หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน มิถุนายน

 มิถุนายน 2567

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

Oracle Database 12c : Master Backup & Recovery with RMAN

เนื้อหาเป็น CommandLine ล้วน และที่สำคัญ เราสอนเขียน cript บน platform ต่างๆ เพื่อทำงานอัตโนมัติ

จัดโดย Thailand Training Center

เทคนิคการเจรจาต่อรอง

การเจรจาต่อรองสามารถสร้างข้อได้เปรียบให้เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะเรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจ เมื่อการเจรจาต่อรองเกิดขึ้นนั่นหมายถึงเป้าหมายที่แต่ละฝ่ายต้องการจะบรรลุย่อมเกิดขึ้นตามมาแน่นอนว่าฝ่ายหนึ่งอาจจะได้เปรียบและอีกฝ่ายอาจจะต้องเสียเปรียบจากการเจรจา

จัดโดย Learning And Development (Thailand) Co,.Ltd.

เปิดอบรมหลักสูตร PostgreSQL for Developer

รูปแบบการอบรม : บรรยาย พร้อมการฝึกภาคปฏิบัติ เหมาะสำหรับ Programmer ลงลึกในรายละเอียดการพัฒนาโปรแกรมบน PostgresSQL พูดถึงการเขียน Store Procedure /Trigger /Function รวมไปถึงการ Tuning query

จัดโดย Thailand Training Center

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Administration (DBA)

ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจในสถาปัตยกรรมของ Oracle Database และ ความสัมพันธ์แต่ละ module ที่ติดต่อกันเองภายในและที่ติดต่อกับผู้ใช้หรือโปรแกรมภายนอก ผู้เข้าอบรมสามารถ install Oracle Database Server พร้อมทั้งสร้างฐานข้อมูลและ สร้าง module ภายในฐานข้

จัดโดย Thailand Training Center

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และ Workflow

การเขียน Workflow และเอกสารประกอบการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างานในหลายระดับ ทุกหน่วยงาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจแนวทางการกำหนดระบบการปฏิบัติงาน การเขียนเอกสาร รวมถึงการสื่อความ และการมอบหมายงาน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามาร

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า

องค์ประกอบในการทำธุรกิจ สิ่งที่เกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีต่างๆ แต่ละบริษัทสามารถพัฒนาให้เหมือนกันได้ แต่สิ่งที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยในการแข่งขันที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ การสร้างการบริการที่ส

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP

1. ทราบความหมายและประโยชน์ของการจัดทำ IDP 2. ทราบวิธีการ – ขั้นตอน ในการจัดทำ IDP 3. สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละท่าน

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นยุคการแข่งขันและปรับตัว ทักษะที่สำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือ การคิด (Thinking) ซึ่งการจะคิดได้ดีนั้น จำเป็นต้องมีกรอบความเข้าใจในการคิด ในหลายมิติ รวมถึงเข้าใจถึงวิธีการฝึกการคิดในมิติที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2