Public Training : การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน

5 พฤษภาคม 2566

หลักการและเหตุผล :

หลายคนคงจะเคยได้ยินคำว่าMindsetมาบ้าง เพราะเป็นคำศัพท์ที่นำมาใช้กันบ่อยขึ้นในแง่วิธีการสร้างแรงจูงใจและวิธีพัฒนาตนเอง โดยคำว่าMindsetนี้ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ให้คำนิยามไว้ว่าMindsetหรือ "กรอบความคิด" ในบางตำราอาจใช้คำว่า โปรแกรมความคิด หรือกระบวนการทางความคิด สิ่งสำคัญคือMindsetนั้นมีความหมายลึกซึ้งกว่าคำว่า "ความเชื่อ (belief)"ทั่วๆ ไป เพราะMindsetคือ "ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม"

 

จากงานวิจัยของนักจิตวิทยาที่ชื่อว่าCarol Dweckพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จนั้นจะมี Mindsetคนละแบบกับคนทั่วไป โดยคนที่ประสบความสำเร็จนั้นจะมีMindsetแบบGrowth Mindset (กรอบแนวคิดแบบเปิดกว้าง) พวกเขาเชื่อว่าตัวเองสามารถพัฒนาในทักษะต่างๆ ที่ตัวเองบกพร่องได้ ในขณะที่คนทั่วไปกลับมีMindsetแบบFixed Mindset (กรอบความคิดแบบปิดตาย) โดยมีความเชื่อว่าคนเรามีทักษะที่จำกัด ไม่สามารถที่จะพัฒนาขึ้นได้แล้ว

 

จริงๆ แล้วจะมีMindsetแบบไหนก็ไม่ใช่เรื่องผิด เพราะความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เราคือต้องการความปลอดภัย จึงเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะอยากอยู่ในที่ที่เคยชิน ไม่อยากจะเสี่ยง แต่สำหรับคนทำงานแล้วการมีGrowth Mindsetก็จะทำให้เรามีแนวโน้มที่จะหาวิธีพัฒนาตนเองได้ดีขึ้นนั่นเอง

 

การปรับเปลี่ยนMindsetเป็นเรื่องยาก แต่การทำให้แนวคิดนั้นอยู่กับเราไปนาน ๆ เป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า ไม่ใช่เพราะว่าการปรับเปลี่ยนMindsetเป็นสิ่งที่แกล้งทำขึ้นมา แต่เป็นเพราะว่าบางครั้งบางคราว เราไม่อาจจะที่จะมี Growth Mindsetได้ เพราะเรากำลังอยู่ในภาวะที่เครียด และกดดันทางอารมณ์จนเกินไป ดังนั้น จึงเป็นเรื่องยากที่เราจะคิดบวกได้ตลอดเวลา

 

การเป็นคนที่มีGrowth Mindsetทำให้สุขภาพจิตของเราดี และยังทำให้เกิดความสามัคคีกันภายในองค์กร ถ้าทุกคนในองค์กรเป็นคนที่มีGrowth Mindsetมองโลกทั้งใบสดใส และมีแสงสว่าง แนวคิดนี้ไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปเท่านั้น แต่มีความสำคัญกับการทำงานด้วยเช่นกัน การทำงานที่รวมเข้ากับความคิดเชิงบวก จะช่วยให้คนทำงานก้าวผ่านอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดาย จนบางครั้ง เราจะรู้สึกว่าปัญหาต่าง ๆ อยู่กับเราไม่นาน เดี๋ยวมันก็จะหายไป นั่นเป็นเพราะเรามีทัศนคติเชิงบวกนั่นเอง

 

หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบมาเพื่อให้บุคลากร ได้พัฒนาอีกทั้งยังได้ปรับเปลี่ยนMindsetเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน อันเป็นบ่อเกิดความสามัคคีภายในองค์กรและ ยังช่วยให้เราได้เห็นคุณค่าขององค์กรของเรามากขึ้น จะทำให้เรารักองค์กรและพร้อมที่จะช่วยกันพัฒนาองค์กรของเราให้เติบโตแบบยั่งยืนยิ่งๆ ขึ้นไป

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ ในเรื่องของMindsetและสามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน

