confirm จัดอบรม หลักสูตร “การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ” (Production Planning and Con

24 มีนาคม 2566


confirmจัดอบรม  หลักสูตร "การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ" (Production Planning and Control)  สัมมนา วันที่24มี.ค.66เวลา09.00-16.00น.


ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับวุฒิบัตรใบประกาศ

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรมZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง0988209929คุณกุ้ง

 

โปรโมชั่น 

·         สมัครลงทะเบียน1ท่าน ในราคาท่านละ2,500บาท ไม่รวมvat 7%

·         สมัครเข้าอบรม4ท่าน ชำระเพียง 3ท่าน

 

หลักการเเละเหตุผล

การวางแผนและควบคุมการผลิตผลิต (Production Planning and Control)เป็นหลักการในการกำหนดคุณค่าของการดำเนินงานผลิตและกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตออกไปได้อย่างเหมาะสม ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง และทำให้เวลาการผลิตสั้นลงหรือเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นโดยใช้เวลาเท่าเดิมหรือลดลง รวมถึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด การวางแผนการผลิตที่ดีจะทำให้สามารถติดตามงานการผลิตและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการผลิตและส่งมอบที่ไม่ทันหรือไม่ครบถ้วนได้ ที่สำคัญแผนการผลิตที่ดีจะทำให้เราทราบถึงปัญหาก่อนที่มันจะเกิดและถูกป้องกันมิให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีกได้อีก

 

วัตถุประสงค์

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการ ตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต เพื่อให้บรรลุตามแผนการที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึง การปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ในทุกขั้นตอนรายละเอียดอย่างครบถ้วน เพื่อสามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนที่ต้องการ

 

เนื้อหาของหลักสูตร

เนื้อหาของหลักสูตร

09.00-10.30:  -ความหมายของการวางแผนและควบคุมการผลิต และคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการ

                    วางแผนและควบคุมการผลิต

                   -ความสำคัญของการผลิตและกระบวนการควบคุมการผลิต

                   -หลักพื้นฐานและความสำคัญของระบบการผลิต

                   -องค์ประกอบที่สำคัญของการวางแผนการผลิต

                   -ขั้นตอนหลักของการวางแผนการผลิต

                   -ขั้นตอนและรายละเอียดของการวางแผนการผลิต

                   -ระบบการผลิตทันเวลา (Just-in-Time หรือJIT)

                   -ข้อกำหนดของการวางแผนและควบคุมการผลิต

                   -การกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

                   -หน้าที่และการประสานงานของฝ่ายต่าง ๆในองค์กรเพื่อการวางแผนการผลิต

                   -แนวคิดและเครื่องมือของการเสริมสร้างเสริมประสิทธิภาพในการผลิต

                   -การลดความสูญเสียในการผลิต

10.30-10.45:  พัก15 นาที

10.45-12.00:  -การวิเคราะห์ค่าCycle timeการผลิตของกระบวนการทำงานอุตสาหกรรม

             -การคำนวณอัตราการผลิต (cycle time)                          

                   -การวัดค่าCycle timeการผลิตสินค้า

                   - Takt time & Cycle time 

                   - Process time & Cycle time & Manpower

                   -การปรับเรียบการผลิต : การปรับค่าCycle timeการผลิตให้สมดุลเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

12.00-13.00: พักเที่ยง                  

13.00-14.30:   - องค์ประกอบของการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ

                    -การควบคุมการผลิต (Production Control)

                    -องค์ประกอบของการควบคุมการผลิต

                    -วัตถุประสงค์ของการควบคุมการผลิต

                    -หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิต (Functions involved in Production

                      Control)

                   -ประโยชน์ของการควบคุมการผลิต (Advantages of Production Control 

14.30-14.45:พัก15 นาที

14.45-16.00:  -กลยุทธ์การเรียงลำดับงานการผลิตสำหรับการวางแผนการผลิต

                   -การวางแผนการผลิตด้วยProduction Board

                   -สาเหตุของความไม่สำเร็จในการวางแผนการผลิต

                   -การสร้างตารางแผนการผลิตหลัก MPS (Master Production Schedule)

                   -การสร้างสูตรการผลิตสินค้า (Bill of Material : BOM)

                   -การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ MRP (Material Resource Planning)                 

 

ระยะเวลาอบรม  1วัน วันละจำนวน6ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา09.00-16.00น.

รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยาย ผ่านระบบOnlineด้วยApplication Zoom

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝายวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร

 

วิทยากร : อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์

- MBA Logistics Management

- Lean Production Consultant

-ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.)

-ที่ปรึกษาเครือข่ายLean Productionสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

-ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

-อาจารย์พิเศษและวิทยากรด้านการผลิตและโลจิสติกส์ ม.รัฐฯและเอกชนหลายแห่ง

-ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAIกระทรวงอุตสาหกรรม

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรม

สถานที่อบรม (VENUE)

อบรมออนไลน์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 มีนาคม 2566 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 32 ครั้ง