หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน พฤษภาคม

 พฤษภาคม 2567

On-Site Training : การทำงานเป็นทีม สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้พฤติกรรมในการทำงานร่วมกันของตนเองและของเพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

On-Site Training : การบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

ช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าและจัดส่ง หรือผู้ที่ควบคุมดูแลฯ มีความรู้ความเข้าใจระบบของการปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดปัญหา

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

On-Site Training : 7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)

ทำให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่และเต็มกำลัง นั่นก็หมายความว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่ดีขึ้น จึงทำให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Training : การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001 : 2015 อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้สามารถควบคุมเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจในความพร้อมและความเพียงพอ เหมาะสมของเอกสารกับการใช้งานในแต่ละกระบวนการ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Training : การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)

เพื่อให้ “นักบัญชี” สามารถนำข้อมูลและรายงานทางบัญชีต้นทุน มาทำการวิเคราะห์ต้นทุน Cost Analysis ที่จำเป็นในการตัดสินใจของผู้บริหาร

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Training : เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งาน

ผู้นำมีความเข้าใจบทบาทและความสำคัญของตนเองที่มีต่อทีมและองค์กรได้มากขึ้น มีทักษะในการบริหารจัดการคนให้ได้ทั้งใจและผลงานได้ดียิ่งขึ้น

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

KEY PERFORMANCE INDICATOR SETTING WORKSHOP

การจัดทำตัวชี้วัดผลงานหลัก สำหรับผู้จัดการ,หัวหน้างาน

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด

KEY PERFORMANCE INDICATOR SETTING WORKSHOP

การจัดทำตัวชี้วัดผลงานหลัก สำหรับผู้จัดการ,หัวหน้างาน

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด

WORKLOAD ANALYSIS & WORKFORCE MANAGMENTเเเ

เทคนิคการวิเคราห์อัตรากำลังด้วยภาระงานและการบริหารกำลังคน

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด

WORKLOAD ANALYSIS & WORKFORCE MANAGMENTเเเ

เทคนิคการวิเคราห์อัตรากำลังด้วยภาระงานและการบริหารกำลังคน

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด

ยืนยันจัดอบรม นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่ (HR New Comer)

หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่ (HR Newcomer) เน้นความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ พร้อมทั้งเครื่องมือ วิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการบร

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

ยืนยันจัดอบรม เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติด้วย Excel) (Salary structure designing)

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการให้ความรู้และทักษะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด เทคนิค และขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน สามารถออกแบบโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับองค์กรได้ โดยเน้นการฝึกทักษะจากการปฏิบัติ รวมถึงให้ความรู้ เทคนิค ความเข้าใจ

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

ยืนยันจัดอบรม เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN

ด้วยเหตุนี้และความสำคัญของเลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงมติของคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย การฝึกอบรมสัมมนาค

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคลมือใหม่

แจกตัวอย่าง การเขียนเอกสารสัญญาและสัญญาจ้าง (ข้อ 1-6) ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ฟรี!!

จัดโดย Hrdzenter Training

Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2