หลักสูตร : Strategic Talent Management and Succession Planning

26 กรกฎาคม 2567

Strategic Talent Management and Succession Planning

หลักสูตร : การบริหารคนเก่งและการวางแผนสืบทอดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์


เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


"หากคนเก่งขององค์กร คือกุญแจสำคัญของความสำเร็จ เราจะบริหารและวางแผน HR อย่างไร?"


หลักการและเหตุผล

    ในภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในปัจจุบัน การบริหารคนเก่งอย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญมากกว่าช่วงที่ผ่านมา เทคโนโลยีที่พลิกผัน การเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างมีพลวัต และความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของบุคลากร ทำให้ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรกิจต้องใช้กลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรม เพื่อดึงดูด พัฒนา และรักษาคนเก่ง ผู้มีความสามารถ หลักสูตรนี้จะเรียนรู้ทั้งเนื้อหาและเครื่องมือแก่ผู้เข้าร่วมเพื่อพร้อมรับมือต่อความท้าทายและขับเคลื่อนองค์กรของตนไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

Key Contents

♟ สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมและเรียนรู้ที่จะรับมือกับความพลิกผัน (Disruption)

♟ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของพนักงานและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล

♟ กรณีศึกษา: ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

♟ เทคนิคการบริหารคนเก่งเชิงกลยุทธ์ (Strategic Talent Management) ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร

♟ การระบุบทบาทและทักษะที่สำคัญสำหรับอนาคต (Talent Gap Analysis)

♟ การวางแผนสืบทอดตำแหน่งในยุคพลิกผัน (Succession Planning in a Disruptive Era)

  • เครื่องมือและเทคนิคในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพ
  • กรณีศึกษา: การสร้างแผนการสืบทอดตำแหน่ง

♟ บูรณาการระหว่างการบริหารคนเก่งและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง การสร้างการจัดการแผนส่งผ่านผู้นำในอนาคตที่มีศักยภาพ (Talent Pipeline & Talent pool)

  • การลดความเสี่ยงในการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

♟ การพัฒนาแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Action Plan) องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์

  • workshop: การร่างแผนบริหารคนเก่งและแผนสืบทอดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์

♟ อภิปราย ถาม-ตอบ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ

♟ สรุปเนื้อหา และสิ่งสำคัญในการบริหารคนเก่งและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

Key Benefits

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของสภาพแวดล้อมการทำงานที่พลิกผันที่ส่งผลต่อการบริหารคนเก่งและผู้สืบทอดตำแหน่งและ เรียนรู้กลยุทธ์ในการบริหารคนเก่งที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้แนวทางการวางแผนสืบทอดตำแหน่งซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์สำหรับการบริหารคนเก่งและการวางแผนสืบทอดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติและตัวอย่างจากกรณีศึกษาจากองค์กรชั้นนำของโลก

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link: https://sbdc.co.th/public-training-calendar/864/strategic-talent-management-and-succession-planning/

WEB : https://sbdc.co.th/public-training-calendar/864/strategic-talent-management-and-succession-planning/

APPLY : https://sbdc.co.th/public-training-calendar/register/?id=864

วิทยากร

ดร.ธานินทร์ สุวงศ์วาร


อาจารย์พิเศษหลักสูตร ปริญญาโทและเอก ที่ NIDA จุฬาฯ และ ม.ธรรมศาสตร์

อดีตผู้อำนวยการ Learning & Development บริษัท PricewaterhouseCoopers Ltd

อดีตผู้อำนวยการ (Vice President) ฝ่ายการพัฒนาบุคลากร ธนาคารเอเชีย

อดีคผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท GE Capital (Thailand) จำกัด


สถานที่อบรม (VENUE)

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 กรกฎาคม 2567 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-485-8825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 146 ครั้ง