ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรมและสัมมนาที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุกๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ในที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากร ทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่นๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

อบรมสัมมนาเดือนหน้า อบรมสัมมนาฟรี อบรมสัมมนามาใหม่

Zone อบรมสัมมนาน่าสนใจ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


วิเคราะห์ผลกระทบจาก Covid-19 ระลอก 3 ที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง 2564

Impact of Thailand's COVID-19 3rd Wave on Thailand Economic in the second half of 2021

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

PDPA in Action for Business

เตรียมธุรกิจให้พร้อม ก้าวเข้าสู่โลกแห่งข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

 
                   

The Art for Convincing

ใช้ศิลปะและเทคนิคการนำเสนออย่างไร ให้คนฟังไม่เบื่อ เพื่อโน้มน้าวใจคนได้โดยง่าย

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

ข้อกำหนด “มาตรฐานแรงงานไทย” (ความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ) มรท. ๘๐๐๑ : ๒๕๖๓

เพื่อเข้าใจความมุ่งหมายของมาตรฐานแรงงานไทย (TLS) นำเอาความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้สำหรับการวางระบบ หรือกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (TLS) ขอรับรองเป็นสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

Strategic Management and Planning การบริหารและวางแผนเชิงกลยุทธ์

"หลักการบริหารแบบลึกซึ้ง สู่การเป็นสุดยอดนักบริหารเชิงกลยุทธ์"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

ภาวะผู้นำกับการสื่อสารทรงประสิทธิภาพ (Leadership and Effective Communication)

บทบาทที่ผู้บริหารควรปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน หากองค์กรยังไม่มีบุคลากรระดับผู้บริหารแสดงท่าทีถึงความมุ่งมั่น ที่จะเน้นผลสำเร็จ (Result Oriented)ด้วยการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective work)และยังไม่เข้าใจบทบาทของการเป

จัดโดย Learning and Development (Thailand) Co.,Ltd.

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

เวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ

จัดโดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Zone ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


Reinventing Yourself with Challenger Mindsetเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ด้วย Challenger Mindset

Growth Mindsetอาจไม่เพียงพอเรามาChallenger Mindset กันค่ะ

จัดโดย Adecco Thailand

“การเพิ่มค่า %OEE และลด Loss time ในกระบวนการผลิต”

ค่า OEE เป็นดัชนีตัวหนึ่งที่ใช้วัดความสำเร็จของ TPM ในภาพรวม โดยพิจารณาที่ผลลัพธ์เป็นสำคัญ  กล่าวคือ การพิจารณาที่การใช้ประโยชน์จากเครื่องจักร การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบและการทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยให้หาค่า %A (Available time) หรือเวลาการทำงานของเ

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

หลักสูตรอบรม Competency

หลักสูตรอบรม Competency เป็นหลักสูตรที่ให้องค์ความรู้ด้านระบบ Competency ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน หรือ Competency Based ซึ่งระบบหนึ่งที่เป็นเครื่องมือช่วย (Tools) ในการพัฒนาทรัพากรมนุษย์ โดยเป็นระบบที่ช่วยในการพัฒนาบุคลากรเป็นขั้นเป็นตอนทีละขั้น จึงทำให้สามารถ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร

การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบและตรวจนับ การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในส่วนขาเข้า (inbound) รวมถึง การหยิบสินค้า ตรวจสอบ และจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขายตามคำสั่

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

บทบาทของงานจัดซื้อในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ Purchasing Role in Corporate/Company Cost Savings (Onl

การประหยัดต้นทุน (Cost savings) เป็นสิ่งสำคัญของการประกอบธุรกิจในยุคนี้ และหลายบริษัทก็คาดหวังว่าฝ่ายจัดซื้อน่าจะมีบทบาทโดดเด่นกว่าฝ่ายอื่นในการประหยัดต้นทุน แต่ฝ่ายจัดซื้อของหลายบริษัทก็ยังประหยัดต้นทุนแบบไม่มีพลังเท่าที่ควร อีกทั้งการประหยัดบางวิธีก็ค่อ

จัดโดย Learn More Co.,Ltd.

ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

ศาสตร์และศิลป์สำหรับหัวหน้างาน ทักษะการบริหารงาน ให้ได้ใจคนสำหรับหัวหน้างาน

จัดโดย Thai HR Online Club

หลักสูตร การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษพร้อมคู่มือใช้งาน

Perfect English Email Writing

จัดโดย สถาบันปัญญาธุรกิจ โดยหนังสือพิมพ์กรุงธุรกิจ

หลักสูตร การตรวจสอบภาษีของทางราชการ

หลักการตรวจสอบภาษีที่ต้องรู้

จัดโดย สถาบันปัญญาธุรกิจ โดยหนังสือพิมพ์กรุงธุรกิจ

เลือกหมวดตามความสนใจ

อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

Zone อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

อบรมการตลาด 
Digital Marketing 
อบรมการขาย การบริการ

Zone อบรมการตลาด Digital Marketing อบรมการขาย การบริการ

อบรมด้าน HR 
หลักสูตรพัฒนา
บุคลากร

Zone อบรมด้าน HR หลักสูตรพัฒนา บุคลากร

อบรม ISO อุตสาหกรรม 
อบรมด้านการผลิต

Zone อบรม ISO อุตสาหกรรม อบรมด้านการผลิต

อบรมคอมพิวเตอร์ IT

Zone อบรมคอมพิวเตอร์ IT

อบรมภาษา

Zone อบรมภาษา

อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

Zone อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

Zone อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone อบรมสัมมนาฟรี - สัมมนาฟรี ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


ฟรี! สัมมนาออนไลน์ การประยุกต์ใช้ระบบ ISO9001:2015 เพื่อการพัฒนาองค์กร

เชิญเข้าร่วมการอบรมสู่การจัดการด้านมาตรฐาน ISO9001:2015 เชิงประยุกต์ ของระบบพื้นฐานสากล

จัดโดย B Smart Consulting Co.,Ltd

NEXUS, SNP Group และ SAP ขอเชิญร่วมสัมมนาพิเศษ “Accelerated Move to Intelligent ERP in Near Zero Dow

งานสัมมนาออนไลน์ สำหรับบริษัทผู้ใช้งานระบบ SAP ERP รองรับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

จัดโดย บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จํากัด

อบรมฟรี

"อนาคตของอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล"

อุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล

จัดโดย ซีเมนส์ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คนเรา..เหนื่อยหยุดได้ แต่โลกออนไลน์ ไม่เคยหยุด

ผู้สนใจหารายได้จากออนไลน์แบบมืออาชีพ

จัดโดย Natkrita for you

อบรมฟรี-2

Affiliate Marketing หนทางสร้างรายได้ออนไลน์ ใครใครก็ทำได้

ผู้สนใจหารายได้จากออนไลน์แบบมืออาชีพ

จัดโดย Natkrita for you

สัมมนาฟรี เปลี่ยนหุ่นคุณด้วยโภชนาการ

เคล็ดลับดูแลตัวเองด้วยหลักโภชนาการ ได้ร่างกายที่แข็งแรง และหุ่นใหม่ที่ fit & firm

จัดโดย KNY Healthy

ออนไลน์มืออาชีพสร้างรายได้เสริมอย่างไร

สร้างนักธุรกิจออนไลน์ด้วยระบบ ทำงานเป็นทีม ประสบความสำเร็จรายได้ทะลุเป้าหมาย

จัดโดย KNY Business

Zone อบรมสัมมนามาใหม่ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


การออกแบบบริการ (Service Design)

เมื่อความต้องการของผู้รับบริการมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในยุคดิจิตอล ผู้ให้บริการจึงต้องมีการบริการที่ตอบสนองตรงตามความต้องการเพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้าเอาไว้ให้ได้

จัดโดย Leaning and Development (Thailand) Co.,Ltd.

ทักษะการสื่อสารให้ได้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills)

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาทเท่านั้น / สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid – Basic life support Version 2020

พิเศษสมัคร 2 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

เทคนิคการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบ Electronicอย่างมีประสิทธิผล สู่ยุค New Normal

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาทเท่านั้น / สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

เตรียมความพร้อมบริหารจัดการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA in Action)

ราคาพิเศษเพียงท่านละ 2,500 บาทเท่านั้น

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

SBDC - หลักสูตรมาใหม่

การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ Production Planning & Control

ราคาพิเศษ สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 เท่านั้น

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Warehouse Manament)

ราคาพิเศษเพียงท่านละ 2,500 .- สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น!!!

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาทเท่านั้น / สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

เลือกเดือนที่ต้องการฝึกอบรมสัมมนา