ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรมและสัมมนาที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุกๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ในที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากร ทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่นๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

อบรมสัมมนาเดือนหน้า อบรมสัมมนาฟรี อบรมสัมมนามาใหม่

Zone อบรมสัมมนาน่าสนใจ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตร From Good to Great Manager

" เป็นผู้บริหารที่ดีอาจไม่เพียงพอ ก้าวสู่อีกระดับสู่การเป็นเกรทเมเนเจอร์ !! "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

การจัดการด้านการเงินและการวางแผนภาษี (Financial Management & Tax Planning) รุ่นที่ 51

จุฬาเปิดอบรมด้านการเงินและภาษี บริหารการเงิน วางแผนภาษีวิเคราะห์งบการเงิน เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ขอต้อนรับทุกท่านสู่ Thai Training Zone
โฉมใหม่ ไฉไล ใช้งานง่ายและสะดวกกว่าเดิม ด้วยข่าวสารการฝึกอบรมทั่วไทย หาได้
ในเว็บเดียว
และสำหรับสถาบันฝึกอบรมสมัคร
เป็น Training Partner ใหม่และลง
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คลิกที่นี่ได้เลยค่ะ

การไปถึงเป้าหมาย (Reach Your Goal)

เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมค้นพบเป้าหมายของตนเองและวิธีการจัดการขีดจำกัดที่จะทำให้เราไปไม่ถึงเป้าหมาย

จัดโดย Exit Group

Training the Trainers (รุ่นที่ 3) ฝึกทักษะการเป็นผู้ฝึกสอน รุ่นที่ 3 (รับ 15 ที่นั่ง)

หลักสูตรนี้ จะมุ่งเน้นการเสริมสร้างความ สามารถในการเป็นผู้ฝึกสอน หรือวิทยากรภายในองค์กร (Internal Trainer/Instructor)ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ความ เข้าใจ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ในการเป็นผู้ฝึกสอน กระบวนการเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม และเสริมสร้างการทำง

จัดโดย Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.

หลักสูตร Communication Power for Manager

" สร้างพลังแห่งการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ เพื่อสร้างทีมสู่ความสำเร็จ "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง

" เรียนรู้จิตวิทยาการบริหารคนในแต่ละประเภท "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร/หน่วยงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับองค์กรใช้สำหรับการกำหนดและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละตำแหน่ง ช่วยในการปรับปรุงงาน วางแผนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทน และการปรับเลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้ายบุคลากรไปสู่ตำ

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญ

การจัดให้มี “สวัสดิการ” (Welfare) ภาคสมัครใจ เป็นเรื่องสำคัญที่นายจ้างจำเป็นต้องให้มีและวางแผนอย่างรัดกุม

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Zone ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 7 Human Resource Development Certificate Program

แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ผู้บริหาร หัวหน้าและพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ

การคิดเชิงระบบที่ดี ต้องมีพื้นฐานจากการวิเคราะห์ที่แข็งแรง

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร เทคนิคการสร้างแผนที่เส้นทางประสบการณ์ลูกค้า สู่การเพิ่มคุณค่าที่แท้จริง

สร้างแผนที่เส้นทางประสบการณ์ลูกค้าสู่การเพิ่มคุณค่าที่แท้จริง

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

สัมมนารวยข้ามชาติ เป็นนักอสังหาฯอินเตอร์

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ - ผู้ที่เริ่มต้นศึกษาความรู้เกี่ยวกับอสังหาฯ - ผู้ที่สนใจลงทุนอสังหาฯ ทุกประเภท - ผู้ที่ต้องการมีรายได้เสริมจากหลักหมื่นสู่หลักล้าน

จัดโดย P.R.A. Academy รามคำแหงซอย 9 แยก 10

เตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพิ่มความสามารถในการผลิตและการแข่งขันในอนาคต (Industry 4.0)

หลักสูตรอบรมนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจทุกภาคส่วนของไทยให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อให้สามารถทบทวนแนวทางการดำเนินงาน และกลยุทธ์เพื่อกำหนดให้มีความเหมาะสมในช่วงเวลาแห

จัดโดย V Work Smart Company Limited

การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า

องค์ประกอบในการทำธุรกิจ สิ่งที่เกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีต่างๆ แต่ละบริษัทสามารถพัฒนาให้เหมือนกันได้ แต่สิ่งที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยในการแข่งขันที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ การสร้างการบริการที่ส

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ (การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์-EQ)

เข้าใจหลักการและวิธีการสร้างสรรค์อารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงออกทางอารมณ์อย่างสร้างสรรค์และไม่ก่อให้เกิดปัญหากับตนเอง คนอื่น สังคม และองค์กร

จัดโดย Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.

หลักสูตร การวิเคราะห์ทางการตลาด

"การวิเคราะห์โมเดลกลยุทธ์ทางการตลาด เครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาด และ Action Plan พร้อมทั้ง Workshop กรณีศึกษาเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง และสามารถใช้ได้จริง "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

เลือกหมวดตามความสนใจ

อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

Zone อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

อบรมการตลาด 
Digital Marketing 
อบรมการขาย การบริการ

Zone อบรมการตลาด Digital Marketing อบรมการขาย การบริการ

อบรมด้าน HR 
หลักสูตรพัฒนา
บุคลากร

Zone อบรมด้าน HR หลักสูตรพัฒนา บุคลากร

อบรม ISO อุตสาหกรรม 
อบรมด้านการผลิต

Zone อบรม ISO อุตสาหกรรม อบรมด้านการผลิต

อบรมคอมพิวเตอร์ IT

Zone อบรมคอมพิวเตอร์ IT

อบรมภาษา

Zone อบรมภาษา

อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

Zone อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

Zone อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone อบรมสัมมนาฟรี - สัมมนาฟรี ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


