confirm จัดอบรม Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร visa work permit ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน

20 มกราคม 2566


ยืนยัน หลักสูตร visa work permit ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) อบรม 20 ม.ค.66


หลักการและเหตุผล

จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit)พร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 รวมถึงจะต้องดำเนินการยื่นคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรต่อคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ยึดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ ดังนั้น ผู้ประกอบการที่มีการนำเข้าชาวต่างชาติมาปฏิบัติงานในประเทศไทย จึงควรทราบข้อกำหนดและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันการเกิดปัญหากรณีชาวต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานหรือทำงานต่อในประเทศไทย ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของผู้ประกอบการได้

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 ความหมาย ของVISAและWORK PERMIT

 ประเภทของVISA

 ใครบ้าง ต้องทำVISAและWORK PERMIT

 ในกรณีที่ ชาวต่างชาติ นำบุคคลในครอบครัวมาพำนักในประเทศ จะต้องทำอย่างไรบ้าง

 ขั้นตอน และ วิธีการ ในการจัดทำVISAแต่ละประเภท

 ขั้นตอน และ วิธีการ ในการจัดทำWORK PERMIT

 การยื่นขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เพื่อเข้ามาในราชอาณาจักร และประเภทของวีซ่า

 การยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักร

  การยื่นคำร้องขอสงวนสิทธิการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร

 การยื่นคำร้องขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

 การจัดเตรียมเอกสาร ในการจัดทำVISAและWORK PERMITการตั้งเป้าด้วยOKRs (Objectives and Key Results)วัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญ

 สรุปตอบคำถาม


ติดต่อสอบถาม

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

https://inwtraining.com

https://www.tesstraining.com


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรม

สถานที่อบรม (VENUE)

อบรมออนไลน์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 มกราคม 2566 13.00-16.30

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 887 ครั้ง