ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรมและสัมมนาที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุกๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ในที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากร ทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่นๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

อบรมสัมมนาเดือนหน้า อบรมสัมมนาฟรี อบรมสัมมนามาใหม่

Zone อบรมสัมมนาน่าสนใจ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารและวางแผนเชิงกลยุทธ์

หลักการบริหารแบบลึกซึ้ง สู่การเป็นสุดยอดนักบริหารเชิงกลยุทธ์

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตรวุฒิบัตร: การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน รุ่นที่ 13 (Project Investment : Analysis and

ปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ มีการแข่งขันกันสูงและรุนแรง การตัดสินใจลงทุนในโครงการใด ๆ ก็ตามจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผน การวิเคราะห์และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการลงทุนดังกล่าวให้ผลตอบแทนคุ้มค่าและสามารถดำเนิน

จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
                   

EFFECTIVE Training and Development Road map & IDP Implemmentation

เทคนิคการจัดเส้นทางการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร เป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด

เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย

สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Systematic Approach to Problem Solving & Decision Making

เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร : Selling Skill for non sales person

ไม่ได้ทำตำแหน่งการขาย แต่ก็ต้องช่วยขายอยู่ดี ทักษะการขายยังไงก็ต้องมี

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (อบรม 8 มิ.ย.67)

การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผู้บริหารและหัวหน้างานการผลิตยุคใหม่มีความจำเป็นต้องทราบเทคนิคในการผลิตสินค้าเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จํากัด

ค้นหาและพัฒนาจุดแข็งในตัวมาใช้อย่างสมดุล

เราทุกคนมีจุดแข็งและพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ในตัวซึ่งอาจไม่ได้นำมาใช้ สัมมนานี้จะช่วยให้หัวหน้างานและผู้บริหารได้ค้นพบสิ่งเหล่านี้ และนำมาใช้เพื่อทำงาน สร้างความสัมพันธ์ มอบหมายงาน โน้มน้าว และร่วมมือกันทำงานเป็นทีมให้ดียิ่งขึ้น

จัดโดย WC Training

Zone ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตรวุฒิบัตร: การบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 57 (Mini Master in HR Management รุ่นที่ 57)

ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) "ทุนมนุษย์" นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่ง ที่สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ องค์กรธุรกิจสมัยใหม่ต่างให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทุนมนุษย์ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้า

จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Systematic Approach to Problem Solving & Decision Making

เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร : Selling Skill for non sales person

ไม่ได้ทำตำแหน่งการขาย แต่ก็ต้องช่วยขายอยู่ดี ทักษะการขายยังไงก็ต้องมี

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Microsoft Excel [Intermediate]

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถนำมาใช้จัดการและแก้ปัญหาการทำงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้งาน Chart, Data Bar, การสร้างเงื่อนไข, What-If Analysis ของ Excel เพื่อจัดการและแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น!

จัดโดย Network Training Center

หลักสูตรการปรับปรุงระบบ KPIs เพื่อการบริหารผลงานที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรการปรับปรุงระบบ KPIs เพื่อการบริหารผลงานที่มีประสิทธิภาพ

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด

เทคนิคปิดการขายด้วยการตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการลูกค้า (SPIN Selling)

สมัคร 3 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,500.- (จากปกติราคา 3,900 - )

จัดโดย ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง

การออกแบบบริการ (Service Design)

เมื่อความต้องการของผู้รับบริการมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในยุคดิจิตอล ผู้ให้บริการจึงต้องมีการบริการที่ตอบสนองตรงตามความต้องการเพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้าเอาไว้ให้ได้

จัดโดย Leaning and Development (Thailand) Co.,Ltd.

หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคและขั้นตอนการทำแผนการตลาดโดยใช้กลยุทธ์นำ

สุดยอดการทำแผนการตลาดแบบไม่ธรรมดา และการสร้างแผนการตลาดอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้กลยุทธ์นำ

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

เลือกหมวดตามความสนใจ

อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

Zone อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

อบรมการตลาด 
Digital Marketing 
อบรมการขาย การบริการ

Zone อบรมการตลาด Digital Marketing อบรมการขาย การบริการ

อบรมด้าน HR 
หลักสูตรพัฒนา
บุคลากร

Zone อบรมด้าน HR หลักสูตรพัฒนา บุคลากร

อบรม ISO อุตสาหกรรม 
อบรมด้านการผลิต

Zone อบรม ISO อุตสาหกรรม อบรมด้านการผลิต

อบรมคอมพิวเตอร์ IT

Zone อบรมคอมพิวเตอร์ IT

อบรมภาษา

Zone อบรมภาษา

อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

Zone อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

Zone อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone อบรมสัมมนาฟรี - สัมมนาฟรี ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


