หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน มกราคม

 มกราคม 2563

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix ในองค์กรอย่างได้ผล (Skill Matrix Setting & Implementation)

ตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เป็นข้อมูลในที่ใช้สำหรับการบริหารกำลังคนในหลากหลายลักษณะ และเป็นที่นิยมจัดทำกันในองค์กรที่ใช้ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ในการบริหารกำลังคนนั้น ตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix นำมาใช้สำหรับการจัดสรรและทดสอบเพื่อคัดเล

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ 30 ม.ค. 2563

การสื่อสารและบุคลิกภาพ คือ สองสิ่งสำคัญที่ได้ใช้มากที่สุดและใกล้ตัวลูกค้าเป็นอย่างมาก การทำธุรกิจค้าขายหรือแม้แต่ผู้ให้บริการจึงไม่ควรที่จะละเลยทักษะสำคัญเหล่านี้ ดั่งคำกล่าว “โอกาสส่วนใหญ่มาจากภาพลักษณ์ของตัวเราเอง” ความหมายก็คือ หากองค์กรไหนสามารถเข้าใจ

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

การลดต้นทุนในองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม

เพื่อให้ทราบหลักการลดต้นทุนในกระบวนการทำงานทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหา และลดความสูญเสียในการทำงาน อย่างเป็นระบบ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

แผนพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทีมให้มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศได้

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร “ที่ไม่ใช่นักบัญชี”

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความหมายและความสำคัญของรายการบัญชีแต่ละรายการ สามารถวิเคราะห์ ตีความ และชี้บ่งสถานะทางการเงิน

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การเขียนสัญญาจ้าง - การออกระเบียบปฏิบัติ - ประกาศ หรือออกหนังสือต่างๆ เขียนให้ดีให้มีผลทางกฎหมายต้อง

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจแนวทางการเขียนสัญญาจ้าง - การออกระเบียบปฏิบัติ - การออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆ ที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแรงงาน

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

INCOTERMS ® 2020 (ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ)

INCOTERMS 2020 RULES ฉบับใหม่ เริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2020 (ปี 2563)

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Sales Planning & Sales Forecast Analysis... อบรม 30 ม.ค. 63

พิเศษ...โปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่!!! สมัคร 1 ท่าน ลด 10% สมัคร 2 ท่าน คนที่ 2 ลด 30% สมัคร 3 ท่าน คนที่ 3 ลด 60% ***ราคาพิเศษสำหรับสมัครวันที่ – 31 ม.ค. 63 เท่านั้น***

จัดโดย บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า... อบรม 22 ม.ค. 63

พิเศษ...โปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่!!! สมัคร 1 ท่าน ลด 10% สมัคร 2 ท่าน คนที่ 2 ลด 30% สมัคร 3 ท่าน คนที่ 3 ลด 60% ***ราคาพิเศษสำหรับสมัครวันที่ – 31 ม.ค. 63 เท่านั้น***

จัดโดย บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

Mindset Change to success...อบรม 27 ม.ค. 63

พิเศษ...โปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่!!! สมัคร 1 ท่าน ลด 10% สมัคร 2 ท่าน คนที่ 2 ลด 30% สมัคร 3 ท่าน คนที่ 3 ลด 60% ***ราคาพิเศษสำหรับสมัครวันที่ – 31 ม.ค. 63 เท่านั้น***

จัดโดย บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานที่ “ใช่” อย่างมืออาชีพ ...อบรม 31 ม.ค. 63

พิเศษ...โปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่!!! สมัคร 1 ท่าน ลด 10% สมัคร 2 ท่าน คนที่ 2 ลด 30% สมัคร 3 ท่าน คนที่ 3 ลด 60% ***ราคาพิเศษสำหรับสมัครวันที่ – 31 ม.ค. 63 เท่านั้น***

จัดโดย บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย... อบรม 23 ม.ค. 63

พิเศษ...โปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่!!! สมัคร 1 ท่าน ลด 10% สมัคร 2 ท่าน คนที่ 2 ลด 30% สมัคร 3 ท่าน คนที่ 3 ลด 60% ***ราคาพิเศษสำหรับสมัครวันที่ – 31 ม.ค. 63 เท่านั้น***

จัดโดย บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Develop PL/SQL Program Units ประจำปี 2563

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ Create triggers เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายทางธุรกิจ solve business challenges จัดการ dependencies between PL/SQL subprograms ออกแบบ PL/SQL code for predefined data types, local subprograms, additional pragmas and standardized constant

จัดโดย Thailand Training Center

Planning & Organizing... อบรม 20 ม.ค. 63

พิเศษ...โปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่!!! สมัคร 1 ท่าน ลด 10% สมัคร 2 ท่าน คนที่ 2 ลด 30% สมัคร 3 ท่าน คนที่ 3 ลด 60% ***ราคาพิเศษสำหรับสมัครวันที่ – 31 ม.ค. 63 เท่านั้น***

จัดโดย บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

พนักงานขายหัวใจบริการ... อบรม 10 ม.ค. 63

พิเศษ...โปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่!!! สมัคร 1 ท่าน ลด 10% สมัคร 2 ท่าน คนที่ 2 ลด 30% สมัคร 3 ท่าน คนที่ 3 ลด 60% ***ราคาพิเศษสำหรับสมัครวันที่ – 31 ม.ค. 63 เท่านั้น***

จัดโดย บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

Sales Supervisor & Area Manager...อบรม 13 ม.ค. 63

พิเศษ...โปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่!!! สมัคร 1 ท่าน ลด 10% สมัคร 2 ท่าน คนที่ 2 ลด 30% สมัคร 3 ท่าน คนที่ 3 ลด 60% ***ราคาพิเศษสำหรับสมัครวันที่ – 31 ม.ค. 63 เท่านั้น***

จัดโดย บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2