confirm จัดอบรม Update กฎหมายแรงงานที่มีผลบังคับใช้ ปี 2566

14 มิถุนายน 2566


 หัวข้อการสัมมนา

1.  ทำสัญญารับลูกจ้างเข้าทำงานแล้ว เมื่อถึงวันทำงานนายจ้างไม่รับเข้าทำงานจะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร..?

2.   ทำสัญญาเพื่อเข้าทำงานกับนายจ้างแล้ว เมื่อถึงวันทำงานลูกจ้างไม่มาทำงานจะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายอย่าไร..?

3.   ทำสัญญาจ้างพนักงานประจำบริษัทฯต้องกำหนดค่าจ้าง สวัสดิการ และเงื่อนไขการจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

4.   คนที่ฉลาดแต่ขยัน,คนที่ฉลาดแต่ขี้เกียจ,คนที่โง่แต่ขี้เกียจ,คนที่โง่แต่ขยัน คนประเภทใดสมควรเก็บไว้ทำงาน....

5.   ในกรณีเลิกจ้างลูกจ้างที่ไม่ผ่านการทดลองงาน การบอกกล่าวล่วงหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องแจ้งเมื่อใด..?

6.   นายจ้างมีสิทธิเรียกรับเงินประกันการทำงานกับลูกจ้างได้มีตำแหน่งงานใดบ้าง..และเรียกเก็บได้ไม่เกินเท่าใด..?

7.   นายจ้างทำสัญญาจ้างหรือทำข้อตกลงกับลูกจ้างที่ขัดต่อกฎหมายนำไปปฏิบัติไม่ได้ (เป็นโมฆะ) มีกรณีใดบ้าง..?

8.   สวัสดิการที่นายจ้างจ่ายให้อะไร..เป็นค่าจ้าง อะไร..ไม่เป็นค่าจ้าง นายจ้างไม่อยากให้เป็นค่าจ้างต้องทำอย่างไร..?

9.   ลูกจ้างมาทำงานสายบ่อยๆนายจ้างหักค่าจ้างไม่ได้ การปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผิดกฎหมายแรงงานต้องทำอย่างไร..?

10.การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน เปลี่ยนสภาพการทำงาน ถือว่าเป็นเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างหรือไม่..เพราะอะไร..?                             

11.มีพฤติกรรมชอบตั้งใจเล่นโทรศัพท์ในเวลาทำงานจนเป็นอาจิณ จะลงโทษทางวินัยพิจารณาจากอะไร..?

12.มีพฤติกรรมชอบดื่มสุรา หรือเสพสิ่งมึนเมาแล้วเข้ามาทำงานนายจ้างจะลงโทษเพื่อเลิกจ้างต้องทำอย่างไร..?

13.ลงชื่อเข้าทำงานในวันหยุดหรือทำงานล่วงเวลา ( ทำOT.) เมื่อถึงเวลาแล้วไม่ทำ นายจ้างลงโทษอะไรได้บ้าง..?

14.เบิกค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง การเลิกจ้างต้องทำอย่างไร..?

15.ลางานไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ เช่น โทรศัพท์ลางานไลน์ลางาน ฝากเพื่อนลางาน ลางานกับโต๊ะทำงานต้องทำอย่างไร..?

16.มีพฤติกรรมหยุดงานบ่อยๆเพื่อทำยอดในรอบปีแล้วมักจะลาป่วยเท็จ จะลงโทษหรือเลิกจ้าง ต้องจัดการอย่างไร..?

17.หยุดงานไป 4 วันโดยไม่ได้ลาวันที่ 5 มาทำงานและยื่นใบรับรองแพทย์ประกอบการลาป่วยนายจ้างต้องทำอย่างไร..?

18.มีพฤติกรรมชอบมาทำงานสายบ่อยๆ หรือออกนอกหน่วยงานเป็นอาจิณจะลงโทษหรือเลิกจ้าง ต้องจัดการอย่างไร..?

19.ลูกจ้างชอบมีพฤติกรรมมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้มาติดต่องานกับนายจ้าง จะมีความผิดได้รับโทษทางวินัยอย่างไร..?

20.ลูกจ้างหัวร้อน ชอบมีพฤติกรรม ด่าทอเพื่อนร่วมงาน ชอบโต้เถียงผู้บังคับบัญชา ลงโทษทางวินัยอะไร..ได้บ้าง..?

