The Professional Trainer – การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน)

18 - 19 สิงหาคม 2566

1. ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอน (trainer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถวางแผนการสอน , ถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งมีวิธีการติดตามผลการสอนได้อย่างเหมาะสม

วิธีการ ร่วมคิด – ร่วมคุย บรรยาย workshop

เนื้อหาหลักสูตร

การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นวิทยากร
 บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของวิทยากรที่ดี
 บุคลิกภาพอย่างไร...ได้ใจคนเรียน
 เทคนิค SOFTEN หัวใจสำคัญของการเป็นวิทยากร
 ทำความเข้าใจความแตกต่างของคนเรียนในแต่ละกลุ่ม-ประเภท-บุคลิกภาพ-วัย และ ลักษณะงาน
วางแผนการสอน
 การออกแบบหลักสูตร รูปแบบ สื่อ กิจกรรม เกม และกำหนดสัดส่วนเวลาให้เหมาะสมกับเรื่อจะสอนและผู้เรียน
 เทคนิคการเตรียมเนื้อหาเพื่อการสอนที่สมบูรณ์แบบ
  เนื้อหาหลัก (content) , เนื้อหารอง - บริบท (context)
  วิธีการเรียบเรียง และจัดลำดับขั้นตอนเนื้อหาให้เชื่อมโยงและน่าสนใจ
  ตรวจสอบคุณภาพเนื้อหาก่อนสอนด้วยหลัก 4C1A
 การสอนด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ... PROFIT method
 การจัดทำแผนการสอน – คู่มือการสอน (lesson plan)
เทคนิคการสอนรูปแบบต่างๆ
 การบรรยาย (lecture) , กลุ่มกิจกรรม (group activity) , ทักษะ-ฝึกปฏิบัติ (skill workshop) , กลุ่มสัมพันธ์ (team identity) , กิจกรรมละลายพฤติกรรม (ice breaking)
 ตัวอย่างกิจกรรม เกม ที่ใช้
การใช้สื่อการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน
 การทำ slide – PowerPoint presentation ให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย
 เทคนิคการใช้ script การสอน , บอร์ด , flipchart , เอกสาร และ visual aid ต่างๆ
เทคนิคการถ่ายทอดและจิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการสอนที่ได้ผล
 10 เคล็ดลับการสอนผู้ใหญ่
 เทคนิคการจูงใจเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วม
 การสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรม
 คุณภาพแห่งการใช้เสียง , คำพูด , จังหวะ และรูปแบบภาษาที่เหมาะกับกลุ่มผู้เรียน
 ภาษาท่าทางที่เหมาะสม : สายตา การยืน การเดิน เคลื่อนไหวร่างกาย มือ ที่สร้างความหมาย
 การตอบคำถาม ให้คำแนะนำ feedback อย่างสร้างสรรค์
 ถามคำถามผู้เรียนอย่างไร ไม่ให้เกิดความเครียด
การรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าจากผู้เรียนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
การติดตามประเมินผล ปัญหา-อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


การฝึกทักษะการสอนรายบุคคล / กลุ่มย่อย workshop
Ws1 ฝึกเขียนแผน คู่มือการสอน
Ws2 ฝึกการทำสื่อนำเสนอด้วย powerpoint
Ws3 ฝึกทักษะการสอน การถ่ายทอดรูปแบบต่างๆ


ค่าอบรม
 ราคาทั่วไป 6,800 บาท [ บวก VAT 7% = 7,062 บาท ]
 ราคาสมาชิก 6,000 บาท [ บวก VAT 7% = 6,420 บาท ]


ทุกหลักสูตรสามารถอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meeting ได้ จำนวน 1-2 ท่านก็เปิดอบรม กำหนดวันอบรมเฉพาะท่านได้
 1 วัน ท่านละ 2,700 บาท


วิทยากร

เปรมฤดี ปันกองงาม


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

18 - 19 สิงหาคม 2566 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827598

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 4627 ครั้ง