หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน กันยายน

 กันยายน 2565

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

ยืนยัน หลักสูตร Adobe Photoshop อ.เทอร์โบ

การใช้ Image Adjustment กับ Adjustment Layer การใช้ Filter ช่วยเพิ่มลูกเล่นให้ภาพ ส่วนที่ 6 ช่วงถาม-ตอบ หรือ เทคนิคลูกเล่นเพิ่มเติม

จัดโดย Tess training

Online Training : การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า

เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ถึง สาเหตุ และความต้องการแท้จริงของลูกค้า ที่ร้องเรียน

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Training : กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015

เพื่อให้สามารถคัดเลือก ประเมินผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการจากแหล่งภายนอกตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย

ผู้เข้าอบรมเข้าใจและการเตรียมตัวในการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย การระงับคดีในชั้นศุลกากรเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Training : เทคนิคการติดตามทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจการเร่งรัดและติดตามลูกหนี้การค้าและทราบสาเหตุการเกิดหนี้การค้าเกิดขึ้นได้อย่างไร

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Training : การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทราบและเข้าใจในรูปแบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การจัดทำระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ฯ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS, PFOA, DMF)

เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนด

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ยืนยัน หลักสูตร Adobe Photoshop CS6 for Techniques อบรม 30 ก.ย.65

ทฤษฎีสีในงานดิจิตอล จิตวิทยาของสี กระบวนการคิดในการทำงาน ประโยชน์ของ Photoshop ทำความรู้จักโปรแกรม Photoshop CS6-CC การเลื่อกใช้โปรไฟล์สีสำหรับรูปภาพ การเตรียมหน้าไฟล์งาน ให้เหมาะสมกับสื่อTess

จัดโดย Tess training

ยืนยัน หลักสูตร Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี

ทางด้านพนักงานทุกคนในองค์ กรต้องปรับตัวปรับความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขัน

จัดโดย Tess training

ใหม่ ยืนยันจัด สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ (28 ก.ย.65) อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

การขายทางโทรศัพท์ถือเป็นเครื่งมือที่มีประสิทธิภาพมากและยังคงความขลังในการประสบความสำเร็จในการขายได้ เพียงแต่ต้องมีความเข้าใจในเครื่องมือที่ซับซ้อนนี้ หากนักขายสามารถเข้าใจเครื่องมือที่ซับซ้อนนี้ก็จะสามารถทำให้การขายเกิดขึ้นทางโทรศัพท์ได้ไม่ยากนัก

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตร Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน

แนวความคิดที่สำคัญคือจะต้องสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใส่ความรู้ต่างๆ ทางด้านการจัดการ

จัดโดย Tess training

ยืนยัน หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS อบรม 27 ก.ย.65

จัดโดย Tess training

Online Training : การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า

เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ถึง สาเหตุ และความต้องการแท้จริงของลูกค้า ที่ร้องเรียน

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ประจำองค์กรที่ครบถ้วนในทุกมิติ

สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในบทบาทของ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การจัดทำระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ฯ (SOC, RoHs, REACH, SVHC, ELV, PFOS, PFOA, DMF)

เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนด

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย

ผู้เข้าอบรมเข้าใจและการเตรียมตัวในการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย การระงับคดีในชั้นศุลกากรเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1