21.ลูกจ้างโพสต์ข้อความด่าบริษัทฯ ด่าผู้บังคับบัญชา ด่าเพื่อนร่วมงานลงทางไลน์ ทางเฟชบุกจะมีความผิดอย่างไร..?

22.ลูกจ้างชอบดื่มสุราหรือเสพสารเสพติดแล้วเข้ามาทำงาน ให้กับนายจ้าง จะมีความผิดได้รับโทษทางวินัยอย่างไร..?

23.สภาพการจ้างที่เกิดขึ้นจากนายจ้าง หรือที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีกรณีใดบ้าง..?

24.นายจ้างมีนโยบาย ลดค่าจ้าง ลดสวัสดิการ งดจ่ายค่าเดินทาง งดจ่ายค่าน้ำมันรถยนต์ ทำได้ไหม เพราะอะไร..?

25.กรณีนายจ้างมีนโยบาย แก้ไข หรือยกเลิกสวัสดิการ เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ต้องดำเนินการอย่างไร..?

26.ใช้สถานที่ทำงานแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตน เช่น รับแทงหวย ปล่อยเงินกู้ ขายยาเสพติด จะเลิกจ้างต้องอย่างไร..?

27.สัญญาจ้างระบุว่าระหว่างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างหรือลูกจ้างออกจากงานไปแล้วภายใน 2ปี ห้ามมิให้ลูกจ้างไปทำงาน หรือนำความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกทราบ กรณีลูกจ้างฝ่าฝืนจะมีความผิดอย่างไร..? 

28.ลูกจ้างลาออกจากงานทำงานไม่ครบ 30 วันตามที่ระบุไว้ในหนังสือลาออก จะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร..?                                                                                                                                                                                                                                     

29.ทำสัญญาจ้างปีต่อปีเมื่อครบสัญญาจ้าง 1ปีแล้วไม่มีการจ้างกันต่อไปอีกลูกจ้างจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง..?                                                           

30.ทำผิดวินัยร้ายแรงหลายคนต้องการเลิกจ้างพนักงานเป็นบางคนนายจ้างทำได้ไหม..เพราะไร..?                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

31.ในกรณีลูกจ้างออกจากงานแล้ว ได้ร้องทุกข์ต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายจ้างต้องรับมืออย่างไร..?                                                                                                                                                                                                                

32.กรณีลูกจ้างออกจากงานนายจ้างไม่ออกใบสำคัญการทำงานให้จะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อลูกจ้างอย่างไร..?

33.กรณีลูกจ้างออกจากงาน ลาออก ถูกไล่ออกจะได้รับสิทธิวันลาพักผ่อน และวันลาพักผ่อนที่สะสมไว้อย่างไร..?

34.เมื่อลูกจ้างออกจากงาน ลาออก ถูกไล่ออกจะได้รับสิทธิการว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมในอัตราเท่าใด..?

35.การพิจารณาความผิดเพื่อกำหนดลงโทษทางวินัยเป็นหนังสือเตือน หรือหนังสือสั่งพักงานเป็นความผิดอย่างไร..?

36.กรณีพนักงานไม่ยอมเซ็นชื่อ ไม่สนใจ และไม่ยอมรับความผิดในหนังสือเตือนผู้บริหารจะดำเนินการอย่างไร..?

37.การทำผิดวินัยเป็นกรณีร้ายแรง และจะต้องเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยเป็นความผิดที่เกิดขึ้นในลักษณะใด..?

38. ตัวอย่าง ที่ถือว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงาน มีกรณีใดบ้าง..?

39. ตัวอย่าง ที่ไม่ถือว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงาน มีกรณีใดบ้าง..?                                                                                                                                                                                                                                                        

·    มีตัวอย่าง การออกหนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

·    ถาม - ตอบ - แนะนำ

·    ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา " ฟรี " ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย                   


สถานที่อบรม (VENUE)

Novotel Bangkok Hotel ใกล้ BTS อโศก กทม. หรือสัมมนา Online ผ่าน Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

14 มิถุนายน 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

HrdzenterTraining
เบอร์ติดต่อ : 096-669-5554

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 125 ครั้ง