ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรมและสัมมนาที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุกๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ในที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากร ทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่นๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

อบรมสัมมนาเดือนหน้า อบรมสัมมนาฟรี อบรมสัมมนามาใหม่

Zone อบรมสัมมนาน่าสนใจ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตร : Strategic Talent Management and Succession Planning

"หากคนเก่งขององค์กร คือกุญแจสำคัญของความสำเร็จ เราจะบริหารและวางแผน HR อย่างไร?"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตรวุฒิบัตร: การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 25 (Risk Management รุ่นที่ 25)

ในปัจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดำเนินอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อาจเกิดความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวนี้เป็นเสมือนดาบสองคม

จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
                   

จัดอบรม การบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อการลดต้นทุน

Logistics & Supply Chain ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน ความเข้าใจในเรื่องของ Logistics & Supply Chain จะทำให้องค์กรสามารถเพิ่มศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าโดยแท้จริง

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันนี้ในองค์กรมีบุคคลากรที่มีความหลากหลายรุ่นมากขึ้น ทั้ง new gen , คนรุ่นก่อน และ บุคคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน (talent)  ซึ่งทัศนคติ , กระบวนการคิด , วิธีการทำงานของแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกันมาก จึงทำให้การทำงานในบางครั้งเกิดความย

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

หลักสูตร : Enhancing Diversity Communication Skills

“ สร้างความสัมพันธ์ สร้างทีมเวิร์คให้แข็งแกร่ง ด้วยศิลปะการสื่อสารกับคนต่าง GEN ”

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร : Business deal & Negotiation

ทักษะในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรอง ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับนักขาย ผู้บริหารงานขาย และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากเป็นทักษะที่นำพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ อีกทั้งยังทำให้คู่เจรจาหรือลูกค้ามีความประทับใจในการเจรจาธุรกิจด้วย แต่ก

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Public Training : การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์สำหรับผู้นำเพื่อความสำเร็จองค์กร

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการแยกแยะและปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือ JOHARI window ในการให้และรับ feedback เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

หลักสูตร การเขียน FLOW CHART ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อบรม 30 กรกฎ

กระบวนการของงานในองค์กรอาจมีความซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับส่วนงานอื่นๆ ซึ่งองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ คู่มีอวิธีการปฏิบัติงานข

จัดโดย ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Zone ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตรวุฒิบัตร: การบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 57 (Mini Master in HR Management รุ่นที่ 57)

ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) "ทุนมนุษย์" นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่ง ที่สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ องค์กรธุรกิจสมัยใหม่ต่างให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทุนมนุษย์ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้า

จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร : Enhancing Diversity Communication Skills

“ สร้างความสัมพันธ์ สร้างทีมเวิร์คให้แข็งแกร่ง ด้วยศิลปะการสื่อสารกับคนต่าง GEN ”

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร : Business deal & Negotiation

ทักษะในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรอง ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับนักขาย ผู้บริหารงานขาย และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากเป็นทักษะที่นำพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ อีกทั้งยังทำให้คู่เจรจาหรือลูกค้ามีความประทับใจในการเจรจาธุรกิจด้วย แต่ก

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

ทักษะและเทคนิคEXCEL & PIVOT เพื่อการขาย วิเคราะห์ตลาด และนำเสนอ

ในคลาสจะมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อยกระดับให้ดีขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการอบรม และสามารถใช้ฐานข้อมูลExcel อย่างง่าย และวิเคราะห์โดยPivotเพื่อการจัดการงานขายของตนได้ดียิ่งขึ้น

จัดโดย EXCAD Center (Executive Capability Development Center)

เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย

สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

การวิเคราะห์และปรับปรุงค่า OEE ด้วย Appsheet รุ่นที่ 6

หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรและการผลิต (OEE) โดยใช้โปรแกรม AppSheet ที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้หลักการและแนวทาง OEE เข้าใจถึงปัจจัยสูญเสีย 6 ประการ ฝึกฝนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลลัพธ์

จัดโดย บริษัท ไออี บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด

การสร้างงานบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)

“หลักสูตรนี้จะเปลี่ยนแปลงคนธรรมดา.... ให้กลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ในการทำงานงานบริการ” ในโลกปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีอยู่สูงมาก ธุรกิจต่างๆ หันมาแข่งขันกันด้วยการบริการแก่ลูกค้าทั้งนี้งานบริการถือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผู้รับบริการโดยทันที

จัดโดย Learning And Development (Thailand) Co,.Ltd.

