ศูนย์กลางข่าวฝึกอบรมและสัมมนาที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Thai Training Zone ศูนย์กลางข่าวสารด้านการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมจากทุกๆ สถาบันฝึกอบรมและบริษัทจัดสัมมนาไว้ในที่เดียว มากมายและง่ายต่อการค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี หลักสูตรอบรมสัมมนาในเดือนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรฝึกอบรมด้านการขาย อบรมการตลาด สัมมนาการตลาด ภาวะผู้นำ หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ จาก หลากหลาย Training Center และวิทยากร ทั่วทั้งเมืองไทย พร้อมทั้งโซนน่าสนใจอื่นๆ อาทิ โซนฝึกอบรมฟรี โซน Public Training และ In house Training เป็นต้น

อบรมสัมมนาเดือนหน้า อบรมสัมมนาฟรี อบรมสัมมนามาใหม่

Zone อบรมสัมมนาน่าสนใจ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


Strategic Management and Planning การบริหารและวางแผนเชิงกลยุทธ์

"หลักการบริหารแบบลึกซึ้ง สู่การเป็นสุดยอดนักบริหารเชิงกลยุทธ์"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid – Basic life support

(เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง) โดยบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง !!! ราคาพิเศษ สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Leveraging Automation to Transform Your Business Processes แผนกกฎหมายและ Compliance l Legal & Audit

คนทำงานหนักหน่วงดั่งหุ่นยนต์ VS ให้หุ่นยนต์ช่วยคนทำงาน ‼️ แน่นอนว่าแบบหลัง พนักงานในองค์กรย่อมมีความสุขในการทำงานมากกว่า . เพราะ "พนักงาน" คือกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจองค์กร สู่การทำงานแบบอัตโนมัติให้เกิดผลสำเร็จสูงสุด โดยการนำเทคโนโลยี Automation

จัดโดย บริษัท ไอเน็ต แมเนจ เซอร์วิสเซส จำกัด

สัมมนาออนไลน์ฟรี! IoT กับ โอกาสทางธุรกิจของไทย

โอกาสในการขยายธุรกิจมาถึงแล้ว !! ติดตามสภาพการณ์ IoT ในปัจจุบันของไทย พร้อมฟังเรื่องราวความสำเร็จ และโอกาสสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ

จัดโดย mirai campus

การออกแบบบริการ (Service Design)

เมื่อความต้องการของผู้รับบริการมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในยุคดิจิตอล ผู้ให้บริการจึงต้องมีการบริการที่ตอบสนองตรงตามความต้องการเพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้าเอาไว้ให้ได้

จัดโดย Leaning and Development (Thailand) Co.,Ltd.

TPM - Total Productive Maintenance

เครื่องจักรเป็นปัจจัยการผลิตหรือการทำงานหลักที่มีความสำคัญส่งผลต่อผลผลิต ประสิทธิภาพ คุณภาพ และต้นทุนอย่างมาก การผลิตหรือการทำงานใดๆที่ใช้เครื่องจักรแล้วเกิดข้อบกพร่อง คุณภาพต่ำ ไม่คงเส้นคงวา เสีย หรืออัตราการทำงานล่าช้า ย่อมส่งผลกระทบอย่างหลีกเ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

ภาวะผู้นำกับการสื่อสารทรงประสิทธิภาพ (Leadership and Effective Communication)

บทบาทที่ผู้บริหารควรปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน หากองค์กรยังไม่มีบุคลากรระดับผู้บริหารแสดงท่าทีถึงความมุ่งมั่น ที่จะเน้นผลสำเร็จ (Result Oriented)ด้วยการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective work)และยังไม่เข้าใจบทบาทของการเป

จัดโดย Learning and Development (Thailand) Co.,Ltd.

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

เวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ

จัดโดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Zone ปฏิทินอบรมสัมมนาเดือนหน้า ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


Reinventing Yourself with Challenger Mindsetเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ด้วย Challenger Mindset

Growth Mindsetอาจไม่เพียงพอเรามาChallenger Mindset กันค่ะ

จัดโดย Adecco Thailand

“การเพิ่มค่า %OEE และลด Loss time ในกระบวนการผลิต”

ค่า OEE เป็นดัชนีตัวหนึ่งที่ใช้วัดความสำเร็จของ TPM ในภาพรวม โดยพิจารณาที่ผลลัพธ์เป็นสำคัญ  กล่าวคือ การพิจารณาที่การใช้ประโยชน์จากเครื่องจักร การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบและการทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยให้หาค่า %A (Available time) หรือเวลาการทำงานของเ

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

หลักสูตรอบรม Competency

หลักสูตรอบรม Competency เป็นหลักสูตรที่ให้องค์ความรู้ด้านระบบ Competency ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน หรือ Competency Based ซึ่งระบบหนึ่งที่เป็นเครื่องมือช่วย (Tools) ในการพัฒนาทรัพากรมนุษย์ โดยเป็นระบบที่ช่วยในการพัฒนาบุคลากรเป็นขั้นเป็นตอนทีละขั้น จึงทำให้สามารถ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร

การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบและตรวจนับ การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในส่วนขาเข้า (inbound) รวมถึง การหยิบสินค้า ตรวจสอบ และจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขายตามคำสั่

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

บทบาทของงานจัดซื้อในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ Purchasing Role in Corporate/Company Cost Savings (Onl

การประหยัดต้นทุน (Cost savings) เป็นสิ่งสำคัญของการประกอบธุรกิจในยุคนี้ และหลายบริษัทก็คาดหวังว่าฝ่ายจัดซื้อน่าจะมีบทบาทโดดเด่นกว่าฝ่ายอื่นในการประหยัดต้นทุน แต่ฝ่ายจัดซื้อของหลายบริษัทก็ยังประหยัดต้นทุนแบบไม่มีพลังเท่าที่ควร อีกทั้งการประหยัดบางวิธีก็ค่อ

จัดโดย Learn More Co.,Ltd.

ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

ศาสตร์และศิลป์สำหรับหัวหน้างาน ทักษะการบริหารงาน ให้ได้ใจคนสำหรับหัวหน้างาน

จัดโดย Thai HR Online Club

หลักสูตร การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษพร้อมคู่มือใช้งาน

Perfect English Email Writing

จัดโดย สถาบันปัญญาธุรกิจ โดยหนังสือพิมพ์กรุงธุรกิจ

หลักสูตร การตรวจสอบภาษีของทางราชการ

หลักการตรวจสอบภาษีที่ต้องรู้

จัดโดย สถาบันปัญญาธุรกิจ โดยหนังสือพิมพ์กรุงธุรกิจ

เลือกหมวดตามความสนใจ

อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

Zone อบรมด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

อบรมการตลาด 
Digital Marketing 
อบรมการขาย การบริการ

Zone อบรมการตลาด Digital Marketing อบรมการขาย การบริการ

อบรมด้าน HR 
หลักสูตรพัฒนา
บุคลากร

Zone อบรมด้าน HR หลักสูตรพัฒนา บุคลากร

อบรม ISO อุตสาหกรรม 
อบรมด้านการผลิต

Zone อบรม ISO อุตสาหกรรม อบรมด้านการผลิต

อบรมคอมพิวเตอร์ IT

Zone อบรมคอมพิวเตอร์ IT

อบรมภาษา

Zone อบรมภาษา

อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

Zone อบรมบัญชี การเงิน สัมมนากฎหมาย ภาษี

อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

Zone อบรมวิชาชีพเฉพาะทาง

ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

Zone อบรมสัมมนาฟรี - สัมมนาฟรี ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


ขอเชิญร่วมงานสัมมนา แนวทางกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่ภายใต้เศรษฐกิจไทย l หลัง COVID – 19

ตามทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจรอบพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) หลัง COVID-19

จัดโดย TU RAC

คนเรา..เหนื่อยหยุดได้ แต่โลกออนไลน์ ไม่เคยหยุด

เหมาะสำหรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีต้องมีเงินทุน ไม่ต้องมีต้นทุนคลังสินค้า ใช้หน้าร้านที่เข้าถึงได้ทั่วโลก

จัดโดย Natkrita for you

อบรมฟรี

ติดอาวุธธุรกิจ ด้วย Microsoft Power Automate

เริ่มต้นกับ Power Automate

จัดโดย กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รับมือ covid ระลอกใหม่ ให้ธุรกิจอยู่รอดด้วย Data analytics

ปูพื้นฐานสำหรับ Power Bi และอื่น ๆ

จัดโดย กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

อบรมฟรี-2

งานประกอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติด้วย PLC ระดับที่ 1

การฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร “งานประกอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติด้วย PLC ระดับ 1” ภายใต้ โครงการการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน งบประมาณประจำปี 2564

จัดโดย กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจด้วยดิจิทัล กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สินค้าไทยในความต้องการของตลาด CLMV : การบุกตลาดต่างประเทศ ผ่านการเจรจาการค้าออนไลน์

งานสัมนาออนไลน์ ที่จะพาคุณ ‘พลิกโอกาส สู่ตลาดโลก’

จัดโดย THA ACADEMY

online by zoom : หลักสูตร วิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้าเชิงพยากรณ์การขาย Sales Planning & Sales

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 2,500 บาทเท่านั้น สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น !!!

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Zone อบรมสัมมนามาใหม่ ดูอบรมสัมมนาเพิ่มเติม


การออกแบบบริการ (Service Design)

เมื่อความต้องการของผู้รับบริการมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในยุคดิจิตอล ผู้ให้บริการจึงต้องมีการบริการที่ตอบสนองตรงตามความต้องการเพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้าเอาไว้ให้ได้

จัดโดย Leaning and Development (Thailand) Co.,Ltd.

The Art Of Presentation ศิลปะการนำเสนอ

หลักสูตรที่ยกระดับความมั่นใจในการนำเสนอ

จัดโดย Challenge Training

Thinking Skills for Management ทักษะการคิดสำหรับผู้บริหาร

รวบรวมทักษะการคิดที่สำคัญกับการบริหารธุรกิจ (Workshop)

จัดโดย Challenge Training

การโค้ชเพื่อพัฒนาผลงาน Strategic Coaching For High Performance

การโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพและผลงาน

จัดโดย Challenge Training

หลักสูตร Professional Call Center (อบรม 8 ก.ย. 64)

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม/ พนักงาน Call Center ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจลูกค้าและสร้างความประทับใจให้ดิ่งลึกมากขึ้น ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างการบริการที่ดีเลิศให้กับลูกค้า โดยหนักเน้นในเรื่องคำพู

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

SBDC - หลักสูตรมาใหม่

วีดีโอการสอนหลักสูตร ยกระดับ...ทักษะการขายไม่ซ้ำใคร

(Up skills for Outstanding Sales Professional )

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

Constructive Feedback for Better Performance การให้ feedback

การให้ feedback ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

จัดโดย Challenge Training

เลือกเดือนที่ต้องการฝึกอบรมสัมมนา