หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน กรกฎาคม

 กรกฎาคม 2566

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

การทำงานภายใต้วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น

ปัจจุบันบริษัทญี่ปุ่นได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ถ้านับเป็นจำนวนเงินการลงทุนแล้ว ถือว่ายังเป็นต่างชาติอันดับหนึ่งที่เข้ามาลงทุนในไทย

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

การบริหารคุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองค์กร (TQM)

TQMเป็นรูปแบบการบริหาร (Management Model)รูปแบบหนึ่งโดยมีปรัชญาว่า"หากองค์การสามารถผลิตสินค้าหรือบริการ ให้ลูกค้าที่พึงพอใจได้แล้ว ลูกค้าก็จะกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการ"แต่แนวคิดนี้จะเป็นจริงได้

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

การบริหารการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต,การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

หลักสูตร Internal Audit ISO14001 Version 2015

หลกสูตรนี้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการประเมินและรายงานเกี่ยวกับความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐาน ISO14001:2015 คุณจะได้เรียนรู้วิธีการที่จะเริ่มทำการตรวจประเมิน

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ

การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของพนักงานทุกคน มิใช่เพียงทำงานตามหน้าที่ หรือขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น องค์กรควรปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทีละเล็ก ทีละน้อย หรือที่เรียกว่า ไคเซ็น (Kaizen)

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

การตรวจประเมินเพื่อรับรองตนเองตามกฎหมายควบคุมโรงงาน

เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการรับทราบและเข้าใจโครงสร้างและรายละเอียดของการตรวจสอบและรับรองตนเองในระบบกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน (IQA IATF16949:2016)

การที่จะเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขัน องค์กรจำเป็นต้องลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล องค์กรจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงทั้งองค์กรตนเอง และ ผู้ส่งมอบ

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

หลักสูตร การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control

การควบคุมด้วยการมองเห็น (VISUAL CONTROL: VC)เป็นหนึ่งในเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการ ,การควบคุมและตรวจสอบ โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลายเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็น5ส,การบริหารความปลอดภัยในสถานประกอบการ

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

Creative Thinking (การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร)

พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร และสามารถนำความคิดนั้นไปต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กรได้รวมทั้ง การร่วมระดมทำกิจกรรมด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ประยุกต์ขึ้น เมื่อจบการอบ

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จํากัด

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM Customer Relationship Management

พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจลูกค้าและสร้างสัมพันธ์ให้ดิ่งลึกมากขึ้น ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการสร้างสายสั

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จํากัด

การใช้โปรแกรม AutoCAD Civil 3D

สอนการใช้งานโปรแกรมสำหรับงานออกแบบวิศวกรรมโยธา สำรวจ และออกแบบพื้นที่แบบ 3 มิติ

จัดโดย ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

Livestream with Smartphone (ไลฟ์ด้วยมือถือแบบง่ายๆ ให้ดูเหมือนมืออาชีพ)

Livestream with Smartphone อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาที่ครบถ้วน พร้อมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการไลฟ์ด้วยมือถือแบบง่ายๆ ให้ดูเหมือนมืออาชีพที่สามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว

จัดโดย Network Training Center

กฎหมายแรงงาน เจาะลึก...การจ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา (outsource) ต้องบริหารอย่างไร..?

พิเศษสมัคร 2 ท่านลดเพิ่ม 500.- หรือสมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!!

จัดโดย HrdzenterTraining

เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! พร้อมรับวุฒิบัตรทุกที่นั่ง

จัดโดย HrdzenterTraining

หลักสูตร FIRST STEP MANAGER (อบรม 6 ก.ค. 66 )

ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่ลูกน้องรัก และองค์กรภูมิใจ

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

หลักสูตร Professional Selling Skills (อบรม 3 ก.ค. 66)

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขาย ได้เรียนรู้การเตรียมตัวเพื่อสร้างความสำเร็จใจงานขาย การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การระดมสมองทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และ

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1