หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน กันยายน

 กันยายน 2566

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA

องค์กรจะประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง"คุณภาพ" ในผลิตภัณฑ์สูงขึ้น และต้องมีกลยุทธ์หรือวิธีการในการพัฒนาบุคลากร

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

การดำเนินกิจกรรม 5 S อย่างมีประสิทธิภาพ

การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและเติบโตของธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์นั้น ไม่สามารถที่จะพึ่งพาเครื่องจักรและเทคโนโลยีได้เพียงอย่างเดียว

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

การจัดทำระบบสมรรถนะเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

สมรรถนะ (Competency) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร การสร้างระบบการพัฒนาตามสมรรถนะ (Competency) นอกเหนือจะเป็นการพัฒนาบุคลากรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามลักษณะงานและอาชีพแล้ว ยังจะสามารถลดความสูญเสียในการจัดฝ

จัดโดย Learning and Development (Thailand) Co.,Ltd.

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1