ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรมและสัมมนาที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุกๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ในที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากร ทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่นๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

อบรมสัมมนาเดือนหน้า อบรมสัมมนาฟรี อบรมสัมมนามาใหม่

Zone อบรมสัมมนาน่าสนใจ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


Coaching & Performance Feedback for Supervisor

หนึ่งในบทบาทที่สำคัญยิ่งของหัวหน้างานยุคใหม่ที่ต้องสอนงาน และประเมินงานทีมงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงาน

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตรวุฒิบัตร: การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 20 (Risk Management รุ่นที่ 20)

เราจะบริหารความเสี่ยงอย่างไรให้ธุรกิจอยู่รอดระยะยาว

จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
                   

Storytelling for sales pitching to close more deals

สร้างสรรค์ Content การขายอันทรงพลัง เพื่อปิดการขายได้ง่ายขึ้น

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

อบรม ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015

หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับข้อกําหนด การตีความข้อกําหนดแบบเจาะลึกทุกข้อกําหนด มีความสำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้เป็นอย่างมาก

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Strategic Marketing Planning : การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

สร้างกลยุทธ์และแผนการตลาด ภายใต้การเปลี่ยนแปลง พร้อมแนวทางประเมินและแผนปฏิบัติการที่ได้ผลจริง

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Systematic Approach to Problem Solving & Decision Making

เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร: การเตรียมความพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

หลักสูตร: การเตรียมความพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

จัดโดย Tess training

การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Warehouse Management)

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! พร้อมรับวุฒิบัตรทุกที่นั่ง

จัดโดย HrdzenterTraining

Zone ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


หลักสูตรวุฒิบัตร: การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 15 Human Resource Development Certificate Program

ขับเคลื่อนองค์กรอย่างงานด้านบุคคล มาร่วมพัฒนาแนวคิด แนวทาง และ Update เครื่อง มือสำคัญต่างๆเพื่อพัฒนางานทรัพยากรบุคคลให้ทรงคุณค่า

จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Coaching & Performance Feedback for Supervisor

หนึ่งในบทบาทที่สำคัญยิ่งของหัวหน้างานยุคใหม่ที่ต้องสอนงาน และประเมินงานทีมงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงาน

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Storytelling for sales pitching to close more deals

สร้างสรรค์ Content การขายอันทรงพลัง เพื่อปิดการขายได้ง่ายขึ้น

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจกฎหมายสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล และสามารถใช้ความรู้ดังกล่าวในการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

Public Training : เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งาน

เข้าใจจิตวิทยาพื้นฐานในองค์กรเพื่อปรับใช้ในการวางแผนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ปรับเปลี่ยน GHP/HACCP Revision 5 12 ต.ค.65 (09.00-16.00)

การจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานและใช้ระบบเอกสารดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามประสิทธิผลของการจัดทำระบบ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public Training : เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคนจัดซื้อ (PDPA)

สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Strategic Marketing Planning : การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

สร้างกลยุทธ์และแผนการตลาด ภายใต้การเปลี่ยนแปลง พร้อมแนวทางประเมินและแผนปฏิบัติการที่ได้ผลจริง

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

เลือกหมวดตามความสนใจ

อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

Zone อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

อบรมการตลาด 
Digital Marketing 
อบรมการขาย การบริการ

Zone อบรมการตลาด Digital Marketing อบรมการขาย การบริการ

อบรมด้าน HR 
หลักสูตรพัฒนา
บุคลากร

Zone อบรมด้าน HR หลักสูตรพัฒนา บุคลากร

อบรม ISO อุตสาหกรรม 
อบรมด้านการผลิต

Zone อบรม ISO อุตสาหกรรม อบรมด้านการผลิต

อบรมคอมพิวเตอร์ IT

Zone อบรมคอมพิวเตอร์ IT

อบรมภาษา

Zone อบรมภาษา

อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

Zone อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

Zone อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone อบรมสัมมนาฟรี - สัมมนาฟรี ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


