Public Training : 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ

27 มกราคม 2566

ที่มาของหลักสูตร

องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้างานใหม่ ที่จะต้องเพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือ และศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้ แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้ ก็คือ การบริหารงาน นั่นเอง ซึ่งจะต้องหาเทคนิควิธีการ9 ทักษะยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ และรูปแบบอย่างไรที่จะทำให้การบริหารงานนั้นมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลได้เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้อย่างถูกต้อง และเกิดผล เพราะว่าการที่สามารถบริหารจัดการงาน แม้กระทั่ง

 

การบริหารคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้สามารถลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับองค์กร จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเรียนรู้ ทั้งแนวคิด และรับทราบถึงวิธีการของการบริหารงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะในความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงาน พร้อมที่จะบริหารจัดการกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1.  เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบของหัวหน้างานยุคใหม่ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคน

2.  เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน

3.  เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้นำที่เป็นหัวหน้างาน

4.  เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน

5.  เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้และเข้าใจในทักษะและบทบาทการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

6.  เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

 

หัวข้อการฝึกอบรม

Step 1 :  Leadership Skills

-  ถอดรหัสความหมายของคำว่าผู้นำ (Leadership)

-  ความแตกต่างระหว่างผู้นำกับหัวหน้างาน

-  การพัฒนาภาวะผู้นำในเชิงแนวคิดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

Output :ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา

Step 2 :  Task & People Management Skills             

-  แนวทางการบริหารงานสมัยใหม่ที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ

-  แนวคิดและแนวทางการบริหารคนให้ได้ใจ และได้งาน

-  เทคนิคการบริหารคนในการคัดเลือกพนักงานตามความสามารถ

 (Put the Right Man into the Right Job)  

Step 3 :  Communication Skills

-  ความสำคัญและความไม่เข้าใจกันในการสื่อสาร

-  กระบวนการสื่อสาร (การพัฒนาทักษะ)

-  อุปสรรคการสื่อสารต่างๆ และแนวทางการแก้ไข

Step 4 :  Planning & Problem Solving Skills

-  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เชิงยุทธวิธี และเชิงปฏิบัติการ

-  การคิดอย่างเป็นระบบที่เป็นทักษะพื้นฐานในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

-  เทคนิคในการแก้ปัญหา และกระบวนการตัดสินใจทั้งระบบ

Step 5 :  Motivation & Delegation Skills

-  เทคนิคการมอบหมายงานที่ลูกน้องเต็มใจทำงานและได้ผลงานที่ดี

-  สูตรสำเร็จการจูงใจที่เป็นกระบวนการ --> PCT. Model

-  เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานให้

-   Workshop : Motivation Case Study

Step 6 :  Coaching Skills

-  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

-  เทคนิคและวิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

-  หลักการสอนงานในห้อง และหน้างาน (OJT)

-   Workshop : Coaching Case Study

Step 7 :  Conflict Management Skills

-  ประโยชน์ของความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์

-  โมเดลรูปแบบของความขัดแย้ง

-  การบริหารความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงาน

-   Workshop : Conflict Management Styles

Step 8 :  Change Management Skills

-  ที่มาของเหตุผลที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

-  เจาะลึกกระบวนการการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

-  การจัดทำกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

Step 9 : Team Management Skills

-  การบริหาร และพัฒนาทีมงานในหน่วยงาน

-  องค์ประกอบและเทคนิคการทำงานเป็นทีม (TEAMWORK)

 

ผู้เข้าฝึกอบรม   เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ปรึกษา หัวหน้างานทุกระดับในองค์กร

 

รูปแบบการฝึกอบรม

- Virtual Class Online Training by Conference Meeting Application

-อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน

-สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

 

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ4,000 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน1 สัปดาห์ ท่านละ3,700 บาท

ลงทะเบียน3 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,400 บาท

ลงทะเบียน5 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,000 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนาสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 มกราคม 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 40 ครั้ง