หลักสูตรฝึกอบรม-งานสัมมนามาใหม่

อัพเดทหลักสูตรฝึกอบรมและงานสัมมนาใหม่ๆ ได้ที่หน้านี้

แล้วคุณจะไม่ตกข่าวอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นอบรมการตลาด การขาย การเงิน กลยุทธ์ธุรกิจ การบริการ รวมไปถึงด้าน HR และ IT

ยืนยันอบรม การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและสืบทอดตำแหน่งพนักงาน (Career path Management and S

ในขณะที่ แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) เป็นกระบวนการเชิงรุกที่จะช่วยลดปัญหาการขาดพนักงานในตำแหน่งสำคัญ ๆ โดยการสรรหา พัฒนา และเตรียมคนไว้ทดแทน เพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินงานขององค์กรมีความต่อเนื่องไม่หยุดชะงัดเพราะขาดคนที่เหมาะสม และจะมีประโยชน์อ

จัดโดย Hrdzenter Training

ขั้นตอนการขอ VISA และ WORK PERMIT (ใบอนุญาตทำงาน) ที่ถูกต้อง (VISA & / Work permit)

ผู้ประกอบการที่มีการนำเข้าชาวต่างชาติมาปฏิบัติงานในประเทศไทย จึงควรทราบข้อกำหนดและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด

จัดโดย Hrdzenter Training

The STRONG HR FOR NON-HR

เป็นคำถามที่ต้องการหาคำตอบจากทุกองค์กรที่เน้นและได้เห็นความสำคัญของการดูแล รักษาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพ้ฒนาทรัพยากรบุคคลแต่เริ่มเข้ามาทำงานจนถึงได้ออกจากองค์กรไม่ว่าด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง ทุกองค์กรก็จะต้องพยายามสร้างหน่วยงานทางด้านทรัพยากรบุคคลให้ถูกควา

จัดโดย Hrdzenter Training

การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

เพราะในยุคนี้มีองค์กรมากมายที่พลาดท่าให้กับการจัดการข้อร้องเรียนซึ่งทำให้ความภักดีต่อแบรนด์ของลูกค้าลดน้อยลงหากองค์กรไม่แก้ไขปัญหาในเรื่องด้วยการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการรับมือ องค์กรก็จะเสียลูกค้าและขาดความยั่งยืนตลอดการ

จัดโดย Hrdzenter Training

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การสื่อสาร ประสานงาน การรายงาน และการปรึกษา)

ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่จะต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลา ใครทำงานรวดเร็วกว่าก็ย่อมจะมีโอกาสมากกว่า องค์กรญี่ปุ่นเองจึงมีเทคนิคในการทำงานที่เน้นความรวดเร็ว รอบคอบ โดยที่ยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมการทำงานตามระบบของสายงานอย่างครบถ้วนอยู่ นั่นคือ เทคนิคการสื่อสาร กา

จัดโดย Hrdzenter Training

การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ

Data Visualization คือ การนำข้อมูลหรือ Data ที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ประมวลผลแล้วนำเสนอออกมาในรูปแบบที่มองเห็นและทำความเข้าใจได้ด้วยตา เช่น แผนภูมิ รูปภาพ แผนที่ กราฟแสดงเทรนด์ ตาราง วิดีโอ อินโฟกราฟิก (Infographic) แดชบอร์ด (dashboard) ฯลฯ

จัดโดย Hrdzenter Training

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุดด้วย KAIZEN

ดังนั้นแนวคิด การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุดด้วย KAIZEN จึงมีความสำคัญที่เปรียบได้กับอนาคตขององค์กร เพราะเมื่อทุกคนมุ่งความสำคัญในการพัฒนาอย่างมีขั้นตอนก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

จัดโดย Hrdzenter Training

ยืนยันอบรม เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติด้วย Excel)

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการให้ความรู้และทักษะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด เทคนิค และขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน สามารถออกแบบโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับองค์กรได้ โดยเน้นการฝึกทักษะจากการปฏิบัติ รวมถึงให้ความรู้ เทคนิค ความเข้าใจ

จัดโดย Hrdzenter Training

การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,600.- หรือสมัคร 5 จ่าย 4 ท่าน

จัดโดย Hrdzenter Training

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม...สำหรับมือใหม่

การฝึกอบรมจึงเน้นให้เห็นความสำคัญถึงเทคนิคการจดรายงานการประชุม และการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งฝึกฝนพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการประชุมได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

จัดโดย Hrdzenter Training

ยืนยันจัดอบรม online by zoom หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคลมือใหม่

>> มีตัวอย่างการออกหนังสือ เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา 15 กรณี (32 แผ่น) ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

จัดโดย Hrdzenter Training

การบริหารและปรับปรุงกระบวนงาน ด้วยเทคนิค PDCA

ดังนั้นจึงพิสูจน์แล้วว่าหลักการ PDCA สามารถนำมาใช้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้ดีขึ้นได้แม้กระทั่งองค์กรนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรม เพราะหลักการ PDCA Plan-Do-Check-Act สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกงานแม้กระทั่งการดำเนิน

จัดโดย Hrdzenter Training

หลักสูตรนี้ ฝ่าย HR ไม่ควรพลาด !!! Digital HR การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร HR Analytics เชิงพรรณนา (H

ราคาพิเศษท่านละ 4,500.- สมัคร 2 ท่านลดเหลือท่านละ 3,900.- และยังได้รับหนังสือ HR โรงงานมหาสนุก คนละ 1 เล่มทันที

จัดโดย Hrdzenter Training

ยืนยันอบรม การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (RCA)

เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงอย่างมีประสิทธิผล เป็นทักษะที่สำคัญประการหนึ่งใน การบริหารงาน เพราะในการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใดจะต้องเผชิญกับปัญหา ที่ต้องดำเนินการแก้ ไขอยู่ตลอดเวลา การแก้ ปัญหาจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็น

จัดโดย Hrdzenter Training

การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ยิ่งควรที่ผู้รับผิดชอบจะต้องได้รับการพัฒนาด้วยการเสริมความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการควบคุมการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันควรเรียนรู้ในหลักสูตรนี้....

จัดโดย Hrdzenter Training

Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2