หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน กันยายน

 กันยายน 2566

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA

องค์กรจะประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง"คุณภาพ" ในผลิตภัณฑ์สูงขึ้น และต้องมีกลยุทธ์หรือวิธีการในการพัฒนาบุคลากร

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

การดำเนินกิจกรรม 5 S อย่างมีประสิทธิภาพ

การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและเติบโตของธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์นั้น ไม่สามารถที่จะพึ่งพาเครื่องจักรและเทคโนโลยีได้เพียงอย่างเดียว

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL *Plus Programming

ผู้เข้ารับการอบรม จะได้เรียน SQL statement ชนิดต่างๆ ทั้งที่เป็นแบบมาตรฐาน ANSI และ SQL แบบที่ใช้ได้เฉพาะกับฐานข้อมูล Oracle Database เท่านั้น ซึ่งเป็นภาษา SQL เป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก ในการใช้งานฐานข้อมูล oracle

จัดโดย Thailand Training Center

Big Data Foundation

‘Big Data’ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถใช้ ‘ข้อมูล’ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลจากทุกแหล่งที่มาสามารถนำไปวิเคราะห์ & วางแผนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด รวมถึงนำไปปรับใช้งานและแก้ไขป

จัดโดย Network Training Center

เทคนิคการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม เป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุน และส่งเสริมหน่วยงานให้มีพลังในการพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ฝ่ายงาน หรือองค์การที่กำหนดไว้

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

ภาวะผู้นำและความน่าเชื่อถือ (Leadership and Creditability)

หากหัวหน้างานและผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีบทบาทเป็นหัวหน้างานและผู้บริหารมืออาชีพแล้ว ย่อมจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการ ทีมงานและองค์กร เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ภาวะผู้นำจึงมีความสำคัญต่อหัวหน้างานและผู

จัดโดย Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.

เพิ่มศักยภาพองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการความรู้ (KM)

การที่จะทำให้องค์กรสามารถคงอยู่เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องส่งเสริมความเชื่อถือในกันและกันของพนักงาน ทำให้เกิดการดึงเอาศักยภาพภายในของบุคลากรออกมาให้มากที่สุด มีการแบ่งปันความรู้ และบริหารจัดการความรู้อย่างเหมาะสม ซึ่งจำเป็นต้องมีแนวทางการกระตุ้น ส่งเสร

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การจัดทำระบบสมรรถนะเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

สมรรถนะ (Competency) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร การสร้างระบบการพัฒนาตามสมรรถนะ (Competency) นอกเหนือจะเป็นการพัฒนาบุคลากรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามลักษณะงานและอาชีพแล้ว ยังจะสามารถลดความสูญเสียในการจัดฝ

จัดโดย Learning and Development (Thailand) Co.,Ltd.

การเขีบนแผนและบริหารโครงการ

ปัจจุบันทุกองค์กร ทั้งองค์กรเอกชนและองค์กรของรัฐ ต้องมีการทำโครงการ เพื่อเป็นการกระจายอำนาจลงสู่หน่วยย่อยธุรกิจ และการจัดทำโครงการจะเป็นตัวแบบที่ทำให้แต่ละหน่วยย่อยสามารถบริหารจัดการภายในหน่วยย่อยของตนเองให้ครบวงจรมากขึ้น สามารถสร้างความรวดเร็วและการตอบสน

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความปลอดภัยในการทำงาน

อุบัติเหตุมันไม่เกิดขึ้นง่ายๆหรอก ทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะเคยเกิดอุบัติเหตุสักครั้ง คนอื่นที่บาดเจ็บก็เพราะไม่ระวังกันเอง แผนกเรา โรงงานเรา เครื่องมือพร้อมอยู่แล้ว ไม่มีทางเกิดอุบัติเหตุแน่ๆ เราอยู่ออฟฟิศจะเกิดอุบัติเหตุอะไรกันได้ ... ไม่มีทาง

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mind map

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมใช้ Mind map ในการเรียบเรียงความคิดได้ 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมใช้ Mind map ในการประสานความคิดในการประชุมแบบระดมสมองได้ 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมใช้ Mind map ในการคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมและจับประเด็นการคิดหลากหลายมุม

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การวางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด

กิจกรรมการตลาด เป็นเครื่องมือการตลาดที่ไม่มีองค์กรไหนจะหลีกเลี่ยงไม่ทำได้แล้วในยุคปัจจุบัน แต่ในแนวทางการทำการตลาดยุคใหม่ การตลาดได้กลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ต้องมีการวัดผลที่แม่นยำเช่นกัน  ดังนั้นการวางแผนกิจกรรมการตลาดอย่างมีกลยุทธ์ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำเ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

สร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร

ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายในระดับสูง จะให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของคนว่าเป็นทรัพย์สิน ที่มีสภาพเป็นทุนมนุษย์ ดังนั้น องค์การจึงมีคาดหวัง

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การสื่อสารและการประสานงาน ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการที่จัดฝึกอบรมในหัวข้อนี้ จึงจะสามารถสร้างเสริมทักษะด้านการสื่อสารให้กับพนักงาน และเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการสื่อสารหรือประสานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย เช่น กลุ่ม Baby Boomer, กลุ่ม Gen X, กลุ่ม Gen Y ทั้งภายใน ภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้งาน

จัดโดย Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.

การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร

  องค์การใดก็ตามที่ได้ครอบครองบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ย่อมทำให้องค์การนั้นได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ เพราะความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การขึ้นอยู่กับบุคลากรซึ่ง

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Finance for Non-Finance การเงินเป็นเรื่องของผู้บริหารทุกคนในองค์กร

เนื่องจากความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการเงินและบัญชีไม่ใช่สิ่งที่เฉพาะคนทำงานสายบัญชีและการเงินเท่านั้นที่จะต้องรู้ แต่หัวหน้างาน และผู้บริหารทุกๆ ส่วนจะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเงิน-บัญชี รวมถึงระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำเป็นต่อการทำให้ทั

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1