2.     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า " สิ่งดีๆ และมีคุณค่าบางอย่างล้วนเกิดขึ้น ได้จากคนที่มีGrowth Mindset "

3.     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ว่า "รากฐานของการมีความคิดบวกอย่างสร้างสรรค์นั้นต้อง เริ่มต้นที่การมีทัศนคติเชิงบวกและคนเป็นที่มีGrowth Mindset"

4.     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ "คุณค่าของการมีความสามัคคีกันภายในองค์กร เกิดจากการ ปรับเปลี่ยนMindsetของทุกคนภายในองค์กร"

5.     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ในเรื่องของOutward Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน

6.     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ วิธีการระดมสมองเพื่อให้ได้มาซึ่งGrowth MindsetและOutward Mindset อย่างสร้างสรรค์ และนำไปพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน

 

หัวข้อการอบรม

1. Fixed MindsetและGrowth Mindsetกับการเติบโตขององค์กร

2.ประเมินคุณลักษณะของคนที่มีFixed Mindsetกับคนที่มีGrowth Mindset 

3.กระบวนการของการปรับเปลี่ยนMind Set 

o  ฟังเสียงMindset 

o  เลือกที่จะฟังGrowth Mindset 

o  เถียงกลับFixed Mindset

o  ลงมือทำด้วยGrowth Mindset  

o  ยังทำไม่ได้ ไม่ใช่ "ทำไม่ได้" 

4.ความแตกต่างของคนที่มีFixed Mindsetกับคนที่มีGrowth Mindset 

5.การพัฒนาทักษะการคิดให้เป็นคนที่มีGrowth Mindset 

6.การตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยGrowth Mindset 

7.การพัฒนาคำพูดให้เป็นคนคิดบวกเพื่อให้เกิดความสามัคคีกันภายในองค์กร

8.ตัวอย่าง และกรณีศึกษาของคนที่มีGrowth Mindsetในการทำงาน

9.การพัฒนาGrowth Mindsetกับการใช้ในชีวิตประจำวัน

10.การสร้างทีมงานให้เป็นคนที่มีGrowth Mindsetและมีความรักองค์กรของตัวเอง

11. Inward MindsetและOutward Mindsetมีความแตกต่างกันอย่างไรในการมองโลก

12.พัฒนาความสุขด้วยOutward Mindset

13.การสร้างทีมงานให้เป็นคนที่มีOutward Mindsetและปรับเปลี่ยนMindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน

14.แรงบันดาลใจในการทำงานและดำเนินชีวิตให้ประสบผลสำเร็จและมีความสุข

o  ความสำเร็จในการงาน และชีวิต

o  องค์ประกอบของความสำเร็จในชีวิตการงาน

o  ความปรารถนาของนายจ้างจากลูกจ้าง

o  เคล็ดลับดีๆในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (รักษาโรคเบื่องาน)

o  วิธีทำงานอย่างมีความสุข

o  สร้างและมีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.     ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ ในเรื่องของMindsetและสามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน

2.     ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า "สิ่งดีๆ และมีคุณค่าบางอย่างล้วนเกิดขึ้นได้จากคนที่มีGrowth Mindset"

3.     ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ว่า "รากฐานของการมีความคิดบวกอย่างสร้างสรรค์นั้นต้อง เริ่มต้นที่การมีทัศนคติเชิงบวกและคนเป็นที่มีGrowth Mindset"

4.     ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ "คุณค่าของการมีความสามัคคีกันภายในองค์กร เกิดจากการปรับเปลี่ยนMindsetของทุกคนภายในองค์กร"

5.     ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ในเรื่องของOutward Mindset  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน

6.     ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ วิธีการระดมสมองเพื่อให้ได้มาซึ่งGrowth MindsetและOutward Mindset อย่างสร้างสรรค์ และนำไปพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน

 

อาจารย์อนุภาพ พันชำนาญ

 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ.26

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ4,000 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน1 สัปดาห์ ท่านละ3,700 บาท

ลงทะเบียน3 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,400 บาท

ลงทะเบียน5 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,000 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์อนุภาพ พันชำนาญสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซอย26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

5 พฤษภาคม 2566 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0623155283,021579083

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 185 ครั้ง