หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน พฤศจิกายน

 พฤศจิกายน 2566

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

ทักษะการจัดการข้อโต้แย้งและการเจรจาต่อรอง เพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ

พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการจัดการข้อโต้แย้งและเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ การวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การทำกิจกรรมด้านการจัดการข้อร้องเรียนและการเจรจาต่อรองที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จํากัด

หลักสูตร การจัดตั้ง-บริหารนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด (RE142) รุ่นที่ 38

วันศุกร์ที่ 3 - เสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

จัดโดย THAI REAL ESTATE BUSINESS SCHOOL

หลักการระบบบัญชี สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้าง

เรียนรู้สภาพปัญหา และข้อผิดพลาดในการทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง ให้เข้าใจถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเทคนิคการวางแผนภาษีทั้งระบบ

จัดโดย ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

Online Training : ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย

เน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เรียนรู้ขั้นตอน เทคนิค ในการจัดทำเอกสาร การดำเนินการอบรม การยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนอบรม ยื่นเอกสารค่าใช้จ่ายอบรม เพื่อให้กร

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Training : ข้อกำหนด ISO 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 และนำมาประยุกต์ใช้ให้บรรลุผลตามนโยบายที่ประกาศไว้

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Training : เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของ EMR มืออาชีพ กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

เพื่อให้ EMR เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 เข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Training : ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

เพื่อช่วยให้ผู้เป็น QMR ที่ดูแลงานหลายด้าน หรือ QMR มือใหม่ รวมถึงผู้ที่กำลังจะเป็น QMR ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ QMR ว่ามีอะไรบ้าง และงานแต่ละอย่างของ QMR ต้องทำอย่างไร

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Training : เทคนิคการเขียน Quality Manual, Procedure, WI ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจเทคนิคการเขียนคู่มือคุณภาพ ระเบียบการปฏิบัติงาน และวิธีปฏิบัติงาน Quality Manual, Procedure, WI ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อย่างถูกต้องครบถ้วน

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Training : เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015

เพื่อให้สามารถนำเทคนิคในการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ไปดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Online Training : ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล

เพื่อให้เกิดความเข้าแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2023 อบรม 13 พฤษจิกายน 2566

การขายในยุคปัจจุบันปี 2023 นี้มีความแตกต่างจากปี 2022 เป็นอย่างมาก เพราะการขายแบบไม่ต้องใช้ความสัมพันธ์หรือการขายบางอย่างที่สามารถใช้ระบบเข้ามาช่วย ทำการขายผ่านแพทฟอร์มออนไลน์ก็นับว่าเยอะขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การขายในยุคนี้แบบต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าก็ลดลง แต่ก็

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public Training : ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ภาคปฏิบัติ) สำหรับ Safety Officer

เพื่อให้ Safety Officer เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 สามารถดูแลรับผิดชอบหน้าที่การประสานงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในการทำงาน

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Public Training : การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน

เน้นให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานแนวคิดและหลักการในการบริหารภาวะผู้นำตั้งแต่การบริหารตนเองการบริหารผู้อื่นการบริหารงานเกิดทักษะและความมั่นใจนำไปสู่ความสำเร็จ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Public Training : 35 คดีเด็ดที่มีฎีกาตัดสินคดีแรงงาน นายจ้างและผู้บริหารงานบุคคลต้องรู้

การบรรยาย 35 ข้อนี้ มีคำพิพากษาฎีกาแจกให้ “ฟรี” ทุกข้อ ผู้เข้าร่วมสัมมนา : นายจ้าง / ผู้บริหารงานบุคคล / บุคคลทั่วไป

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Public Training : เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

เป็นหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงขั้นตอน แนวทาง และวิธีการตรวจนับได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาด้านต่างๆ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Public Training : การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงหลักการจัดทำงบประมาณ ความสำคัญในการบริหารและการควบคุมงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1