ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรมและสัมมนาที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุกๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ในที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากร ทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่นๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

อบรมสัมมนาเดือนหน้า อบรมสัมมนาฟรี อบรมสัมมนามาใหม่

Zone อบรมสัมมนาน่าสนใจ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


Psychology for Management & Motivating Techniques

เรียนรู้ศาสตร์ด้านจิตวิทยาการบริหารที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและทีมงาน และมีความสุขในการทำงานอย่างแท้จริง

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Online Training : กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS พิธีการศุลกากร

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

 
                   

Business Acumen : การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ เพื่อความเฉียบคมทางธุรกิจ

ปรับธุรกิจอย่างไรให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน เมื่อการแข่งขันในโลกธุรกิจยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งจากเหตุการณ์ Covid 19 และ Business ที่ถูก Disrupt ด้วยเทคโนโลยี

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Public Training : การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน

ผู้เข้าฝึกอบรมจะเข้าใจหลักการ เรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะได้เป็นอย่างดี สามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่วิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล และตรงตามเป้าหมาย

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Data-Driven Marketing : การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

"ขับเคลื่อนการตลาดด้วยพลังของ Data-Driven" เมื่อการตลาดขับเคลื่อนด้วยข้อมูล แนวทางการทำธุรกิจก็ต้องปรับตาม

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Growth Mindset for Change

สร้าง Growth Mindset ให้กับตนเองและทีมงาน และมุ่งเน้นเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Public Training : การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Transportation Mana

ปัจจุบันการขนส่งมีบทบาทมากในวงการอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ จากระบบการขนส่งในภาพรวมเริ่มจากการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า การวางแผนด้านการผลิตหรือบริการ การตรวจสอบ การบรรจุสินค้า และการจัดส่งหรือขนส่งไปยังลูกค้า ที่กล่าวมาเบื้องต้นในทุกๆขั้นตอนมีระบบ

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Zone ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


เทคนิคการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน ( Payroll )

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิด วิธีการ และขั้นตอนการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นถึงผลดี-ผลเสียของระบบการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน (Payroll) ที่มีผลต่อการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในมิติต่างๆ และผลกระทบต่อผลงานในภาพรวมขององค์กร

จัดโดย Professional Training Solution Ltd Partnership

Data-Driven Marketing : การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

"ขับเคลื่อนการตลาดด้วยพลังของ Data-Driven" เมื่อการตลาดขับเคลื่อนด้วยข้อมูล แนวทางการทำธุรกิจก็ต้องปรับตาม

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Growth Mindset for Change

สร้าง Growth Mindset ให้กับตนเองและทีมงาน และมุ่งเน้นเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Record of Processing Activity - RoPA

"PDPA บังคับใช้แล้ว ทำ RoPA กันหรือยัง??? " หากยังไม่มั่นใจจะทำอย่างไร ห้ามพลาดกับคอร์สอบรมนี้ "‼

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

Business Acumen : การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ เพื่อความเฉียบคมทางธุรกิจ

ปรับธุรกิจอย่างไรให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน เมื่อการแข่งขันในโลกธุรกิจยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งจากเหตุการณ์ Covid 19 และ Business ที่ถูก Disrupt ด้วยเทคโนโลยี

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Wow Creativity for Content Marketing : สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow! Key Contents

สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow!

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Online Training : ISO 9001:2015 & ISO14001:2015 Risk assessment

เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงของ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Public Training : ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของ INCOTERMS® 2020 ที่ใช้ในปัจจุบัน รู้เกี่ยวกับหลักการกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีขององค์การค้าโลก และเข้าใจแนวทางปฏิบัติของศุลกากรไทย

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลือกหมวดตามความสนใจ

อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

Zone อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

อบรมการตลาด 
Digital Marketing 
อบรมการขาย การบริการ

Zone อบรมการตลาด Digital Marketing อบรมการขาย การบริการ

อบรมด้าน HR 
หลักสูตรพัฒนา
บุคลากร

Zone อบรมด้าน HR หลักสูตรพัฒนา บุคลากร

อบรม ISO อุตสาหกรรม 
อบรมด้านการผลิต

Zone อบรม ISO อุตสาหกรรม อบรมด้านการผลิต

อบรมคอมพิวเตอร์ IT

Zone อบรมคอมพิวเตอร์ IT

อบรมภาษา

Zone อบรมภาษา

อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

Zone อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

Zone อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone อบรมสัมมนาฟรี - สัมมนาฟรี ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


