศนคติและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการทำงาน 8 รายการ ที่นำไปใช้ได้จริง

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1