หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน ธันวาคม

 ธันวาคม 2566

การบริหารจัดการลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero Defect Management)

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

ข้อกำหนดระบบคุณภาพระบบคุณภาพ ISO ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 Requirement) และ เทคนิคการเป็น Interna

สมัคร 2 ท่าน รับส่วนลดเพิ่ม 800 บ.

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

VDA 6.3 Process Audit (Version 4)

สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 4,500.- อบรม 2 วัน Online by Zoom

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

การสื่อสารเเละเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

การบริหารระบบคลังสินค้าและโลจิสติกส์ครบวงจร Logistics and Warehouse Management Completely

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

การสื่อสารด้วยใจ สื่ออย่างไรให้ลูกน้องเข้าใจในยุค New Normal

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต Communication and Crisis Management

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคลมือใหม่

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน (LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS)

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

กลยุทธ์การยกระดับการบริการด้วยระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Kaizen for Productivity Improvement)

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

เทคนิคการฟัง การจับประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Listening and Catch the Issue Techniques

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

กลยุทธ์การเจรจาต่อรองสำหรับงานด้านจัดซื้อ (Procurement Negotiation Strategies)

สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง (dtntraining)

Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2