สร้างทีมหน้าร้านให้โปรฯ ด้วย Teaching

ผู้ที่ทำหน้าที่สอนงานควรมีทักษะในการสอนงานที่ถูกต้อง

จัดโดย H&G Thailand

DTC MBA Program Review on August 20,2022 online

2 Experiences 2 Passions ที่วนมาเจอกันและสร้างสรรค์ธุรกิจได้จริงในคลาส MBA แม้ว่าสายงานจะต่างกัน แต่สามารถสร้างแบรนด์ Joya Smart Food

จัดโดย วิทยาลัยดุสิตธานี

อบรมฟรี

สุดยอดสัมมนาแห่งปี INFLUENCER TURNPRO#1

หลักสูตรที่ค้นหาและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเปลี่ยนคุณให้เป็นนักธุรกิจมืออาชีพคนใหม่บนโลกออนไลน์

จัดโดย KNT MARKETING

วิธีลดต้นทุนเชื้อเพลิงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหม้อไอน้ำ

เหมะสำหรับผู้ประกอบการและวิศวกรหม้อไอน้ำเพื่อนำไปปรับใช้

จัดโดย SGS Thailand

อบรมฟรี-2

สุดยอดโอกาสธุรกิจออนไลน์ “สัมมนาสร้างชีวิต”

สัมมนาคนออนไลน์เพื่อรับสุดยอด mindset ของคนสำเร็จสร้างรายได้ในธุรกิจออนไลน์

จัดโดย KNY BUSINESS

ออนไลน์ทำอย่างไร... สร้างรายได้ไร้ขีดจำกัด

สัมมนาที่ทำให้รู้จักออนไลน์ที่เป็นระบบ และลงมือทำเพื่อสร้างรายได้ที่กำหนดด้วยตนเอง

จัดโดย MILLIONAIRE BUSINESS

DROPSHIP .... ธุรกิจออนไลน์โอกาสสร้างรายได้

การสร้างรายได้แบบไม่จำกัดจากธุรกิจออนไลน์แบบมืออาชีพ ด้วยระบบ Dropship

จัดโดย MILLIONAIRE MARKETING

Zone อบรมสัมมนามาใหม่ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


Online Training : Basic TQM Concept & Quality Awareness Mindset

ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจองค์ประกอบความสำเร็จของการประยุกต์ใช้ TQM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนากลยุทธ์สำหรับการนำ TQM ไปใช้ในองค์กรได้เป็นอย่างดี

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Training : กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ

การเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จะสามารถนำพาทั้งบุคลากร และองค์กรให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการช่วงชิงความเป็นหนึ่งในทุกสถานการณ์

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Training : หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากร เข้าใจหลักเกณฑ์การจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากร เข้าใจหลักเกณฑ์การกำหนดราคาศุลกากร

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Training : เทคนิคการขายสำหรับ Sales Engineer

เพื่อเตรียม Sales Engineer ที่ต้องขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ให้มีความพร้อมทั้งด้านทัศนคติ ความรู้ ทักษะ และนิสัยการทำงานที่ดี ให้เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Training : KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

มีความรู้ความเข้าใจ KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน สามารถนำความรู้เรื่อง KYT ไประบุความผิดปกติของระบบและอุปกรณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

SBDC - หลักสูตรมาใหม่

ยืนยัน หลักสูตร เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ Email

การเรียนรู้เทคนิคและวิธีในการสื่อสารด้วยการเขียนจดหมายและ Email รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ถูกหลักไวยากรณ์ และรู้ซึ้งถึงวัฒนธรรมย่อมเสริมสร้างความประทับใจที่ดีต่อลูกค้าที่ติดต่อ และส่งผลดีต่อการตกลงทางธุรกิจ

จัดโดย Tess training

Public Training : กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง

ได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะความเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง ตลอดจนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Public Training : กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษ และลดความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลือกเดือนที่ต้องการฝึกอบรมสัมมนา