สัมมนา Achieve Your Goals สุดยอดเคล็ดลับวิชา ด้านการตั้งเป้าหมายและพิชิตเป้า

เพราะ การตั้งเป้าหมาย คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ และความร่ำรวย !! แต่หลายคนกลับไม่เคยคิดถึงมันเลย..... หลายคนบอก อยากรวย อยากหุ่นดี อยากซื้อรถ ซื้อบ้าน อยากตอบแทนพระคุณ บุพการี นั่นไม่ใช่เป้าหมาย ครับ เค้าเรียกว่า เพ้อ.... ต่างหาก เอาจริงๆนะ อาจารย์ชา

จัดโดย Wintory Training Center

สัมมนา Smart Leadership + Workshop (ปลุกศักยภาพของภาวะผู้นำในตัวคุณให้ตื่นขึ้น)

ทุกๆองค์กร ย่อมมี “ผู้นำ” เพื่อนำทางสมาชิกให้ถึงสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะองค์กรเล็ก หรือองค์กรใหญ่ ล้วนแล้วแต่ต้องการ “ผู้นำ” แต่หากผู้นำนั้นไม่สามารถชี้นำทางไปถึงเป้าหมายได้ ต้องรีบแก้ไขด่วน ก่อนจะสายเกินแก้ !!

จัดโดย Wintory Training Center

อบรมฟรี

สัมมนาฟรี! “G Suite Business มาตรฐานการทำงานแห่งอนาคต”

ถ้าคุณกำลังมองหาตัวช่วยในการทำงานอยู่ โอากาสมาถึงแล้ว! มาทำความรู้จักกับ G Suite ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

จัดโดย STREET SMART (Thailand) Co., Ltd.

Prepare for 4.0 Going Paperless for your Business ครั้งที่ 3

องค์กรที่มองหาการทำงานแบบ Paperless Application ลดขั้นตอนการทำงาน ลดการใช้กระดาษ ย่นระยะเวลาการทำงาน ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์

จัดโดย บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด

อบรมฟรี-2

สัมมนา Smart Leadership + Workshop (ปลุกศักยภาพของภาวะผู้นำในตัวคุณให้ตื่นขึ้น)

ทุกๆองค์กร ย่อมมี “ผู้นำ” เพื่อนำทางสมาชิกให้ถึงสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะองค์กรเล็ก หรือองค์กรใหญ่ ล้วนแล้วแต่ต้องการ “ผู้นำ” แต่หากผู้นำนั้นไม่สามารถชี้นำทางไปถึงเป้าหมายได้ ต้องรีบแก้ไขด่วน ก่อนจะสายเกินแก้ !!

จัดโดย Wintory Training Center

Open House " เปิดโลกอาชีพนายหน้าอสังหาฯ และ เปิดตัวโครงการใหม่ "

เหมาะสำหรับผู้ที่มองหา โอกาสเรียนรู้การเป็น นายหน้าอสังหาฯ แบบมืออาชีพ

จัดโดย Match Agent

สัมมนาฟรี! “G Suite Business มาตรฐานการทำงานแห่งอนาคต”

ถ้าคุณกำลังมองหาตัวช่วยในการทำงานอยู่ โอากาสมาถึงแล้ว! มาทำความรู้จักกับ G Suite ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

จัดโดย STREET SMART (Thailand) Co., Ltd.

Zone อบรมสัมมนามาใหม่ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตร การจัดซื้อยุคใหม่ในโลกดิจิทัล

" สู่แนวทางการจัดซื้อในยุคดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการจัดซื้ออย่างมืออาชีพ! "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (1 ต.ค. 61) อ.ประเสริฐ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย Gen Y

การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย GEN Y อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0

งานสนับสนุน(Supporting Department) ทั้งหลายล้วนเป็นงานที่อยู่หลังฉากที่ใครต่อใครให้ความสำคัญเป็นอันดับรองลงมา แม้ว่าองค์กรจะได้ผลการดำเนินงานที่ดี ความชอบส่วนใหญ่ก็มักตกอยู่กับหน่วยงานหลักๆ มีใครจะนึกถึงบ้างว่า ภายใต้ความสำเร็จของงาน หรือความล้มเหลวที่อาจ

จัดโดย Professional Training Solution (Ptstraining.in.th)

Power Point Advanced for Presentation

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม ได้ดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอของPowerPoint ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักๆ ดังนี้ เทคนิคการนำเสนอด้วย PowerPoint ในแง่มุมที่หลากหลาย อาทิ “หัวข้อ” “SmartArt” “Shape” “Pictu

จัดโดย Professional Training Solution (Ptstraining.in.th)

SBDC - หลักสูตรมาใหม่

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า+ส่งออก เงื่อนไขการชำระเงิน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

คอร์ส ตึกแถวเงินล้าน กับ โค้ชเทอร์โบ

สอนตั้งแต่การเลือกซื้อที่ดิน ที่จะพัฒนาอาคารพาณิช์ขั้นตอนต่างๆ ในการขออนุญาตหรือข้อกฎหมายการสร้างอาคาร จนถึง การคำนวณต้นทุนค่าพัฒนาได้เอง ในเบื้องต้นซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการจะต้องรู้และทำการตลาดอย่างไรให้ ตรงกลุ่มเป้าหมายมีช่องทางการตลาดอะ

จัดโดย P.R.A. Academy

เลือกเดือนที่ต้องการฝึกอบรมสัมมนา