Sales & Marketing Strategy for B2B หลักสูตรออนไลน์ : กลยุทธ์การขายและการตลาดเจาะองค์กร

13 ธันวาคม 2566

Sales & Marketing Strategy for B2B
หลักสูตรออนไลน์ : กลยุทธ์การขายและการตลาดเจาะองค์กร

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 


"เพิ่มยอดขายให้ก้าวกระโดด
ด้วยการใช้กลยุทธ์นำ"

หลักการและเหตุผล

   การขายสินค้าและบริการสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร (B2B) ในปัจจุบันนี้มีความยากและสลับซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยหลายประการที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ผู้บริโภคมีการศึกษาสูง ผู้บริโภคสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น และที่สำคัญคือผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินค้าและบริการมากขึ้นทั้ง Online & Offline ดังนั้นผู้บริหารจึงไม่สามารถกำหนดกลยุทธ์การขายและการตลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาได้อีกแล้ว หากแต่ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในการคิด วิเคราะห์เพื่อจะได้กำหนดกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้เองทางสถาบันได้พัฒนาหลักสูตร "การสร้างกลยุทธ์การขายและการตลาดสำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจ" (Sales and Marketing strategy for B2B)

      เป็นหลักสูตรถูกพัฒนาขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้บริหารการตลาด ผู้บริหารทีมขายและผู้ที่สนใจได้เรียนองค์ความรู้ที่สำคัญ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการขายสำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจโดยเฉพาะให้ประสบความสำเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่งการระบุกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาด การวิเคราะห์ลูกค้าและคู่แข่ง นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้กลยุทธ์ในการรักษาและขยายฐานลูกค้า โดยการอบรมนั้นจะมีการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรมเป็นช่วง ๆ เพื่อสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างแท้จริง เมื่อจบหลักสูตรผู้เข้าสัมมนาสามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปปฏิบัติได้ทันที

Key Contents

♟ ภาพรวมทางการตลาด

Branding VS Marketing VS Selling Strategy

3 ประเด็นสำคัญในการสร้างกลยุทธ์การขายและการตลาดที่ต้องรู้ : ลูกค้า,​สินค้า และคู่แข่ง

การเลือกและระบุกลุ่มเป้าหมายที่สร้างยอดขาย

การวิเคราะห์คู่แข่งขัน (Competitors analysis)

การวิเคราะห์พฤติกรรมและปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า (Buying factors analysis)

กลยุทธ์การรักษาและขยายฐานลูกค้า (Retention & Acquisition Strategy)

การวิเคราะห์จุดขายของสินค้าและบริการ : กิจกรรมWorkshop

การแสวงหาโอกาสทางด้านการขายและการตลาด (Finding selling and Marketing opportunity) :กิจกรรมWorkshop

การสร้างกลยุทธ์ทางการขายและการตลาด (Building Selling & Marketing strategy) : กิจกรรมWorkshop

กลยุทธ์การตลาด (Marketing strategy 4 P's)

  • การสร้างจุดขายให้กับตัวสินค้า
  • กลยุทธ์ราคาและการกำหนดราคาให้ขายได้และกำไรสูงสุด (Pricing strategy)
  • Omni channel
  • จัดโปรโมชั่นอย่างไรให้โดยใจกลุ่มเป้าหมาย


Key Benefits

  1. เพื่อให้ผู้บริหารทีมขายสามารถกำหนดกลยุทธ์ทางการขายและการตลาดได้อย่างเหมาะสม
  2. เพื่อสร้างความสำเร็จในการบริหารยอดขาย อีกทั้งยังทราบแนวทางต่าง ๆ ในการรักษาฐานลูกค้ารวมถึงการขยายฐานลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ
  3. สามารถสร้างกิจกรรมทางการตลาดเพื่อป้องกันการสูญเสียลูกค้า วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้าและคู่แข่ง รวมถึงสภาพแวดล้อมทางการตลาดได้อย่างลึกซึ้ง
  4. เมื่อจบหลักสูตรผู้อบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติงานได้ทันที

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/818/sales-amp-marketing-strategy-for-b2b/คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ทำงานด้านการตลาด และผู้ที่ให้ความสนใจ

วิทยากร

อ.ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย การบริหารทีมขาย การตลาด การเจรจาต่อรอง ทั้งธุรกิจค้าปลีกและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มามากกว่า 17 ปี

ประสบการณ์ทำงาน
ผู้จัดการเขตและผู้จัดการบัตรเครดิตเติมน้ำมัน บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)
- Project Leaderบจ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ผู้ดูแลการจัดส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง ฯลฯ
ผู้เขียนหนังสือ พิชิตยอดขายขั้นเทพ, Being a Negoteator


สถานที่อบรม (VENUE)

@ Zoom : Online Virtual Class Training

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

13 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 2823 ครั้ง