หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน เมษายน

 เมษายน 2566

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (PRODUCTION PLANNING AND CONTROL) 4 เม.ย.66

การวางแผนและควบคุมการผลิตผลิต (Production Planning and Control) เป็นหลักการในการกำหนดคุณค่าของการดำเนินงานผลิตและกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตออกไปได้อย่างเหมาะสม ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง และทำให้เวลาการผลิตสั้นลงหรือเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นโดยใช

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อบรม 4 เมษายน 2566

เข้าใจความเป็นลูกค้าและการบริการ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตร การ Upskills และ Reskills บุคลากร ด้วย Skills Matrix ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการเปลี่ย

ผู้จัดการและหัวหน้างานมืออาชีพยุคใหม่ ต้องวางแผนกำหนดการพัฒนาทักษะ (Upskills & Reskills) ของบุคลากรให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร และการเปลี่ยนแปลง และนำมาจัดทำเป็น Skill Matrix แล้ววิเคราะห์หัวข้อองค์ความรู้องค์กร (Organizational Knowledge : OK)

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตร ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2 (TRANSFORMATIVE LEADERSHIP IN C

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น เทคโนโลยี การบริหารจัดการ การดูแลสุขภาพ ฯลฯ เห็นได้ชัดเจนจากนำระบบ Online ผ่าน application มาใช้ในการติดต่อธุรกิจกันมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีนั้นแข่งขันกันได้ถ้ามีเงินทุนเพียงพอ แต่คนคุณภาพต้องอาศัยระยะเวลาในการแข

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตร การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อน (ROHS)ในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ – ชิ้นส่วนไฟฟ้า

เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้ คือ สินค้าต้องปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษและส่งผลกระทบกับส

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ยืนยัน หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น 4 เมษายน 2566

การบริการเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างความพึงพอใจอันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกอันก่อให้เกิดการความภักดีในแบรนด์ หลายองค์กรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบริการที่แท้จริง บางองค์กรใส่เงินทุนเข้าไปมหาศาลหวังให้การบริการตอบโจทย์ บางองค์กรก็ริดรอนการบริการมากเ

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตรวุฒิบัตร: การบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 50

หลักสูตรวุฒิบัตร: การบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 50 (Mini Master in HR Management รุ่นที่ 50)

จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรม - การจัดทำเอกสาร SDS (Safety Data Sheet) รอบที่ 2 ปี 2566

Safety Data Sheet (SDS) เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้ประกอบการผลิต นำเข้า จัดจำหน่าย และส่งออกสินค้าที่มีสารเคมีจำเป็นต้องมีคู่ไปกับสินค้า เพื่อสื่อสารข้อมูลสมบัติและข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่มีสารเคมีดังกล่าว ปัจจุบันหลายประเทศทั่

จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย

Public Training : Environmental Aspect, Life Cycle Aspect, Significant Aspect ตามระบบ ISO 14001:2015

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการประเมินประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Public Training : บริหารความเสี่ยง HR หลังยุควิกฤติโควิด รู้ทันความเสี่ยง ก็จัดการความเสี่ยงได้

เน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล รวมทั้งให้แนวทาง กระบวนการ ตลอดจนเทคนิค ในการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรมีความพร้อมที่จะรับมือความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เจาะลึกขั้นตอน - วิธีการการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หลักสูตรหายาก “เจาะลึกขั้นตอน - วิธีการการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน” เรียนรู้ข้อบังคับ เจาะลึกขั้นตอนวิธีการการเรียนรู้เอกสารและขั้นตอนการดำเนินการ

จัดโดย ชมรมบริหารงานบุคคลไทยเอชอาร์ออนไลน์

Public Training : การ Update ข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่และให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐก

เพื่อให้นายจ้างหรือผู้บริหารงานบุคคลทราบถึงการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานที่มีการ Updateใหม่ ปฏิบัติให้ถูกต้องและไม่ขัดต่อกฎหมายต้องบรรจุข้อความลงในข้อบังคับฯในแต่ละหมวดอย่างไร

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Public Training : การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่เป้าหมายองค์กรด้วย DISC

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างมุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกของผู้นำ โดยรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น ด้วยรูปแบบของกลุ่มพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย DISC Model

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Public Training : การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยง มีการจัดการให้เป็นไปตามและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Public Training : เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น

เข้าใจถึงความสำคัญของการกำหนดปัญหาและเจาะจงปัญหา มีความรู้และสามารถในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (สาเหตุรากเหง้า) ได้อย่างเป็นระบบ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2