หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน ตุลาคม

 ตุลาคม 2565

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

ฟรี ออนไลน์!อบรมเรื่องระบบ AS9100D (Aerospace)และ ISO39001:2012 (RTS) อากาศยานและความปลอดภัยบนท้อง

ฟรี!อบรม การบริหารการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและความปลอดภัยบนท้องถนน AS9100D และ ISO39001:2012 (RTS) ออนไลน์

จัดโดย B Smart Consulting Co.,Ltd

Virtual Class : เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างสำหรับโฟร์แมนและนายช่าง

หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาฝีมือโฟร์แมนและนายช่างทั้งทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เทคนิคการก่อสร้าง และการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

จัดโดย ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle : Linux/Unix Administrator For Beginner

ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจในสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการ linux/unix สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ , ตั้งค่าเครือข่าย , วางแผนพื้นที่ storage, จัดการไฟล์ , สร้างผู้ใช้งานและกลุ่ม , จัดการสิทธิ , ติดตั้งถอดถอนซอฟต์แวร์ให้กับระบบปฏิบัติการ , รู้วิธีตรวจสอบประส

จัดโดย Thailand Training Center

หลักสูตรฝึกอบรม (เชิงปฏิบัติการ) หัวข้อ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน

การเรียนรู้การเริ่มต้นระบบการวางแผนพัฒนาบุคลากรและเรียนรู้นั้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานเบื้องต้นของระบบการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะทำให้สามารถตั้งต้นระบบได้อย่างถูกต้องและนำไปต่อยอดเชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาบุคลากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ระบบ

จัดโดย Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.

เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานยุคปัจจุบันแบบมืออาชีพ

แผนจะเดิน งานจะสำเร็จ คนจะทำงาน ..... เพราะหัวหน้า/ผู้บริหารทีม ...ทำงานเป็น...นำทีมได้

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

TPM - Total Productive Maintenance

เครื่องจักรเป็นปัจจัยการผลิตหรือการทำงานหลักที่มีความสำคัญส่งผลต่อผลผลิต ประสิทธิภาพ คุณภาพ และต้นทุนอย่างมาก การผลิตหรือการทำงานใดๆที่ใช้เครื่องจักรแล้วเกิดข้อบกพร่อง คุณภาพต่ำ ไม่คงเส้นคงวา เสีย หรืออัตราการทำงานล่าช้า ย่อมส่งผลกระทบอย่างหลีกเ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน

วางแผน ประเมินผล นำสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

ผู้จัดการมืออาชีพ (The Professional Manager)

เพื่อความเข้าใจหลักการคิด, การบริหารจัดการและเพื่อสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้กับหัวหน้างาน หัวหน้างานจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ในมิติด้านสมรรถนะการบริหารจัดการ (Managerial Competency) เพื่อให้การดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ และยังลดปัญหาควา

จัดโดย Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.

การบริหารความเสี่ยง : Risk Management

การบริหารความเสี่ยง คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม โดยกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของการบริหารองค์กรเพื่อมุ่งลดเหตุปัจจัยของโอกาสในการที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย และทำให้ระดับความเสี่ยง รวมถึงความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอยู่ในระดับ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้พนักงานในองค์กร “Coaching & Mentoring technique”

ทรัพยากรมนุษย์ คือ บุคคลซึ่งมีความพร้อม มีความจริงใจ และสามารถที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และสร้างสรรค์ความเจริญให้กับองค์การ ความเจริญขององค์การ ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของมนุษย์ที่จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีความเจริญก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์ แ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

หัวหน้างานมืออาชีพ (The Professional Supervisor)

เพื่อความเข้าใจหลักการคิด, การบริหารจัดการและเพื่อสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้กับหัวหน้างาน หัวหน้างานจึงจำเป็นเรียนรู้ในมิติด้านสมรรถนะการบริหารจัดการ (Management Competency) เพื่อให้การดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ และยังลดปัญหาความขัด

จัดโดย Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.

บริหารเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิด ผู้นำ ผู้ตาม และการเป็นหัวหน้าทีมที่ดี 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการการวางแผน การบริหาร และการปฏิบัติการที่ถูกหลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์ และสามารถนำไปใช้จริงได้

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ

ปัจจุบันงานHR (บริหารทรัพยากรบุคคล) เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งในทุกองค์กร ในสายงาน HR เองนั้นก็มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง วิธีการต่างๆอยู่ตลอดเวลา การทำงานด้านบริหารบุคลากรนั้น สิ่งที่สำคัญในการทำงานคือ ความเข้าใจในงานเชิงปฏิบัติ เพราะการมีความรู้ในงาน HR นั

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2