หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน ตุลาคม

 ตุลาคม 2564

Pitching Model Canvas Framework

ทำให้พูด พิชิตใจ ทำให้ธุรกิจ ไปได้อีกยาวไกล

จัดโดย in-house training sales By A

“ERP กุญแจสำคัญ พลิกฟื้นธุรกิจหลังโควิด เครื่องมือการบริหารธุรกิจยุค Next Normal

พบผู้บรรยายที่มีความเชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ และ Key Point ที่สำคัญในช่วงวิกฤติโควิด-19 แชร์โซลูชั่นที่จะมารองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในยุค Next Normal

จัดโดย บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด

สัมมนา Online : การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ

เพื่อให้สามารถทำการควบรวมข้อกำหนดของทั้งสองระบบที่เป็นเรื่องเดียวกัน นำมาสู่การปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งทำให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลแบบทวีคูณ เกิดประโยชน์กับบุคลากรในองค์กร และผลดีต่อองค์กรอย่างชัดเจน

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สัมมนา Online : 30 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและ HR ต้องรู้

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สัมมนา Online : กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS พิธีการศุลกากร

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สัมมนา Online : รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับบริหารงานบุคคล

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายแรงงาน และนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบกับองค์กร ลูกจ้าง ลูกค้า หรือบุคคลภายนอก ทั้งในบทบาทของนายจ้าง ผู้บังคับบัญชา ผู้แทนนายจ้าง

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สัมมนา Online : เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)

เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการเป็นวิทยากรในองค์กรที่ดี และเทคนิคทักษะการพูดการสื่อสาร การถ่ายทอดการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สัมมนา Online : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis)

ได้เข้าใจถึงความจำเป็น และเห็นถึงความสำคัญของการทำ Project Feasibility Analysis เข้าใจขั้นตอน และวิธีการในการทำ Project Feasibility Analysis

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สัมมนา Online : การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ

เพื่อพัฒนาให้หัวหน้างาน ให้พร้อมที่จะเป็นผู้นำทีมงานในด้านต่างๆ และสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกันกับทีมงานอย่างมีคุณภาพ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สัมมนา Online : เทคนิคการขายสำหรับ Sales Engineer

เพื่อเตรียม Sales Engineer ที่ต้องขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ให้มีความพร้อมทั้งด้านทัศนคติ ความรู้ ทักษะ และนิสัยการทำงานที่ดี ให้เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ ปรับเเนวทางการขายยุค2

การขายในยุคนี้เน้นความต่างมาเป็นอันดับแรก เพราะปัจจุบันนักขายมีความคล้ายเหมือนกันมากจนเกินไป กล่าวคือ พนักงานขายไม่ได้แสดงบทบาททางการขายที่สมบูรณ์ จึงมีให้เห็นบ่อยว่า พนักงานขายส่วนใหญ่จะเน้นแต่การนำเสนอขายเพียงอย่างเดียว แต่ไม่เข้าใจความต้องการ นำเสนอได้

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Online ยืนยัน หลักสูตร : Forecasting & Planning for Sales Course: การประมาณการและวางแผนการขาย วันที่

เรียนรู้และเข้าใจหลักการวางแผนการขายควบกับการประมาณการยอดขาย ฝึกปฏิบัติการวางแผนการขายและการประมาณการยอดขาย นำหลักการวางแผนการขายควบกับการประมาณการยอดขายไปปรับใช้กับงานและองค์กรของตนเอง

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ออนไลน์ จะทำให้ชีวิตคุณแตกต่าง

สงวนสิทธิสำหรับคนที่อยากมีรายได้เสริมเท่านั้น

จัดโดย DN system

สัมมนา Online : การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันเพื่อความสำเร็จ

หลักสูตรนี้ เป็นการพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างและพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการทำงาน เน้นที่ความเข้าใจในธรรมชาติของกันและกัน

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สัมมนา Online : ISO 45001:2018 Internal Audit เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและควา

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เทคนิคและหลักเกณฑ์การตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO 45001:2018

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1