หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน กุมภาพันธ์

 กุมภาพันธ์ 2566

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

Public Training : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ (Leadership)

ผู้บริหารที่ดีได้นั้นต้องมีทัศนคติที่ดี และมีภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จะเป็นคำตอบของท่านเอง

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การสื่อสารด้วยใจ สื่ออย่างไรให้ลูกน้องเข้าใจในยุค New Normal

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! พร้อมรับวุฒิบัตรทุกที่นั่ง

จัดโดย HrdzenterTraining

ยืนยัน หลักสูตร การจัดการคลังสินและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบและตรวจนับ การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในส่วนขาเข้า (inbound) รวมถึง การหยิบสินค้า ตรวจสอบ และจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขายตามคำสั่งซื้อของลูกค้าใ

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตร เคล็ดลับแบบฉบับมืออาชีพ สำหรับ นักขาย

ปัจจุบันนักขายทุกคนกำลังเผชิญอยู่กับปัญหาการแข่งขันและการที่ลูกค้ามีทางเลือกที่สูงขึ้น พนักงานขายในยุคปัจจุบันจึงจะต้องมีการพัฒนาทักษะและเทคนิคการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพที่สามารถวิเคราะห์ความต้องการ นำเสนอสินค้าด้วยเทคนิคสร้างคุณค่า อ

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Online Training : เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับการอบรมเข้าใจ และสามารถเขียนบันทึกและรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนในบทบาทที่ได้รับมอบหมาย

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Training : การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ

ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษ และลดความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Training : เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ช่วยให้ท่านได้ทราบถึงขั้นตอน แนวทาง และวิธีการตรวจนับได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาด้านต่างๆ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Training : การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

เน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Public Training : การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การแก้ปัญหาเทคนิคด้วยเทคนิค Fault Tree Analysis

ปัญหาในบางครั้งอาจจะไม่สามารถใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบทั่วๆไปได้ ซึ่งการแก้ปัญหาจำเป็นต้องนำวิธีการคิดเชิงวิเคราะห์และหลักการทางตรรกะเข้ามาร่วมในการแก้ปัญหาด้วย จึงจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

ยืนยันอบรม หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! พร้อมรับวุฒิบัตรทุกที่นั่ง

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

ยืนยันการจัดอบรม หลักสูตร เทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิต

พิเศษสมัคร 2 ท่านลดเพิ่ม 500.- หรือสมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!!

จัดโดย HrdzenterTraining

ยืนยันการจัดอบรม หลักสูตร การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! พร้อมรับวุฒิบัตรทุกที่นั่ง

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

ยืนยันการอบรม หลักสูตร ทักษะการสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ

การจัดฝึกอบรมสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีส่วนร่วมในแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์ (Interview Workshop) การใช้เครื่องต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่เดิมของท่าน กับเครื่องใหม่ที่น่าจะนำไปใช้ หรือปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมจริง

จัดโดย HrdzenterTraining

ยืนยันการอบรม หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับเจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามลูกค้า

สมัครสัมมนา 2 ท่าน ลดเพิ่มอีก 500.- หรือ สมัคร 3ท่าน เข้าฟรีเพิ่มอีก 1 ท่านทันที !!!

จัดโดย HrdzenterTraining

Personal Branding สร้างแบรนด์ให้ตัวเอง สำเร็จทุกอาชีพ

ผู้ที่ต้องการค้นพบ ความเป็นตัวเอง และทำให้สำเร็จระยะยาวได้

จัดโดย Personal Branding Class

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1