หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน มิถุนายน

 มิถุนายน 2567

เทคนิคการสอนงาน แบบ OJT. (On the Job Training) Online by Zoom

สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

การวางแผนกำลังการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ( Capacity Planning for Industry)

สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและสืบทอดตำแหน่งพนักงาน (Career path Management and Succession P

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,700.- (ราคาปกติท่านละ 4,000.)

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Filing and Recording

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,700.- (ราคาปกติท่านละ 4,000.)

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคลปี 2567

สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

การขับขี่ปลอดภัย

ปัจจุบันสภาพปัญหาจราจรนับวันที่จะเพิ่มมากขึ้นที่สำคัญจากสถิติการเกิดอุบัติภัยทางจราจรที่ผ่านมา มีอุบัติภัย เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ขาดระเบียบวินัยของผู้ขับขี่ยานพาหนะ ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายจราจร ขาดความรับผิดชอบต่อส

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

Public Training : การจัดทำระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟ

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเขียน Quality Manual, Suppliers Manual, Procedure, Work Instruction etc. ด้านการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ภายในองค์กร, การรองรับการ Audit จากลูกค้า

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Public Training : เลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารมืออาชีพสำหรับทุกองค์กร

การเข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจภาพรวมและสิ่งสำคัญในหน้าที่ของเลขานุการ จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง จะช่วยประหยัดเวลาและช่วยสร้างเสริมประสิทธิภาพขององค์การได้อย่างเต็มที่มากขึ้นได้

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Public Training : การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อไขข้อข้องใจและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อหยุดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการวางแผนและควบคุมการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพได้ เมื่อมีการวางแผนดี และมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด ก็จะส่งผลให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Training : สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายและระเบียบพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้อง

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Training : กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ, เอกสารการค้าและวิธีชำระเงินระหว่างประเทศ เข้าใจการผ่านพิธีการศุลกากรและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Training : การบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

เป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดปัญหา ซึ่งจะทำให้ช่วยลดต้นทุนขององค์กรด้านคลังสินค้าและจัดส่งทำให้เกิดความเชื่อมั่นทั้งภายในและภายนอก

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Training : แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

เป็นอีกหลักสูตรหนึ่ง ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการคลังสินค้ายุค เพื่อช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ และจัดระบบกระบวนการในการปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นต่อบริษัท

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1