หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน เมษายน

 เมษายน 2566

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

หลักสูตร การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC อบรม 12 พ.ค.66

หัวหน้างานมีหน้าที่ในการบริหารงานให้ได้ผลลัพธ์ตามที่องค์กรต้องการและเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยต้องอาศัยประสบการณ์ในการวางแผนงาน (Planning) และการมอบหมาย (Assignment) ตลอดจนมีการควบคุมงาน (Controlling) และติดตามงาน (Monitoring) อย่างมีระบบ ทำให้สามารถ

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public Training หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 อบรม 17 พฤษภาคม 2566

บทบาท และศักยภาพ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของท่านควรจะมุ่งสู่การให้ความสนับสนุนต่อผู้บริหาร ตลอดจนผู้ร่วมงานของท่าน และขยายผลไปถึงภายนอกองค์กรให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม ผู้บริหารในปัจจุบันไม่ต้องการเพียงบุคคลที่มีทักษะความสามารถใ

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาเเละการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ อบรม 28 เมษายน 2566

เวลานับว่ามีความสำคัญกับเรามาก คนส่วนมากมักประสบปัญหาทำงานไม่ทันตามกำหนดและมักให้เหตุผลว่าไม่มีเวลาหรืองานเยอะมาก” ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าพนักงานสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานว่า งานใดเป็นงานสำคัญและเร่งด่วนต้องทำก่อนทำหลัง และทราบเครื่องมือที่จะช่วยในการบ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จในองค์กร 28 เมษายน 2566

สภาวการณ์แข่งขันสูงในปัจจุบันองค์กรต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกุญแจสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร คือพนักงานขายเพราะเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่สำคัญ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างองค์กร และลูกค้า หน้าที่ของพนักงานขายคือ ค้นหาความต้องการ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public training หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO อบรม 28 เมษายน 2566

ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่จะต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลา ใครทำงานรวดเร็วกว่าก็ย่อมจะมีโอกาสมากกว่า องค์กรญี่ปุ่นเองจึงมีเทคนิคในการทำงานที่เน้นบอกกล่าวตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวดเร็ว ถูกต้อง รอบคอบ ครอบคลุมและทั่วถึง โดยที่ยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมการทำงานตามร

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ONLINE TRAINING หลักสูตร : เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (MISTAKE PROOFING TECHNIQUE) อบรม 28 เมษา

คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและการลดความผิดพลาดในการทำงาน เพื่อให้เกิดงานเสียน้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นเลย จึง

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตร สุดยอด…..เจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ SUPER ADMINISTRAITVE OFFICER อบรม 28 เมษายน 2566

บทบาทของเจ้าหน้าที่ธุรการเป็นเพียงผู้สนับสนุนภารกิจประจำวันของผู้บริหารนั้นกำลังจะเปลี่ยนแปลงไป แนวโน้มของบทบาทเจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพยุคใหม่นั้น นอกจากจะต้องให้ความสำคัญกับงานสนับสนุนและการประสานงานต่างๆ เจ้าหน้าที่ธุรการยังต้องสามารถแก้ไขจัดการกับปัญห

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Transportation Mana

ปัจจุบันการขนส่งมีบทบาทมากในวงการอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ จากระบบการขนส่งในภาพรวมเริ่มจากการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า การวางแผนด้านการผลิตหรือบริการ การตรวจสอบ การบรรจุสินค้า และการจัดส่งหรือขนส่งไปยังลูกค้า ที่กล่าวมาเบื้องต้นในทุกๆขั้นตอนมีระบบ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ Incoterms ®2020 วันที่ 29 เมษายน 2

ปัจจุบันการประกอบธุรกิจการส่งออก และนำเข้ามีการแข่งขันกันอย่างมาก ทั้งในด้านเทคโนโลยี่การผลิต และสารสนเทศ ปัจจัยการลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจการส่งออก-นำเข้า เพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างประเทศได

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตร โปรแกรมการดูแลพนักงาน และสร้างความผูกพันต่อองค์กร รุ่นที่ 9 (Engagement Onboarding Program)

ทุกองค์กรเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายจำนวนไม่น้อยในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่ แต่ต้องเผชิญกับปัญหา…พนักงานใหม่ทำงานไม่กี่วันก็ลาออก …อัตรา Turn Over ก็สูง…หลายองค์กรมีความเสี่ยงนี้คอยกวนใจการดำเนินธุรกิจนี้…เพราะอะไรพนักงานใหม่ทำงานไม่นานก็ลาออก…เพราะอะไ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ยืนยันจัดอบรม การแก้ไขปัญหาด้วย 5 Why และหลักการ 5 Gen สำหรับการหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงจุดอย่างมีประ

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! พร้อมรับวุฒิบัตรทุกที่นั่ง

จัดโดย HrdzenterTraining

ยืนยันจัดอบรม Online by Zoom (PDPA) พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2566 ที่ทุกองค์กรควรรู้

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! พร้อมรับวุฒิบัตรทุกที่นั่ง

จัดโดย HrdzenterTraining

ยืนยันจัดอบรม Online by Zoom การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! พร้อมรับวุฒิบัตรทุกที่นั่ง

จัดโดย HrdzenterTraining

confirm จัดอบรม หลักสูตร “การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ” (Production Planning and Con

การวางแผนและควบคุมการผลิตผลิต (Production Planning and Control) เป็นหลักการในการกำหนดคุณค่าของการดำเนินงานผลิตและกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตออกไปได้อย่างเหมาะสม ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง และทำให้เวลาการผลิตสั้นลงหรือเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นโดยใช

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Workshop : Personal Branding บนโลกออนไลน์ เปลี่ยนตัวคุณเป็นรายได้!!

สร้างตัวตนให้ดังบน TikTok & Facebook ถ้าอยากจะปัง ต้องสร้าง Personal Brand บนออนไลน์ ✅สิ่งที่คุณจะได้จาก workshop นี้ >>รู้จักเเละเข้าใจการใช้ Tiktok เเละ Facebook ในการสร้าง Personal Branding ให้กับตัวคุณเเละธุรกิจของคุณ >>สร้างตัวตนให้คนรู้จัก ด้วยการ

จัดโดย The winner

Online Training : เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบ ISO 9001:2015

เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการดูแลการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้า กระบวนการระหว่างผลิต การตรวจปล่อยสินค้า ให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1