หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน พฤษภาคม

 พฤษภาคม 2567

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่โลจิสติกส์ 4.0” (SMART Logistic 4.0) 30 พ.ค.67

ระบบ “โลจิสติกส์ (Logistics)”เป็นปัจจัยที่สนับสนุนการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าการดำเนินการขององค์กร เพราะโลจิสติกส์ถือเป็นต้นทุนที่สำคัญของผู้ประกอบการทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ แต่การปรับตัวและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับนโยบายอุตสาห

จัดโดย ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN Company Secretary to 4 Generation Boss

สมัคร 3 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,500.- (จากปกติราคา 3,900 - )

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต (Material Requirements Planning)

สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคล ปี 2567

สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

confirm จัดอบรม Public Taining หลักสูตร การจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food allergen) อบรม 21 พฤษภา

จากภาวะปัจจุบันการเจ็บป่วยอาการภูมิแพ้จากอาหารในผู้ใหญ่และเด็กเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งในแต่ละปีมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต เนื่องจากมีอาการภูมิแพ้จากการบริโภคอาหาร ซึ่งยังไม่มีวิธีการรักษาอาการแพ้อาหารได้ ผู้บริโภคที่มีอาการแพ้อาหารจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ตัว

จัดโดย ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคล ปี

เพื่อให้นายจ้าง-ผู้บริหารงานบุคคลทราบถึงการทำสัญญาจ้าง-เทคนิคการแก้ไข-เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและการออกระเบียบปฏิบัติเพื่อให้สวัสดิการที่จ่ายให้ลูกจ้าง ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ต้องเขียนอย่างไร..? เพื่อให้ผู้บริหารงานบุคคลและหัวหน้างานทราบหรือเข้าใจถึงกรอบในการลงโ

จัดโดย ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

KEY PERFORMANCE INDICATOR SETTING WORKSHOP

การจัดทำตัวชี้วัดผลงานหลัก สำหรับผู้จัดการ,หัวหน้างาน

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด

LOGISTIC & SUPPLY CHAIN

คลังสินค้า และจัดส่งกระจายสินค้า

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด

เปิดรับสมัคร Public Training หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GHP/HACCP Revision 5 อบรม 23 พฤษภาคม 2567

เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน GHPs/HACCP V.5 และยกระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในวงการผลิตอาหาร โดยการใช้ การจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานและใช้ระบบเอกสารดังกล่าวเป็นเครื่อ

จัดโดย ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

WORKLOAD ANALYSIS & WORKFORCE MANAGMENTเเเ

เทคนิคการวิเคราห์อัตรากำลังด้วยภาระงานและการบริหารกำลังคน

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด

การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต (Material Requirements Planning)

สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติด้วย Excel) (Salary structure designing) (หลักสูตร 1

สมัคร 3 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,500.- (จากปกติราคา 3,900 - )

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคล ปี 2567

สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

ยืนยันจัดอบรม เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN

พิเศษสมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,500.-การฝึกอบรมสัมมนาครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นให้หลักการ แนวคิดใหม่ๆ ที่เป็นรูปธรรมในทำงานกับเจ้านาย 4 GEN ได้อย่างราบรื่น มีความสุข และมีเทคนิคการทำงานกับเจ้านาย 4 GEN ด้วย SELF Model

จัดโดย Hrdzenter Training

ยืนยันจัดอบรม นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่ (HR New Comer)

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,500.- เท่านั้น หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่ (HR Newcomer) เน้นความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ พร้อมทั้งเครื่องมือ วิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีความ

จัดโดย Hrdzenter Training

Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2