Public Training : การพัฒนาทักษะ "ผู้จัดการมือใหม่"

30 มกราคม 2566

หลักการและเหตุผล

เมื่อชีวิตการทำงานของพนักงานเดินทางมาถึง จุดเปลี่ยน กับการก้าวหน้าของตำแหน่งงานใหม่ในองค์กร อาจเป็นที่หน้าดีใจกับหลายๆ ท่าน แต่นั่นถือว่าเป็นก้าวแรกกับ จุดเริ่มต้นของ "ความสำเร็จ" หรือ "ล้มเหลว" กับตำแหน่งใหม่ ถ้าบุคลากรที่จะเริ่มต้นในการเตรียมพร้อมการได้รับตำแหน่ง "ผู้จัดการมือใหม่" มีหลายทักษะที่อาจเหมือนกับการเป็นหัวหน้างานแต่อาจต้องมองภาพบางมุมได้ดีกว่าระดับหัวหน้างาน มีทักษะหลาย ๆ อย่างที่ผู้จัดการมือใหม่จะต้องเปิดใจเรียนรู้ ทั้งการเปลี่ยนแปลง แนวคิด ทัศนคติการบริหารงาน บริหารคน การเข้าใจคนมากขึ้น การมีภาวะผู้นำ เก่งคิด มองปัญหาเป็นโอกาส ทั้งวางกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและเกิดผลที่ดีตามเป้าหมายองค์กร

 

วัตถุประสงค์

1.     ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาท ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนไปนำสู่การเป็นผู้จัดการมือใหม่อย่างมืออาชีพ

2.     ผู้เข้าอบรมเข้าใจทักษะของผู้จัดการในยุคใหม่ในการพัฒนาตนเองและการทำงานในบทบาทใหม่ที่ท้าทายขึ้น

3.     ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการบริหารคนให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจของทีม (Team Work)

 

หัวข้ออบรม

Module #1 การพัฒนาตนเอง

·      เรียนรู้การปรับเปลี่ยนบทบาท และความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไป

·      เรียนรู้การเข้าใจตัวเองในการพัฒนาตนเองสู่ผู้จัดการมือใหม่ด้วยเครื่องมือการโค้ชระดับโลก Points of you (coaching card Israel)

·      ทักษะการมีภาวะผู้นำ

·      ทักษะเรื่องการบริหารคน (เข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่นด้วยหลักDISC Model)

·      ทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงานและบริหารเวลา

·      ทักษะการเป็นผู้นำประชุม

·      เข้าใจและวิธีการใช้เครื่องมือในการบริหารต่าง ๆ ในบทบาทผู้บริหารยุคใหม่

Module #2 การพัฒนาด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น

·      จิตวิทยาการบริหารคนในยุค4.0

·      ทักษะการแก้ไขปัญหา ด้วยการคิดคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและวิเคราะห์ข้อมูล

·      ทักษะการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว

·      ทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพ

Module #3 การสร้างทีมงาน

·      ทักษะการกำหนดเป้าหมายในการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

·      การสอนงาน มอบหมายงานให้เหมาะสม ติดตามงานในบทบาทผู้นำแนวโค้ช

·      การสื่อสารที่ดีในฐานะผู้นำ

·      การFeedbackด้วยหลักการFollow Model

 

กลุ่มเป้าหมาย   บุคคลในองค์กรที่จะพัฒนาเป็นผู้นำ

 

รูปแบบการสัมมนา

1.  การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 40 %

2.  กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติWorkshopและการนำเสนอผลงานกลุ่ม 60 %

 

ระยะเวลาอบรม  จำนวน1 วัน ต่อ1 รุ่น ตั้งแต่เวลา9.00-16.00 น.

 

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ4,000 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน1 สัปดาห์ ท่านละ3,700 บาท

ลงทะเบียน3 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,400 บาท

ลงทะเบียน5 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,000 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 มกราคม 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 68 ครั้ง