หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน มิถุนายน

 มิถุนายน 2566

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)

การควบคุมงบประมาณตามที่ได้ขออนุมัติ จะทำให้ทุกส่วนงานได้เข้าใจการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่วางแผนและหากทุกส่วนงานปฏิบัติงานตามแผน องค์กรจะประสบผลสำเร็จด้านรายได้และกำไรตามที่วางเป้าหมาย

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จํากัด

การจัดการความรู้ขององค์กร เพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001 2015

ปัจจุบันการสร้างและต่อยอดความรู้ในองค์กรถือได้ว่าเข้ามามีบทบาท ในการผลักดันให้องค์กรมีผลการดำเนินงานที่ดีและมีความสามารถในการดำเนินงานที่ทันต่อสภาวการณ์ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control )เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)เป็นระบบควบคุมการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์การทำงานได้ง่าย และชัดเจน รวมถึงเห็นความผิดปกติต่าง ๆ

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

POLC แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างานสายการผลิต

เป้าหมายหลักของทุกองค์กร คือ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งในสายงานการผลิตนั้นมีเป้าหมายอีกหลายตัวแปรที่ต้องพิจารณาจัดการควบคุม ไม่ว่าจะเป็น การส่งมอบสินค้า (Delivery)ให้ตรงตามกำหนด

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

การบริหารต้นทุนโดยเทคนิคการลดต้นทุน

ปัจจุบันต้นทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพการแข่งขันสูง องค์กรไม่สามารถเพิ่มกำไรโดยการเพิ่มราคาสินค้าได้

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย Q.C.D

การแข่งขันของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และการขนส่งสินค้าต้องแข่งขันในด้านคุณภาพ (Quality)ต้นทุน (Cost)การส่งมอบ (Delivery)ลูกค้าหลักผู้ผลิตยานยนต์และผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับ Q.C.Dเป็นอันดับแรก

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP)

ในการบริหารการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่องค์กรดำเนินการผลิต และส่งมอบให้แก่ลูกค้า

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน

การส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น มีปัจจัยกำหนดหลายประการ เช่น สภาพเศรษฐกิจ รายได้ของลูกจ้างที่เพียงพอต่อชีวิตประจำวัน ระยะเวลาการทำงาน การทำงานล่วงเวลา สุขภาพร่างกายของลูกจ้าง และผลกำไรประกอบกิจการ

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

การบริหารโครงการ (Project Management)

ในภาวะที่เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกันสูงในปัจจุบันนี้ การบริหารโครงการให้ได้ผลงานที่คุณภาพภายใต้กำหนดเวลาและงบประมาณที่ได้รับนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

การจัดการด้านการวิเคราะห์คุณค่า VE/VA

ในปัจจุบันท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น องค์กรสวนใหญ่ได้พัฒนาระบบคุณภาพให้สมํ่าเสมอและมีความต่อเนื่องเป็นเรื่องปกติ แต่ความท้าทายอย่างยิ่งคือการพยายามเพิ่มคุณค่า (Value)

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (SPC)

เนื่องจากสภาวะการแข่งขันทางด้านธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงประกอบการจำเป็นต้องผลิตสินค้าที่มี คุณภาพสูง แต่ขณะเดียวกันต้องลดราคาขายลง เพื่อแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่น มิฉะนั้นการอยู่รอดของผู้ประกอบการจึงขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ประกอบการในการปรับปรุงตัว

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

หลักสูตร การอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (PPAP)

เนื่องจากการแข่งขันที่สูงมากของอุตสาหกรรมยานยนต์ ทำให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกพยายามพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของตนเองและSuppliers โดยเน้นด้านคุณภาพสินค้าหรือบริการที่สูง การลดต้นทุน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA)

การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ (FMEA)เป็นข้อกำหนดหลักในขณะนี้ที่ผู้ผลิตและส่งมอบ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีการบริหารคุณภาพในองค์กรภายใต้ระบบบริหารคุณภาพISO/TS16949 ใช้ในการบริหารและวางแผนระบบการผลิตของผู้ส่งมอบ

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

หลักสูตร กิจกรรม 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรม5ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนและสถานที่ทำงาน เป็นพื้นฐานของการทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

หลักสูตร การลดความสูญเปล่า 7 ประการ

ความสูญเสียเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆขององค์กรโดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่เป็นกระบวนการหลักขององค์กร เนื่องจากเป็นสิ่งที่คอยกีดขวาง

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

หลักสูตร Total Productive Maintenance: TPM

ในการบริหารจัดการการผลิต พบว่ามีความสูญเสีย(Loss)เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งจากการทำงานของคน เครื่องจักร พลังงาน การใช้วัสดุต่างๆ โดยที่ความสูญเสีย(Loss)นั้น มักไม่ได้รับการแก้ไขหรือจัดการอย่างเป็นระบบ

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1