Global Digital Milionaire

สร้างรายได้ด้วย platfrom onlineที่สามาถทำรายได้ทั้งในและนอกประเทศ

จัดโดย NEWGEN

ธุรกิจออนไลน์สร้างรายได้ไร้ขีดจำกัด

ธุรกิจที่สร้างเงินล้านทุกสกุล ด้วยตัวคุณบนโซเชียล

จัดโดย KNY Marketing

อบรมฟรี

ธุรกิจออนไลน์ สร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัด

การเริ่มธุรกิจออนไลน์แบบมืออาชีพ ด้วยระบบ DROPSHIP

จัดโดย ์NSY MARKETING ONLINE

สร้างรายได้ด้วย GLOBAL DIGITAL MILLIONAIRE

สัมมนาที่ช่วยให้ทุกคนทำธุรกิจออนไลน์แบบมืออาชีพสร้างรายได้ตาม Lifestyle

จัดโดย KNY Marketing

อบรมฟรี-2

เทคนิคบริหารอารมณ์ สำหรับคนทำงานบริการ

5 องค์ประกอบสำคัญของ EQ ที่คนทำงานบริการต้องมี

จัดโดย H&G Thailand

ทดลองเรียน MBA ฟรี โอกาสสัมผัสประสบการณ์เรียนปริญญาโท ที่วิทยาลัยดุสิตธานี

ด่วน!!! เปิดแล้ววิชาที่ 2 ภาค 1/65 เดือนกันยายนนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) วิทยาลัยดุสิตธานี

จัดโดย วิทยาลัยดุสิตธานี

ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนา The Future of Intelligent Supply Chain for Thailand 2022

ในยุคดิจิทัลอย่างปัจจุบันที่โซลูชันไอทีถูกทุกองค์กรวางเป็นกลยุทธ์หลักและสำคัญอันต้นๆในการที่จะผลักดันให้ธุรกิจอยู่รอดและประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่ง

จัดโดย nexus system resources co., ltd.

Zone อบรมสัมมนามาใหม่ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


5 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง (Advance Sale Skills: 5 Steps to Success)

พิชิตเป้าหมาย ด้วยการขายแบบมืออาชีพ ผ่าน 5 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

การสื่อสารเเละเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ 23 ก.ย. 65 อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

พนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีและฝึกปฏิบัติการสื่อสารในการเข้าถึงลูกค้าด้วย การสื่อสารทางจดหมายและ Email รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจที่จำเป็นอย่างเป็นระบบ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Marketing Analysis in Action การวิเคราะห์ทางการตลาด

"การวิเคราะห์โมเดลกลยุทธ์ทางการตลาด เครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาด และ Action Plan พร้อมทั้ง Workshop กรณีศึกษาเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง และสามารถใช้ได้จริง"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่หัวหน้างานและลูกจ้างต้องรู้ 23 ก.ย. 65

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงในการออกหนังสือเลิกจ้างในกรณีต่างๆ เขียนให้ดีให้มีผลทางกฎหมายและป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลังได้

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Storytelling for sales pitching to close more deals

สร้างสรรค์ Content การขายอันทรงพลัง เพื่อปิดการขายได้ง่ายขึ้น

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

SBDC - หลักสูตรมาใหม่

Public Training : กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รู้เกี่ยวกับข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS®)

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Coaching & Performance Feedback for Supervisor

หนึ่งในบทบาทที่สำคัญยิ่งของหัวหน้างานยุคใหม่ที่ต้องสอนงาน และประเมินงานทีมงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงาน

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

สัมมนา: เจาะลึกทำโครงการอย่างไรให้ขายดีสวนกระแส โครงการบ้าน-คอนโดขายดี รุ่นที่ 3

ายละเอียด สัมมนา: เจาะลึกทำโครงการอย่างไรให้ขายดีสวนกระแส โครงการบ้าน-คอนโดขายดี วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

จัดโดย trebs

เลือกเดือนที่ต้องการฝึกอบรมสัมมนา