Quality Control Circle : QCC

28 กรกฎาคม 2565


หลักการและเหตุผล

"ปัญหา คือ สิ่งที่อยู่คู่กับการทำงานตลอดเวลา" ทั้งในอุตสาหกรรมภาคบริการ และการผลิต ปัญหามีทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว  และปัญหาที่เกิดขึ้นเรื้อรังเกิดอยู่เป็นประจำจนทำให้เรารู้สึกเคยชินและยอมรับกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น ไม่คิดจะปรับปรุงให้ดีขึ้น นั่นคือ "ต้นทุน"  การผลิดและการบริการ ถ้าต้องการให้องค์กรสามารถแข่งขันในตลาดได้  เราจำเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น เพื่อลดความสูญเสีย ซึ่งเป็นการ"ลดต้นทุน" นั่นเอง  การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการทำงานที่ดีที่สุด คือ  การให้พนักงานที่ปฏิบัติอยู่หน้างานมีส่วนร่วม เพราะพนักงานเหล่านี้รู้ปัญหาดีที่สุด  กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพกระบวนการทำงานที่เหมาะสม คือ  กิจกรรมกลุ่มคุณภาพQCC  เพราะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในหน่วยงาน  เน้นการทำงานเป็นทีมและช่วยกันระดมความคิดในการปรับปรุงคุณภาพ

กิจกรรมกลุ่มคุณภาพQCC (Quality Control Circle) ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่สำคัญในการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการทำงาน และการเพิ่มผลผลิต โดยอาศัยปรัชญาพื้นฐานและหลักการของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทั้งองค์กร ดังนั้นการที่องค์กรจะริเริ่มให้มีการนำกิจกรรม QCC มาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน  จึงควรมีการให้ความรู้ในระดับที่สามารถดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยได้โดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถใช้กระบวนการและขั้นตอนของกิจกรรม QCไปปรับปรุงคุณภาพงานอย่างได้ผลจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมหรือวิธีการทำงานประจำวันของทุกคนในองค์กรให้ได้

 

 

 

 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 

1.      เข้าใจในการใช้เครื่องมือคุณภาพ7QC Tools อย่างถูกต้อง

2.       เข้าใจการทำงานเป็นทีม  การระดมสมอง  และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

3.       เข้าใจขั้นตอนและเทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพQCC และขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบQC Storyได้อย่างถูกต้อง

4.       ตระหนักถึงการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ตามขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบQC Story

 

หัวข้อการอบรม : เริ่มตั้งแต่เวลา09.00-16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30-09.00น.)

1.       ปัญหา สาเหตุของปัญหาและแนวคิดการจัดการปัญหาที่ทุกคนมีส่วนร่วม

2.       แนวคิด ประโยชน์ และการส่งเสริมQCC

3.       ขั้นตอนการจัดทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพQCC

3.1  การจัดตั้งกลุ่มQCC เลือกหัวข้อปัญหา

3.2  ศึกษาสภาพปัจจุบันและตั้งเป้าหมาย

3.3  จัดทำแผนดำเนินการแก้ไข

3.4  วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

3.5  กำหนดมาตรการและแผนการดำเนินการแก้ไข

3.6  ตรวจสอบผลลัพธ์

3.7  จัดทำเป็นมาตรฐาน

3.8  การติดตามและประเมินผลการทำกิจกรรมQCC

3.9  การนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC (QC Story)

4.      เครื่องมือคุณภาพ7 ชนิด หรือ7QC Tools และแนวทางการประยุกต์ใช้

4.1  ใบรายการตรวจสอ (Check Sheet)

4.2  กราฟ (Graph)

4.3  ผังพาเรโต(Pareto Diagram)

4.4  ผังแสดงเหตุและผล(Cause and Effect Diagram)

4.5  ผังสหสัมพันธ์  (Scatter Diagram)

4.6  ฮิสโตแกรม(Histogram)

4.7  แผนภูมิควบคุม  (Control Chart)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.      ผู้เข้ารับการอบรม สามารถดำเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพQCC ได้อย่างถูกต้อง

2.      ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบQC Story ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

3.      ผู้เข้ารับการอบรม ได้เพิ่มพูนทักษะการทำงานเป็นทีม และได้พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

4.      ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำเสนอผลงานการดำเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพQCCได้อย่างถูกต้อง

 

ผู้เข้าร่วมอบรม/ สัมมนา:

ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป

 


วิทยากร


วิทยากร อาจารย์ณรงค์  ตู้ทองสถานที่อบรม (VENUE)

อบรม Online ผ่าน Program Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 กรกฎาคม 2565 9.00-16.00น.

จัดโดย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992 , 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 778 ครั้ง