หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน พฤษภาคม

 พฤษภาคม 2563

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

สัมมนาออนไลน์ : การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยง มีการจัดการให้เป็นไปตามและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สัมมนาออนไลน์ : ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

เพื่อให้เกิดความเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของ QMR สามารถขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สัมมนาออนไลน์ : กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015

เพื่อให้สามารถคัดเลือก ประเมินผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการจากแหล่งภายนอกตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ยืนยัน หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายให้ได้ยอด สำหรับ SALES ENGINEER อ.ชาคร 29 พ.ค.63

หลักสูตรนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นมา เพื่อให้พนักงานขายได้เรียนรู้รวมถึงเข้าใจหลักการและเทคนิคการวางแผนการขายให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์การขายและการตลาด การกำหนดเป้าหมาย รวมถึงการติดตามและประเมินผลการขาย นอกจากนี้ผู้อบรมยังต้องเข้าใจถึงต้

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Service Communic

ในปัจจุบันที่การทำตามความคาดหวังเป็นเรื่องที่ยากมากมายในการให้บริการลูกค้า แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า องค์กรใดสามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้ย่อมมีชัยเหนือคู่แข่ง แต่หากความคาดหวังของลูกค้ามักนำมาซึ่งความยากในการปฏิบัติตามความต้องการโดยผู้ให้บริการที่มีทั

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เรียนออนไลน์ รับใบประกาศ หลักสูตร นักขายที่ปรึกษายุคใหม่ให้ได้ยอด อ.ประเสริฐ (28 พ.ค.63)

1) เตรียมพร้อมสำหรับการทำกลยุทธ์การขายแบบที่ปรึกษา 2) นักขายที่ปรึกษามืออาชีพ 3) แนวคิดสู่ความสำเร็จของการขายที่ปรึกษา 4) ความสำคัญของการวางแผนแบบนักขายที่ปรึกษา 5) Workshop อย่างไรจึงเรียกว่านักขายที่ปรึกษา 6) เทคนิควิเคราะห์ปัญหาในแบบฉบับนักข

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 28 พ.ค.63

โปรแกรม Microsoft Excel นับว่าเป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องที่มีประโยชน์มากมาย มีความสามารถรอบด้าน นำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย หากใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว จะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น สะดวก และรวดเร็ว หลักสูตรนี้ มุ่งให้คำแนะนำและฝึกปฏิบัติให้กลุ่มผู้เ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ยืนยัน 28-29 พ.ค.63 การวิเคราะห์อัตรากำลังและการบริหารกำลังคน (Workforce Analysis & Workforce Manage

การวิเคราะห์ และบริหารกำลังคน นับได้ว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถขององค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในโลกของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง องค์กรมักประสบปัญหาการหาคนทำงาน“ที่ใช่” (The Right People) ได้ยากจากตลาดแรงงานที่มีภาวะการแข่งขันกันสูง ส่งผลให้ต้องเน้นการใช้กำล

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การบริหารจัดซื้อและเทคนิคการบริหารจัดซื้อ 28 พ.ค.63

ในการบริหารการจัดการยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงและรวดเร็ว ทั้งในด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบกับการแข่งขันกันสูง ซึ่งทุกองค์กร ต่าง ๆ ก็มุ่งมั่นในสร้างความแตกต่าง เพื่อให้มีจุดแข็งที่สามารถแข่งขันได้ ประกอบกับมีการพัฒนากระบวนการการดำเนินการเพื่

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ (26 พ.ค. 63) อ.ประเสริฐ

ในการทำงานยุคปัจจุบันขององค์กร สิ่งที่องค์กรมักให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ขั้นตอนของการเจรจาระหว่างพนักงานขายในองค์กรของตนเองกับลูกค้า เพราะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะบ่งบอกได้ถึงรายรับที่องค์กรจะได้หรือสูญหาย พนักงานขายจะต้องเป็นผู้ที่ประสานผลประโยชน์ทั้ง

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เรียนออนไลน์ เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ (สำหรับนักขายทางโทรศัพท์) (26 พ.ค. 63) อ.ประเสริฐ

ปัจจุบันในยุคที่การขายแข่งขันกันอย่างรุนแรง การขายทางโทรศัพท์ถือเป็นเครื่งมือที่มีประสิทธิภาพมากและยังคงความขลังในการประสบความสำเร็จในการขายได้ เพียงแต่ต้องมีความเข้าใจในเครื่องมือที่ซับซ้อนนี้ หากนักขายสามารถเข้าใจเครื่องมือที่ซับซ้อนนี้ก็จะสามารถทำให้กา

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

สัมมนาออนไลน์ : กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015

เพื่อให้สามารถคัดเลือก ประเมินผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการจากแหล่งภายนอกตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สัมมนาออนไลน์ : 5 มาตรการพาองค์กรฝ่าวิกฤตโควิด – 19 ผู้ประกอบการ-นายจ้าง-HR ควรรู้

เพื่อให้ผู้ประกอบการ-นายจ้าง-HR มีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดของหน่วยงาน ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สัมมนาออนไลน์ : เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบ ISO 9001:2015

เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บรรลุนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์และเป้าหมายคุณภาพ มีการตรวจติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สัมมนาออนไลน์ : ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

เพื่อให้เกิดความเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของ QMR สามารถขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สัมมนาออนไลน์ : การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยง มีการจัดการให้เป็นไปตามและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2