SKILL MATRIX SETTING & IMPLEMENTATION

19 มิถุนายน 2567

หลักสูตร Skill Matrix

ตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เป็นข้อมูลในที่ใช้สำหรับการบริหารกำลังคนในหลากหลายลักษณะ และเป็นที่นิยมจัดทำกันในองค์กรที่ใช้ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ในการบริหารกำลังคนนั้น ตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix นำมาใช้สำหรับการจัดสรรและทดสอบเพื่อคัดเลือกคนทำงานในหน้าที่งานต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดการและหัวหน้างานรู้ว่าพนักงานที่ได้รับการประเมินทักษะมาแล้ว สามารถมอบหมายหรือกำหนดหน้าที่รับผิดชอบให้เพียงใด และยังนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวางแผนพัฒนาพนักงานในทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม การจัดทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix นี้ก็มีปัญหาหลายประการ เช่น การระบุตัวชี้วัดทักษะที่กำหนดไว้ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะทักษะที่เป็น Soft Skills หรือทักษะด้านการคิดและการทำงานกับบุคคล (หรือที่เรียกว่า Human Skills) เนื่องจากเป็นลักษณะของทักษะที่มีความซับซ้อนมากกว่าทักษะตามตัวงานหรือ Hard Skills ที่สามารถวัดหรือประเมินได้ง่าย และแนวทางของการเชื่อมโยงSkillที่จัดทำไว้กับการประเมินผลงาน และการสอนงานแบบ OJT พนักงานด้วย เน้นการนำไปใช้ได้งานจริง!!!!

หัวข้อเรียนรู้(ปรับปรุงใหม่) :
 ทักษะหรือ Skill คืออะไร และ Skill มีกี่แบบ
ความแตกต่างของ Skill กับความรู้ หรือ Knowledge และ Skill กับ พฤติกรรมการทำงาน หรือ Attributes
ระบบ ISO กำหนดเรื่อง Competency และ Skills ไว้อย่างไร บทบาทหน้าที่ของ HR และหัวหน้างานในการจัดทำ Skills Matrix ตารางทักษะการทำงาน หรือ Skill Matrix คืออะไร และรูปแบบของ Skill Matrix (รายบุคคลและภาพรวม)
ประโยชน์ของการทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix แนวทางการจัดทำ Skill Matrix อย่างง่ายแต่ใช้ได้จริง
 - ระบุหน้าที่งานตามใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) และข้อมูลอื่นที่ต้องเตรียมสำหรับการจัดทำ Skill Matrix
 - วิเคราะห์ผลลัพธ์หลักที่คาดหวังจากหน้าที่งาน (Key Results)
 - กำหนดทักษะและให้ความหมายของทักษะที่ต้องการจากผลลัพธ์หลักที่คาดหวัง
 - กำหนดตัวชี้วัดทักษะ (Skill Indicators)
 - กำหนดกรอบการประเมินทักษะในแต่ละระดับ
 - จัดทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix
การเชื่อมโยง Skill Matrix ไปสู่การจัดทำหัวข้อการสอนงานแบบ OJT การเชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลงานประจำปี (รอบการประเมิน) เพื่อให้ใช้ Skill Matrix ได้ผลมากขึ้น
 ฝึกปฏิบัติ : ฝึกปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการทำ Skill Matrix และการเชื่อมโยงเข้ากับหัวข้อการสอนงาน ประกอบด้วย
 - ฝึกวิเคราะห์รายการทักษะ และให้ความหมายทักษะ พร้อมคำแนะนำ
 - ฝึกกำหนดตัวชี้วัดทักษะในแต่ละระดับ พร้อมคำแนะนำ
 - ฝึกกำหนดวิธีการประเมินทักษะ พร้อมคำแนะนำ
 - ฝึกกำหนดหัวข้อการสอนงานตามระดับทักษะ พร้อมคำแนะนำ
 - ฝึกการให้คะแนนระดับทักษะตามโจทย์ตัวอย่าง

การกำหนดนโยบายในการจัดทำSkillsและนโยบายอื่นที่ชัดเจน เช่น
 - นโยบายการทำงานที่ต้องใช้หลายทักษะหรือ Multi-skills
 - อบรมและฝึกปฏิบัติให้HRและหน่วยงานจัดทำทักษะให้ถูกต้อง
 - กำหนด Template ของ Skills Matrix ที่ชัดเจน
 - กำหนดและสื่อสารแนวทางการประเมินทักษะให้แก่หัวหน้างาน/พนักงาน
 - การเชื่อมโยงทักษะสู่การให้รางวัลและจูงใจ เป็นต้น สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และแนวทางในการปรับใช้งานในองค์กรต่อไป

วิธีการเรียนรู้ :
บรรยายอย่างย่อพร้อมตอบข้อซักถาม อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การฝึกปฏิบัติตามโจทย์ที่กำหนด กรณีศึกษาพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :
เจ้าของธุรกิจขนาด SME ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่าย HR
ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ ที่สนใจ
วิทยากรภายในองค์กรและผู้ให้ความสนใจทั่วไป

ทุกหลักสูตรมีบริการจัดฝึกอบรม In-House Training !!!!!!คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้จัดการและหัวหน้างานจากทุกสายงานที่บริษัทกำหนด

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Rembandt Hotel สุขุมวิท 18

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 มิถุนายน 2567 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02 066 0009 , 089 677 6047

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 29 ครั้ง