หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน มิถุนายน

 มิถุนายน 2566

การจัดการสารต้องห้ามตามระเบียบ RoHS V2.1, REACH และ QC080000

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความเข้าใจในรายละเอียดและความเป็นอันตรายของสารต้องห้ามในปัจจุบัน รวมถึงแร่บางชนิดที่ประเทศผู้นำเข้าไม่ต้องการให้มีในผลิตภัณ์ฑ

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน แบบ OJT. (On the Job Training) อบรม 22 มิ.ย.66

การพัฒนาบุคลากรมีด้วยกันหลายวิธี แต่ที่ได้ผลดีที่สุดได้แก่ การสอนงานแบบ OJT หรือ On the Job Training การทำ OJT ไม่ใช่แค่การสอนงานที่หน้างานเท่านั้น การทำ OJT ให้มีประสิทธิภาพหัวหน้างานหรือผู้สอนต้องมีความสามารถที่หลากหลายในการแปลงงานที่ทำออกมาเป็นขั้นตอนก

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เปิดรับสมัคร ยืนยัน Course outline หลักสูตร การบริหารแบบลีน(Lean Management) อบรม 22 มิ.ย.66

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้า และวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สั้นลงส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาพดังกล่าว สิ่ง

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

สุดยอดนักขายยุคใหม่เหนือยุคดิจิตัล (อบรม 1 วัน)

** สำหรับผู้ไม่เคยขาย (7 STEP) หรือปรับทัศนคติใหม่ ** สำหรับนักขายทุกคน

จัดโดย Hrdzenter Training

ทักษะการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ

สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Leadership ผู้นำทีมประสิทธิภาพ อ.ประกาศิต อบรม 23 มิ.ย.66

คำนิยามของผู้นำที่ดีและหลักการบริหารงานคือการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดย อาศัยความร่วมมือของผู้อื่น โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านก้าวหน้าทั้งเป้าหมายในงาน และหัวใจของลูกน้องเราจึงเรียกสิ่งว่า พฤติกรรมการนำที่เหมาะสมเพราะเรามีความเชื่อว่าการทำงา

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน

สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน

จัดโดย Hrdzenter Training

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบการจัดการ (Document Control) ทุกระบบ อบรม 23 มิถุนายน 2566

การควบคุมเอกสารและการบันทึกเอกสารคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรเนื่องจากเป็นเอกสารตามมาตรฐาน วิธีการทำงานและคู่มือในการดำเนินงานสำหรับทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร หากมาตรฐานดังกล่าว ไม่มีการควบคุมอย่างเหมาะสมและทันสมัยอาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ผิดพล

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Confirm จัดอบรม หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน

จัดโดย Hrdzenter Training

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น 23 มิถุนายน 2566

การบริการเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างความพึงพอใจอันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกอันก่อให้เกิดการความภักดีในแบรนด์ หลายองค์กรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบริการที่แท้จริง บางองค์กรใส่เงินทุนเข้าไปมหาศาลหวังให้การบริการตอบโจทย์ บางองค์กรก็ริดรอนการบริการมากเ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ได้ใจทีมงาน อบรม 23 มิถุนายน 2566

ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หัวหน้างานจึงต้องปรับตัวให้ทันสถานการณ์อยู่เสมอ หัวหน้าหรือผู้นำองค์กรระดับต้นเป็นกำลังสำคัญที่มีส่วนช่วยกำหนดความสำเร็จขององค์กร เพราะเป็นตำแหน่งที่เชื่อมโยงนโยบายขององค์กร สู่การปฏิบ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Confirm จัดอบรม ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

หลักสูตรนี้ยังเสริมความแข็งแกร่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติ Workshop เพื่อฝึกทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อกำหนดเป้าหมาย (Goal setting) และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ของระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (Function and Individual) ให้สอดคล้องและสนับสนุน

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

ให้บริการจัดอบรมในองค์กรท่าน หลักสูตร โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

Public Training ยืนยันจัด หลักสูตร เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ (23 มิถุนา

ปัจจุบันในยุคที่การขายแข่งขันกันอย่างรุนแรง การขายทางโทรศัพท์ถือเป็นเครื่งมือที่มีประสิทธิภาพมากและยังคงความขลังในการประสบความสำเร็จในการขายได้ เพียงแต่ต้องมีความเข้าใจในเครื่องมือที่ซับซ้อนนี้ หากนักขายสามารถเข้าใจเครื่องมือที่ซับซ้อนนี้ก็จะสามารถทำให้กา

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่โลจิสติกส์ 4.0” (SMART Logistic 4.0) 26 มิ.ย.66

ระบบ “โลจิสติกส์ (Logistics)”เป็นปัจจัยที่สนับสนุนการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าการดำเนินการขององค์กร เพราะโลจิสติกส์ถือเป็นต้นทุนที่สำคัญของผู้ประกอบการทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ แต่การปรับตัวและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับนโยบายอุตสาห

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1