หลักสูตรฝึกอบรม-งานสัมมนามาใหม่

อัพเดทหลักสูตรฝึกอบรมและงานสัมมนาใหม่ๆ ได้ที่หน้านี้

แล้วคุณจะไม่ตกข่าวอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นอบรมการตลาด การขาย การเงิน กลยุทธ์ธุรกิจ การบริการ รวมไปถึงด้าน HR และ IT

ยืนยันอบรม การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต

นอกจากจัดตารางการผลิต MRP ยังช่วยลดจำนวนสินค้าคงคลังที่ต้องเหลือค้าง ด้วยระบบที่เอื้ออำนวยในการสั่งซื้อวัตถุดิบแบบผ่านการคิดคำนวณเวลาและการเก็บรักษา รวมไปถึงการใช้งานที่พอดีกับการผลิตจึงไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองหรือจัดหาสถานที่สำหรับเก็บวัตถุดิบคงคลัง รวมถึ

จัดโดย HrdzenterTraining

ยืนยันอบรม หลักสูตร เทคนิคการเป็น QMR

หลักสูตร “เทคนิคการเป็น QMR” ช่วยให้ผู้เป็น QMR ที่ดูแลงานหลายด้าน หรือ QMR มือใหม่ รวมถึงผู้ที่กำลังจะเป็น QMR ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ QMR ว่ามีอะไรบ้าง และงานแต่ละอย่างของ QMR ต้องทำอย่างไรจึงจะดำเนินการไปได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

สร้างวิถีการทำงานที่ประสบความสำเร็จในสไตล์ญี่ปุ่น

หลักสูตร สร้างวิถีการทำงานที่ประสบความสำเร็จในสไตล์ญี่ปุ่น จึงเป็นหลักสูตรที่ให้ข้อคิดและแนวทางในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและรวมไปถึงการแสดงออกถึงมารยาทและความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นในการทำงานร่วมกัน เพื่อผลักดันประสิทธิภาพของการทำงานให้เกิดความก้าวหน้

จัดโดย HrdzenterTraining

ยืนยันอบรม การวางแผนกำลังการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,500.- (ราคาปกติท่านละ 3,900

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

confirm อบรม หลักสูตร การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการพัฒนางานในองค์กร ตามหลักกฎหมายคุ้มครองข

• ทำความเข้าใจหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศต่างๆ ที่มีการบังคับใช้ (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) หรือกฎหมาย PDPA)

จัดโดย HrdzenterTraining

ยืนยันอบรม การจัดทำสมรรถนะตามหน้าที่งาน (Functional Competency)

แถม e-book Competency ฟรี!!! สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,500.- (ราคาปกติท่านละ 3,900

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อกำหนดทักษะสำหรับ Team Leader และ Supervisor เพื่อนำไปจัดทำ Skills Matrix

สำหรับ HR มืออาชีพและหัวหน้างานมืออาชีพที่ต้องการเรียนรู้ เพื่อนำไปทำ Skills Matrix ในองค์กรของท่านให้ได้ผลจริง !!!

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

ยืนยันอบรม ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ Professional Training Officer Skills

สมัคร 3 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,500.- หลักสูตร “เทคนิคการเป็น QMR” ช่วยให้ผู้เป็น QMR ที่ดูแลงานหลายด้าน หรือ QMR มือใหม่ รวมถึงผู้ที่กำลังจะเป็น QMR ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ QMR ว่ามีอะไรบ้าง และงานแต่ละอย่างของ QMR ต้องทำอย่างไรจึงจะดำเนินการไป

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

ยืนยันอบรม การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและสืบทอดตำแหน่งพนักงาน

เป็นกระบวนการเชิงรุกที่จะช่วยลดปัญหาการขาดพนักงานในตำแหน่งสำคัญ ๆ โดยการสรรหา พัฒนา และเตรียมคนไว้ทดแทน เพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินงานขององค์กรมีความต่อเนื่องไม่หยุดชะงัดเพราะขาดคนที่เหมาะสม และจะมีประโยชน์อย่างยิ่งหากถูกจัดทำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้า

จัดโดย DTN Training

ยืนยันอบรม การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำยุคใหม่ (Leadership)

พนักงานเพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลที่จะนำพาองค์การสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและสังคมทั่วไป

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

กลยุทธ์สู่การเป็นสุดยอดหัวหน้าด้วยเครื่องมือบริหารคน

ประสิทธิภาพของหัวหน้า คือ หัวใจสำคัญในการพาทีมให้ไปถึงเป้าหมาย

จัดโดย WC Training

การกำหนดเป้าหมาย ประเมินผลงาน จัดแผนปฏิบัติการและพัฒนาทีม

อุปสรรคหนึ่งในการบริหาร แก้ปัญหา พัฒนาระบบการจัดการ คือ ความรู้ความเข้าใจในการบริหารผลการทำงาน และวิธีการในการพัฒนาทีมงานอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

จัดโดย WC Training

องค์กรนี้มีความสุข

การส่งเสริมค่านิยมและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เกิดความผูกพันและสร้างแตกต่างอย่างเหนือระดับจากคู่แข่ง

จัดโดย WC Training

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Leadership ผู้นำทีมประสิทธิภาพ อบรม 25 มิถุนายน 2567

คำนิยามของผู้นำที่ดีและหลักการบริหารงานคือการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดย อาศัยความร่วมมือของผู้อื่น โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านก้าวหน้าทั้งเป้าหมายในงาน และหัวใจของลูกน้องเราจึงเรียกสิ่งว่า พฤติกรรมการนำที่เหมาะสมเพราะเรามีความเชื่อว่าการทำงา

จัดโดย ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public Training ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม-สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล การติดตามผลการฝึกอบรม และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมมอย่างมีระบบที่ดี เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม-สัมมนา ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตร ออกแบบการประเมินผล และติดตามผลอย่างมีป

จัดโดย ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1