หลักสูตรฝึกอบรม-งานสัมมนามาใหม่

อัพเดทหลักสูตรฝึกอบรมและงานสัมมนาใหม่ๆ ได้ที่หน้านี้

แล้วคุณจะไม่ตกข่าวอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นอบรมการตลาด การขาย การเงิน กลยุทธ์ธุรกิจ การบริการ รวมไปถึงด้าน HR และ IT

เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาองค์กร อบรม 14 ธันวาคม 2565

เครื่องมือในการบริหารระบบคุณภาพที่ใช้ในการปรับปรุงงานระดับล่างหรือกิจกรรมระดับล่าง(Bottom up Activities)โดยใช้กระบวนการวงจร PDCAหรือ วงจร Demingอย่างเต็มที่อันหนึ่งได้แก่ QCC (Quality Control Circle)และKAIZENที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ โด

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (วัน 14 ธันวาคม 65

ในปัจจุบันที่การทำตามความคาดหวังเป็นเรื่องที่ยากมากมายในการให้บริการลูกค้า แต่ก็ไม่อาจปฎิเสธได้ว่า องค์กรใดสามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้ย่อมมีชัยเหนือคู่แข่ง แต่หากความคาดหวังของลูกค้ามักนำมาซึ่งความยากในการปฎิบัติตามความต้องการโดยผู้ให้บริการที่มีทั

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Sales Coaching (อบรม 13 ธันวาคม 65)

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการพัฒนาทักษะการสอนงานและการพัฒนาพนักงานขาย ตั้งแต่ ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องการสอนงาน ความเข้าใจในตัวพนักงานขายเพื่อประโยชน์ในการสอนงาน เรียนรู้ลักษณะสไตล์ของหัวห

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เจาะลึกการวิเคราะห์และรับมือการตลาดยุคดิจิตอล 4.0 13 ธันวาคม 2565

วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Finance for Non-Finance 13 ธันวาคม 2565

ในโลกยุตที่อยู่ในภาวะไร้พรมแดน และการสื่อสารและการรับรู้ถึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการผู้บริหารขององค์กรจะต้องปรับตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์และรองรับสถานะการณ์การแข่งขันที่รุนแรงตลอดเวลา ไม่เพียงแต่ตัวผู้บริหารเอง ทางด้านพนักงานทุกคนในองค์ กรต้อง

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

การลดต้นทุนการผลิตเเละการเพิ่มผลผลิต อย่างมีประสิทธิภาพ 9 ธันวาคม 2565

ดยมีเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอด ทั้งนี้ ในการลดต้นทุนการผลิต ผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องทราบเทคนิคในการผลิตสินค้าเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ให้ปังยอดดังอย่างมืออาชีพ อบรม วันที่ 9 ธันวาคม 2565

ในปัจจุบันการรับมือในการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการทำธุรกิจโดยรวมของพนักงานทุกส่วนงานในองค์กรในการสร้างรายได้ สร้างความพึงพอใจในการซื้อสินค้าและบริการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ทักษะการสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ 9 ธันวาคม 2565

การจัดฝึกอบรมสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีส่วนร่วมในแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์ (Interview Workshop) การใช้เครื่องต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่เดิมของท่าน กับเครื่องใหม่ที่น่าจะนำไปใช้ หรือปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมจริง

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ อาจารย์สุกิจ อบรม 9 ธันวาคม 2565

การบริหารคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้สามารถลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับองค์กร จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเรียนรู้ ทั้งแนวคิด และรับทราบถึงวิธีการของการบริหารงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อน (ROHS) ( 9 ธันวาคม 65)

ข้อกำหนดในกลุ่มประเทศทาง EU / Asia และข้อกำหนดในระบบ IMDS หากบริษัทฯใดไม่ดำเนินการจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ทำการผลิต ห้ามส่งออกและซื้อขายสินค้าโดยเด็ดขาด

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เปิดมุมมองการทำงานแบบใหม่ เปิดใจกับการทำงานสไตล์ Re-Skill & Up-Skill 8 ธันวาคม 2565

ในปัจจุบันสภาวการณ์ต่างๆ จากการทำงานของบุคลากรในทุกวัน มีผลต่อสุขภาพทางร่างกาย และจิตใจ ซึ่งอาจจะจากปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ที่ค่อยสะสมขึ้น ทั้งจากการทำงานหรือชีวิตส่วนตัว จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลเสียที่จะตามมาในระยะยาว องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานใหม่ๆ ในร

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 8 ธันวาคม 2565

การวางแผนและควบคุมการผลิตผลิต (Production Planning and Control) เป็นหลักการในการกำหนดคุณค่าของการดำเนินงานผลิตและกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตออกไปได้อย่างเหมาะสม ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง และทำให้เวลาการผลิตสั้นลงหรือเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นโดยใช

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Service mind 8 ธันวาคม 65 อ.ประเสริฐ

การบริการมีความสำคัญ เทียบเท่าความอยู่รอดของ องค์กร เพราะธรุกิจทกุอย่างบนโลกอยู่บนพื้นฐาน ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ดังนั้นทุกกิจกรรมการค้าจึงมีบริการเป็นแกนหลักทุกกิจกรรม

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

กลยุทธ์การจัดทำ Training Road Map ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร 7 ธันวาคม 2565

คนเป็นทรัพยากรทางการบริหารจัดการที่สำคัญที่สุด” แต่จะทำจัดทำแผนพัฒนาความสามารถบุคลากรอย่างไรดีให้กับเป้าหมาย (KPIs / OKRs) กลยุทธ์องค์กร (Strategy) หน้าที่ความรับผิดชอบ (JD) กระบวนการทำงาน (Procedure) และวิธีการทำงาน (Work Instruction) ไม่ให้ สูญเสียเวล

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เทคนิคการรับมือข้อร้องเรียนของลูกค้าในการให้บริการ 7 ธันวาคม 2565

เพื่อจะได้ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรในที่สุด

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2