หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน มีนาคม

 มีนาคม 2566

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันของโลกการค้าเสรี องค์กรจะมีความมั่นคั่ง เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ก็ต่อเมื่อ องค์กรมีความสามารถในการทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการของตนมีคุณภาพเหนือความคาดหวังของลูกค้า สามารถสร้างตัวชี้ความประทับใจแก่ลูกค้า

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping)

ในการดำเนินกิจกรรมการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ในเวลาที่ลูกค้าต้องการนั้นจำเป็นที่จะต้องควบคุมเวลานำ ในกระบวนการผลิตให้ อยู่ภายในเวลาที่ลูกค้าต้องการ

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

Zero Defect แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์

เมื่อเกิดของเสียย่อมส่งผลกระทบกับองค์กรมากมายเช่น สิ้นเปลืองคน อุปกรณ์เครื่องจักร พลังงาน วัตถุดิบ ฯลฯ อีกทั้งยังทำให้เกิดความคิดฝังใจ

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

กิจกรรม 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนและสถานที่ทำงาน

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

การปรับปรุงกระบวนการหยิบและการบรรจุในงานคลังสินค้า

เป็นการเปิดมุมมองให้กับพนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงสิ่งที่พึงจะทำได้ในทางปฏิบัติสำหรับงานคลังสินค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเก็บเกี่ยวเทคนิคต่างๆ

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

การบริหารจัดการโลจิสติกส์โซ่อุปทานและการลดต้นทุน

เป็นการเปิดมุมมองให้กับพนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงสิ่งที่พึงจะทำได้ในทางปฏิบัติสำหรับงานโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเก็บเกี่ยวเทคนิคต่างๆ

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR มือใหม่ อบรม 30 มีนาคม 2566

องค์กรธุรกิจกำลังก้าวสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ แต่ HR หลายองค์กรก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจขององค์กร เนื่องจากยังทำงานประจำแบบเดิมๆ “รับคนเข้า เอาคนออก ตรวจบัตรตอก ออกใบเตือน” หรือไม่รู้บทบาทของ HR (HRM & HRD Fu

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public Training ยืนยัน เทคนิคการจัดการเก็บ และบริหารระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-FILING 29 มี.ค.66 อ.

ดังนั้น การสร้างระบบงานที่ดี จะช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณเอกสารที่เป็นกระดาษ แก้ไขปัญหาข้อมูลสูญหาย ลดเวลาในการค้นหา และเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วย โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ แต่ยังใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่คุ้มค่า แล

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public Training : กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)

หลักสูตรนี้จะบรรยายถึงความหมายของถิ่นกำเนิดสินค้า หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการได้ถิ่นกำเนิด หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของข้อตกลงเขตการค้าเสรีและพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้อง

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

หลักสูตร 5 ส.และ ไคเซ็น เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Kaizen เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับองค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มของพนักงานที่ทำงานในองค์กรเดียวกันด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและหาได้ง่าย ประหยัด แต่ได้ผลคุ้มค่าในด้านของการ

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

การร่วมประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน การประชุมจะเกิดผล ก็ต้องมีการเขียนรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสิ่งต่างๆ ที่ได้ตกลงกันในที่ประชุมและส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อกันลืมและเตือนว่า ใครจะต้องทำอ

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Online Zoom/On-siteหลักสูตร ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ®2020 29 มี.ค.66

ปัจจุบันการประกอบธุรกิจการส่งออก และนำเข้ามีการแข่งขันกันอย่างมาก ทั้งในด้านเทคโนโลยี่การผลิต และสารสนเทศ ปัจจัยการลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจการส่งออก-นำเข้า เพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างประเทศได

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตร TRAIN THE TRAINER สุดยอดการเป็นวิทยากร

ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาครั้งใหญ่ ความรู้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรเติบโตและยั่งยืน บุคลากรจึงเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะทำหน้าที่พัฒนาทั้งระบบด้วยความรู้ที่สั่งสมมา หน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรสำคัญจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้บุคลาก

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR มือใหม่ อบรม 30 มีนาคม 2566

องค์กรธุรกิจกำลังก้าวสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ แต่ HR หลายองค์กรก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจขององค์กร เนื่องจากยังทำงานประจำแบบเดิมๆ “รับคนเข้า เอาคนออก ตรวจบัตรตอก ออกใบเตือน” หรือไม่รู้บทบาทของ HR (HRM & HRD Fu

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบการจัดการ (DOCUMENT CONTROL) ทุกระบบ

ฝึกปฎิบัติจริง ผู้เข้าอบรมเตรียมNotebook (โน๊ตบุ๊ค) มาด้วยค่ะ วันอบรม การควบคุมเอกสารและการบันทึกเอกสารคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรเนื่องจากเป็นเอกสารตามมาตรฐาน วิธีการทำงานและคู่มือในการดำเนินงานสำหรับทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร หากมาตรฐานดังกล่

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตร กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่โลจิสติกส์ 4.0” (SMART LOGISTIC 4.0) 28 มี.ค.66

ระบบ “โลจิสติกส์ (Logistics)”เป็นปัจจัยที่สนับสนุนการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าการดำเนินการขององค์กร เพราะโลจิสติกส์ถือเป็นต้นทุนที่สำคัญของผู้ประกอบการทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ แต่การปรับตัวและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับนโยบายอุตสาห

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2