หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน ธันวาคม

 ธันวาคม 2565

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

Online Training : การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความหมายและวิธีการของการแก้ปัญหาและการแก้ปัญหาในอนาคต สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ปัญหา ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร : SALES PLANNING & SALES FORECAST ANALYSIS การวางแผน และการวิเคราะห์พยาก

การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบ Sales Planni

จัดโดย Tess training

ยืนยันจัดอบรม Online Zoom หลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ (19 ธ.ค. 65 /09.00-12.00

ในปัจจุบันผู้ทำงานด้านการขายมีความเหลื่อมล้ำทางด้านอายุกับลูกค้าเป็นอย่างมาก ทำให้การขายเกิดความไม่น่าเชื่อถือ เพราะการเจรจาและการโน้มน้าวเป็นจุดอ่อนของนักขายสายเลือดใหม่ที่ขาดแต้มต่อเรื่องของความน่าเชื่อถือ อีกทั้งการเจรจาต่อรองยังหมายถึงการใช้เ

จัดโดย Tess training

ยืนยันจัด Online Training หลักสูตร: กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing ต้องบริหา

กรณีนายจ้างประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจจาก covid-19ระบาด จนเกิดวิกฤต ลูกจ้างไม่มีงานทำ ,นายจ้างไม่มีรายได้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ลูกจ้างหยุดงาน 30 หรือ 60 วัน โดยไม่จ่ายค่าจ้างให้ ต้องบริหารจัดการ อย่างไร..? การแจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐ -การได้รับสิทธิการว่างงานข

จัดโดย Tess training

ยืนยัน หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS อบรม 21 ธ.ค.65 อ.พิพัฒน์พล

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเอง ทีมงาน และองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

จัดโดย Tess training

Online Training : การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)

เพื่อให้ “นักบัญชี” มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน การแยกประเภทต้นทุน การคำนวณต้นทุนการผลิต ต้นทุนขาย ต้นทุนสินค้าคงเหลือ เพื่อให้สามารถจัดทำบัญชีและรายงานทางบัญชีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Training : กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการต

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรในการนำเข้าและส่งออกสินค้า มีแนวทางปฏิบัติ ทราบข้อควรระวังและวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดด้านศุลกากร

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Public Training : เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0

ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีเยี่ยมและเปี่ยมประสิทธิภาพ และเป็นบุคคลที่สำคัญที่องค์กรต้องเก็บรักษาไว้ ???

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Public Training : กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015

เพื่อให้สามารถคัดเลือก ประเมินผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการจากแหล่งภายนอกตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Public Training : การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Public Training : การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นกลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพของบริหารด้าน “โลจิสติกส์” เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการภายในองค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Training : การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001 : 2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการควบคุมเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เข้าใจการจัดทำ และการปรับปรุงระบบเอกสารสารสนเทศ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ยืนยัน หลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ (19 ธ.ค. 65 /09.00-12.00น.)

ในปัจจุบันผู้ทำงานด้านการขายมีความเหลื่อมล้ำทางด้านอายุกับลูกค้าเป็นอย่างมาก ทำให้การขายเกิดความไม่น่าเชื่อถือ เพราะการเจรจาและการโน้มน้าวเป็นจุดอ่อนของนักขายสายเลือดใหม่ที่ขาดแต้มต่อเรื่องของความน่าเชื่อถือ อีกทั้งการเจรจาต่อรองยังหมายถึงการใช้เทคนิ

จัดโดย Tess training

ยืนยัน SALES PLANNING & SALES FORECAST ANALYSIS การวางแผน และการวิเคราะห์พยากรณ์การขาย

การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบ Sales Planni

จัดโดย Tess training

Public Training : การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Public Training : กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015

เพื่อให้สามารถคัดเลือก ประเมินผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการจากแหล่งภายนอกตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2