หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน ตุลาคม

 ตุลาคม 2562

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

ยืนยัน การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (30 ต.ค. 62) อ.ประเสริฐ

ตารางอบรมหลักสูตรนี้ ตลอดปี2562 ครั้งที่ 1/62 วันที่18กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2/62 วันที่28มีนาคม2562 ครั้งที่ 3/62 วันที่30ตุลาคม2562

จัดโดย Tess training

การสร้างจิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน และความสูญเปล่าในการทำงาน

“Cost of Quality” ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 7 NEW QC Tools

ในการปฏิบัติงานของแต่ละองค์กรโดยทั่วไปต้องคำนึกถึงคุณภาพเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของสินค้า คุณภาพของผู้ปฏิบัติงาน คุณภาพในแต่ละกระบวนการ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็ก หรือองค์กรใหญ่ หากองค์กรไหนสามารถควบคุณคุณภาพเหล่านี้ได้ ก็จะทำให้เป็

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

เคล็ดลับ “การบริหารจัดการ ยุค 4.0” สู่ความเป็นมืออาชีพ

เพื่อการสร้างความมั่นใจอีกระดับหนึ่งในการบริหารจัดการงาน เพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้เป็นรูปธรรม

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วย DOJO Training System

เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดความผิดพลาด ลดความบกพร่อง ลดของเสียในกระบวนการผลิต เพิ่มผลผลิต อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” อย่างมืออาชีพ (2 วัน)

เพื่อการค้นหาศักยภาพของตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องและนำจุดเด่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท่านจำเป็นต้องมีความรู้ และทักษะใหม่ และขีดความสามารถทางการจัดการได้ครบเครื่อง เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เต็มร้อยเพื่อการค้นหาศักยภาพของตนเอง แก้ไขข้อบกพร่

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

หลักสูตร Advanced Ecxel for Special Macro & VBA

พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 6,800 บาทเท่านั้น รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ [สายการผลิต]

มุ่งหวังให้สามารถนำเอาเทคนิค เครื่องมือทาง วิศวกรรมอุตสาหการไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการทำไลน์ balance , เทคนิคการวิเคราะห์ Loss , การวางแผนกำลังคน เป็นต้น

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid-Basic Life Support 2015

พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบวุฒิบัตรในวันสัมมนาทันที

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การจัดทำแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ​ (Effective of Training Road Map)

หลักสูตร การจัดทำแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ (Effective of Training Road Map) จึงถูกออกแบบให้มีเนื้อหาของหลักสูตรตามมาตรฐานการจัดฝึกอบรมตามแนวคิดและทฤษฎี แต่สิ่งที่สำคัญในหลักสูตรนี้ คือ ผู้รับผิดชอบจะต้องเข้าใจกลยุทธ์องค์กรเปรียบเสมือนหุ้นส่วนธุรกิจ (B

จัดโดย Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.

แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจนับสินค้า

คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ โดยเฉพาะการตรวจนับสินค้า

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2