หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน พฤศจิกายน

 พฤศจิกายน 2565

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

FIABCI-THAI PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2022

ขอประกาศข่าวดี‼️ เพื่อเชิญท่านเจ้าของโครงการร่วมส่งโครงการของท่านเข้าประกวดในรางวัล #อสังหาฯดีเด่น ประจำปี 2022

จัดโดย FIABCI-Thai

การออกแบบบริการ (Service Design)

เมื่อความต้องการของผู้รับบริการมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในยุคดิจิตอล ผู้ให้บริการจึงต้องมีการบริการที่ตอบสนองตรงตามความต้องการเพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้าเอาไว้ให้ได้

จัดโดย Leaning and Development (Thailand) Co.,Ltd.

การจัดระบบเอกสาร และไฟล์ข้อมูล ให้ได้ผล ในยุค 4.0(Filing Management : Hard copy and Soft File)

ทบทวนปัญหาและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในการจัดการเอกสารและข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เสริมเทคนิคการจัดระบบเอกสารกระดาษ ให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิผล สอดคล้องกับงาน เพิ่มแนวทางการบริหารไฟล์ข้อมูล โดยใช้ระบบ Network ให้เกิดความสะดวก และปลอดภัย ในการใช้ข้อ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ

การสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องเข้าใจหลักการ และวิธีการในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี รวมถึงเข้าใจถึงหลักในการตั้งข้อคำถาม และการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ เพื่อสรุปและนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคล

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

พัฒนาชีวิตและการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA

ในขณะที่เราทำงานด้วยการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีการบริหารมากมายในยุคปัจจุบัน แต่แท้จริงแล้ว เราอาจลืมไปว่าสิ่งที่จะเป็นตัวรับประกันคุณภาพ และผลิตภาพในการทำงานคือตัวคนเอง และสิ่งที่จะทำให้คนทำงานอย่างมีคุณภาพและผลิตภาพได้อย่างต่อเนื่อง ก็คือการมีจิตสำนึกใน

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2