หลักสูตร : Finance for Non-Financial Manager: Financial Analysis and Financial Feasibility

'การเงิน ไม่ใช่เรื่องยาก' เรียนรู้เครื่องมือวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ แบบฉบับเข้าใจง่าย สำหรับผู้บริหารที่ ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน สู่นักการเงินมือโปร!

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

เลือกหมวดตามความสนใจ

อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

Zone อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

อบรมการตลาด 
Digital Marketing 
อบรมการขาย การบริการ

Zone อบรมการตลาด Digital Marketing อบรมการขาย การบริการ

อบรมด้าน HR 
หลักสูตรพัฒนา
บุคลากร

Zone อบรมด้าน HR หลักสูตรพัฒนา บุคลากร

อบรม ISO อุตสาหกรรม 
อบรมด้านการผลิต

Zone อบรม ISO อุตสาหกรรม อบรมด้านการผลิต

อบรมคอมพิวเตอร์ IT

Zone อบรมคอมพิวเตอร์ IT

อบรมภาษา

Zone อบรมภาษา

อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

Zone อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

Zone อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone อบรมสัมมนาฟรี - สัมมนาฟรี ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


ฟรี..ออนไลน์ การจัดการพลังงานชีวภาพและการผลิตเอทานอล

ธุรกิจสีเขียว(Green Business) มุ่งสู่ Low Carbon

จัดโดย บริษัท ที่ปรึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมและพลังงานและพลังงาน จำกัด

ฟรี...ความรู้พื้นฐานพลังงานเซลล์แสงอาทิคย์(Solar Cell)

เพื่อการศึกษาระบบโซล่าร์เซลล์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การติดตั้งโซล่าร์ บนหลังคาสำหรับประชาชน

จัดโดย บริษัท สยานวัตกรรมโซล่าร์ จำกัด

อบรมฟรี

ฟรี...ออนไลน์ การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ธุรกิจสีเขียว(Green Business) มุ่งสู่ Low Carbon

จัดโดย บริษัท ที่ปรึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมและพลังงานและพลังงาน จำกัด

แผนการเงินสำหรับคุณ

ถ้าคุณเป็นหนึ่งในหลายคน ที่อยากวางแผนการเงิน แต่ยังไม่รู้ว่าควรเริ่มที่อะไรก่อน แนะนำมาเข้าการฟังการสัมมนาครั้งนี้

จัดโดย satang plan

อบรมฟรี-2

"Intraoperative complications and managements "

เชิญชวนทันตแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายสัมมนาออนไลน์ฟรี

จัดโดย มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Money Money การเงิน...ยังไง

ความรู้พื้นฐานการเงิน การบริหารการเงินเบื้องต้น พร้อม Workshop

จัดโดย Dynamic Crews

Zone อบรมสัมมนามาใหม่ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


Public Training : สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายและระเบียบพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้อง

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

หลักสูตร : Strategic Talent Management and Succession Planning

"หากคนเก่งขององค์กร คือกุญแจสำคัญของความสำเร็จ เราจะบริหารและวางแผน HR อย่างไร?"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Public Training : การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความหมายและวิธีการของการแก้ปัญหาและการแก้ปัญหาในอนาคต สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ปัญหา ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

หลักสูตรวุฒิบัตร: การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 25 (Risk Management รุ่นที่ 25)

ในปัจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดำเนินอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อาจเกิดความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวนี้เป็นเสมือนดาบสองคม

จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร : Enhancing Diversity Communication Skills

“ สร้างความสัมพันธ์ สร้างทีมเวิร์คให้แข็งแกร่ง ด้วยศิลปะการสื่อสารกับคนต่าง GEN ”

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

SBDC - หลักสูตรมาใหม่

การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุน

สินค้าคงคลังถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจและเป็นต้นทุนตัวสำคัญที่จะส่งผลต่อกำไรและการขาดทุนของบริษัท ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ซึ่งประกอบไปด้วย 1.การมีสินค้าเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

หลักสูตร : Business deal & Negotiation

ทักษะในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรอง ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับนักขาย ผู้บริหารงานขาย และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากเป็นทักษะที่นำพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ อีกทั้งยังทำให้คู่เจรจาหรือลูกค้ามีความประทับใจในการเจรจาธุรกิจด้วย แต่ก

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร : Finance for Non-Financial Manager: Financial Analysis and Financial Feasibility

'การเงิน ไม่ใช่เรื่องยาก' เรียนรู้เครื่องมือวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ แบบฉบับเข้าใจง่าย สำหรับผู้บริหารที่ ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน สู่นักการเงินมือโปร!

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

เลือกเดือนที่ต้องการฝึกอบรมสัมมนา