ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรมและสัมมนาที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุกๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ในที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากร ทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่นๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

อบรมสัมมนาเดือนหน้า อบรมสัมมนาฟรี อบรมสัมมนามาใหม่

Zone อบรมสัมมนาน่าสนใจ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Design Thinking for Innovation

สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคปัจจุบัน

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตรวุฒิบัตร: การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 25 (Risk Management รุ่นที่ 25)

ในปัจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดำเนินอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อาจเกิดความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวนี้เป็นเสมือนดาบสองคม

จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
                   

หลักสูตร การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร (Teamwork Excellence)(อบรม 2 ก.ค. 67)

ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานแบบทีม ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกันภายในทีม การยอมรับความแตกต่างของบุคคลที่ต้องมาอยู่ร่วมกันทำงานภายในทีม

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จํากัด

รับสมัครอบรม ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ Professional Training Officer Skill

บทบาทของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมกับแนวทางการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จัดโดย Hrdzenter Training

หลักสูตร : Sales Planning Best Practices

"เผยเคล็ดลับ สร้างแผนขายระดับเซียน"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร : Psychology for Motivation and Conflict Resolution

"เรียนรู้จิตวิทยาการบริหาร จากนักจิตวิทยาระดับประเทศ เพื่อเข้าใจตนเองและทีมงาน สู่การเป็นนักเจรจาต่อรอง และผู้ไกล่เกลี่ยที่มีประสิทธิผล"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Peaceful Mind for Life Course (EQ Management)

To improve Metal and Physical Wellbeing such Relax, Find Calm, Stay Focused, Rational, Emotional Intelligence, Decision Making, Growth Mindset, Empathy, Positive Mind, Goals Setting.

จัดโดย Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.

HR. for Non-HR. การบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับ ฝ่าย HR และ หัวหน้า / ผู้จัดการ ในสายงานต่างๆ

ปัจจุบัน หลายๆองค์กรเข้าใจว่างานบริหารบุคคลเป็นงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล แต่แท้ที่จริงแล้วการที่จะทำให้การบริหารคนขององค์กรประสบผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่าง Line Manager/Supervisor กับฝ่าย HR.

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Zone ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตรวุฒิบัตร: การบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 57 (Mini Master in HR Management รุ่นที่ 57)

ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) "ทุนมนุษย์" นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่ง ที่สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ องค์กรธุรกิจสมัยใหม่ต่างให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทุนมนุษย์ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้า

จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Design Thinking for Innovation

สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคปัจจุบัน

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร : Sales Planning Best Practices

"เผยเคล็ดลับ สร้างแผนขายระดับเซียน"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)

สมัคร 3 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,700.-

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

On-Site Training : เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธีและทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Train The Trainer รูปแบบ 2 วัน อบรม 18-19 กรกฎาคม 2567 ประเสริฐ โรงเเ

ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาครั้งใหญ่ ความรู้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรเติบโตและยั่งยืน บุคลากรจึงเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะทำหน้าที่พัฒนาทั้งระบบด้วยความรู้ที่สั่งสมมา หน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรสำคัญจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้บุคลากรถูก

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

4เทคนิคการบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

“เวลา” … คือ ทรัพยากรที่มีค่ายิ่งสำหรับผู้นำ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในองค์กร เพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดการ และบริหารลำดับความสำคัญของงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น

จัดโดย WC Training

หลักสูตร : Psychology for Motivation and Conflict Resolution

"เรียนรู้จิตวิทยาการบริหาร จากนักจิตวิทยาระดับประเทศ เพื่อเข้าใจตนเองและทีมงาน สู่การเป็นนักเจรจาต่อรอง และผู้ไกล่เกลี่ยที่มีประสิทธิผล"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

เลือกหมวดตามความสนใจ

อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

Zone อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

อบรมการตลาด 
Digital Marketing 
อบรมการขาย การบริการ

Zone อบรมการตลาด Digital Marketing อบรมการขาย การบริการ

อบรมด้าน HR 
หลักสูตรพัฒนา
บุคลากร

Zone อบรมด้าน HR หลักสูตรพัฒนา บุคลากร

อบรม ISO อุตสาหกรรม 
อบรมด้านการผลิต

Zone อบรม ISO อุตสาหกรรม อบรมด้านการผลิต

อบรมคอมพิวเตอร์ IT

Zone อบรมคอมพิวเตอร์ IT

อบรมภาษา

Zone อบรมภาษา

อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

Zone อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

Zone อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone อบรมสัมมนาฟรี - สัมมนาฟรี ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


LIFE CHANGING (ครั้งที่ 20)

เรามาทำให้เรื่องที่สำคัญ เป็นเรื่องที่สำคัญ เลือกและเตรียม​ทางเดินสู่เป้าหมาย สัมมนา​ที่จะพาคุณไปสู่สิ่งใหม่ๆ

จัดโดย Mini workshop

อบรมฟรี

LIFE CHANGING

เรามาทำให้เรื่องที่สำคัญ เป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อเป้าหมายความสำเร็จที่คุณตั้งไว้

จัดโดย Mini workshop

สัมมนาหัวข้อ : “Building a Solid Foundation for Oral Rehabilitation with LASSO GBR” ???? โดย Profes

เชิญชวนทันตแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายสัมมนาออนไลน์ฟรี

จัดโดย มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

อบรมฟรี-2

FAT OFF NUTRITION

FAT OFF NUTRITION

จัดโดย FONT

เทคนิคการสร้างรายได้ Social Media

เทคนิคการสร้างรายได้ Social Media

จัดโดย INSPIRE

Personal Branding สร้างตัวตนในโลกออนไลน์อย่างมืออาชีพ

ผู้ที่ต้องการเริ่มต้น ธุรกิจออนไลน์ แต่ยังไม่มีพื้นฐาน

จัดโดย Personal Class

Zone อบรมสัมมนามาใหม่ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Design Thinking for Innovation

สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคปัจจุบัน

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตรวุฒิบัตร: การบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 57 (Mini Master in HR Management รุ่นที่ 57)

ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) "ทุนมนุษย์" นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่ง ที่สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ องค์กรธุรกิจสมัยใหม่ต่างให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทุนมนุษย์ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้า

จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Public Training : การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความหมายและวิธีการของการแก้ปัญหาและการแก้ปัญหาในอนาคต สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ปัญหา ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

หลักสูตร : Sales Planning Best Practices

"เผยเคล็ดลับ สร้างแผนขายระดับเซียน"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร : Psychology for Motivation and Conflict Resolution

"เรียนรู้จิตวิทยาการบริหาร จากนักจิตวิทยาระดับประเทศ เพื่อเข้าใจตนเองและทีมงาน สู่การเป็นนักเจรจาต่อรอง และผู้ไกล่เกลี่ยที่มีประสิทธิผล"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

SBDC - หลักสูตรมาใหม่

เทคนิคการจัดระบบความคิดเพื่อสร้างศักยภาพ ในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำเอาเทคนิคด้านการจัดการ กับปัญหานำไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้จริง และมีประสิทธิภาพ

จัดโดย Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.

หลักสูตร การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมืออาชีพ (อบรม 2 ก.ค.67)

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์คือการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างเหมาะสม ด้วยการสร้างเครือข่ายและมาตรฐานการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเลิศ

จัดโดย HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.

หลักสูตรวุฒิบัตร: การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 25 (Risk Management รุ่นที่ 25)

ในปัจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดำเนินอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อาจเกิดความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวนี้เป็นเสมือนดาบสองคม

จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลือกเดือนที่ต้องการฝึกอบรมสัมมนา