การวิเคราะห์อัตรากำลังและการบริหารกำลังคน (WORKSHOP & PRACTICES WORKFORCE ANALYSIS & WORKFORCE MANAG

การวิเคราะห์ และบริหารกำลังคน นับได้ว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถขององค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในโลกของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง องค์กรมักประสบปัญหาการหาคนทำงาน“ที่ใช่” (The Right People) ได้ยากจากตลาดแรงงานที่มีภาวะการแข่งขันกันสูง ส่งผลให้ต้องเน้นการใช้กำล

จัดโดย ฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

สัมมนาฟรี หัวข้อ : “Building a Solid Foundation for Oral Rehabilitation with LASSO GBR”

เชิญชวนทันตแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายสัมมนาออนไลน์ฟรี

จัดโดย มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

อบรมฟรี

NEW Gen: Open houses ถอดรหัสคนสำเร็จ เพื่อคนรุ่นใหม่

วิชาชีวิต หาเงินได้ไม่จำกัด ด้วยธุรกิจประกันชีวิต แผนชีวิต แผนการเงิน หาเงินให้มาก เก็บให้เป็น หลักการใช้ชีวิต

จัดโดย Knowledge to up skill

Why Success : 1 ชีวิตทำไมต้องสำเร็จ (ครั้งที่ 19)

1 ชีวิตทำไมต้องสำเร็จ ความสำเร็จของคุณเป็นแบบไหน? นิสัยของความสำเร็จมีอะไรบ้าง ? ความสำเร็จจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง ?

จัดโดย FAA Thailand

อบรมฟรี-2

สัมมนาฟรี : Human Rights ในกฎหมายแรงงานที่ HR ควรรู้!

ถ้า HR ไม่รู้ แล้วใครควรจะรู้ ยกระดับองค์กรของคุณ ด้วยการอัปเดตนโยบายและแนวปฏิบัติ

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

Unlock Hidden Insights: Unleashing the Power of SAP B1 with Advanced Analytics

ธุรกิจของคุณกำลังติดกับดักรายได้ไม่เติบโตอยู่หรือเปล่า? มาร่วมขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จในงานสัมมนาออนไลน์ “Unlock Hidden Insights: Unleashing the Power of SAP B1 with Advanced Analytics” ด้วยการผสานรวม SAP B1 เข้ากับ Data Analytics เครื่องมือทรงพลัง

จัดโดย ZyGen Co., Ltd.

Personal Branding สร้างตัวตน สำเร็จทุกอาชีพ

ผู้ที่ต้องการสร้างตัวตน ผ่าน Personal Branding อย่างมืออาชีพ

จัดโดย Personal Branding

Zone อบรมสัมมนามาใหม่ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารและวางแผนเชิงกลยุทธ์

หลักการบริหารแบบลึกซึ้ง สู่การเป็นสุดยอดนักบริหารเชิงกลยุทธ์

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตรวุฒิบัตร: การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 22 (Human Resource Development Certificate Program ร

องค์กรยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดเวลา ทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบเดิม ๆ อาจจะไม่เพียงพอต่อการเติบโตขององค์กรอีกต่อไป การพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงกลายเป็นส่วนสำคัญที่ผู้บริหารต้องให้ค

จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : Systematic Approach to Problem Solving & Decision Making

เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตรวุฒิบัตร: การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน รุ่นที่ 13 (Project Investment : Analysis and

ปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ มีการแข่งขันกันสูงและรุนแรง การตัดสินใจลงทุนในโครงการใด ๆ ก็ตามจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผน การวิเคราะห์และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการลงทุนดังกล่าวให้ผลตอบแทนคุ้มค่าและสามารถดำเนิน

จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร : Selling Skill for non sales person

ไม่ได้ทำตำแหน่งการขาย แต่ก็ต้องช่วยขายอยู่ดี ทักษะการขายยังไงก็ต้องมี

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

SBDC - หลักสูตรมาใหม่

ประเด็นสำคัญกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ผู้บริหารงานบุคคลต้องรู้

กฎหมายแรงงานเป็นเรื่องสนุก เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

จัดโดย WC Training

หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคและขั้นตอนการทำแผนการตลาดโดยใช้กลยุทธ์นำ

สุดยอดการทำแผนการตลาดแบบไม่ธรรมดา และการสร้างแผนการตลาดอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้กลยุทธ์นำ

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Microsoft Excel [Intermediate]

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถนำมาใช้จัดการและแก้ปัญหาการทำงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้งาน Chart, Data Bar, การสร้างเงื่อนไข, What-If Analysis ของ Excel เพื่อจัดการและแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น!

จัดโดย Network Training Center

เลือกเดือนที่ต้องการฝึกอบรมสัมมนา