Public Training : เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5 why analysis

30 สิงหาคม 2566

หลักการและเหตุผล

 "ปัญหา" เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวันกับทุกคน แต่การจะเข้าใจ หลักการและขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างดี ปัญหาที่เกิดจากงาน กับปัญหาที่เกิดจากคน ก็จะใช้วิธีแก้กันคนละแบบ การวิเคราะห์ปัญหา โดยทั่วไป มักจะไม่ลึกพอ และมักใช้สัญชาตญาณในการแก้ปัญหามากกว่า จึงดูเหมือนเป็นการแก้แบบผิวเผิน ยังไม่ตรงจุด และปัญหาจริงถูกมองข้ามไป ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์ การแก้ปัญหาได้ลึกพอและถูกจุด จะนำไปสู่การคิดและวิเคราะห์ด้วยเหตุและผล มีที่มาที่ไป เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการแก้ไขได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

 

การแก้ปัญหาที่ยาก มีความซับซ้อน จึงจำเป็นต้องใช้กระบวนการช่วยให้เกิดการคิดวิเคราะห์ถึงปัญหานั้น ๆ แบบรอบด้าน โดยกระบวนการจะใช้คำถาม "ทำไม" "ทำไม" ไปเรื่อยๆ เพื่อพาเราไปให้ใกล้ต้นตอของปัญหามากที่สุด หรือเราเรียกกันว่า "ไปให้ถึงรากของปัญหา (Root Cause) 5 Why Analysisคือการใช้คำถาม "ทำไม" นำทางเพราะจะทำให้เกิดคำถามปลายเปิด ดังนั้น เมื่อถาว่า "ทำไม" คำตอบที่ได้ก็จะเป็นการอธิบาย "เพราะ..." ทำให้บทสนทนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด เพื่อป้องกันการใช้คำถามปลายปิด เช่น ใช่ไหม ถูกไหม ดีไหม เป็นต้น

 

หลักสูตรนี้ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้มีทักษะในการใช้เครื่องมือการแก้ปัญหารูปแบบต่างๆ ผ่านกระบวนการได้อย่างเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why-Why Analysis

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกระบวนการแก้ปัญหาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผลที่จะได้รับ

·         สามารถนำความรู้ไปพัฒนาหน่วยงานเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น

·         สามารถวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และตรงประเด็น

·         สามารถนำเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

 

หัวข้ออบรม

·         แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)

·         ประเภทของปัญหาและรูปแบบการแก้ปัญหา

·         กระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Problem Solving Process)

·         แนวคิดและหลักการ3 จริง กับการแก้ปัญหา (Genba, Genbutsu, Genjitsu)

·         การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกC & E DiagramWhy-Why Analysis

·         ปัญหาในปัญหา สิ่งที่ยากที่สุดในการแก้ปัญหา

 

ระยะเวลา :  หลักสูตร1 วัน  (6 ชั่วโมง)

 

เทคนิคการฝึกอบรม

เน้นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าอมรม ได้ร่วมคิดร่วมทำ ที่ตรงตามการนำไปใช้กับการทำงานจริง

-     บรรยาย40 %

-     การฝึกปฏิบัติ ทำกิจกรรมกลุ่ม และการนำเสนอ60 %

 

อาจารย์ศักดิ์ดา กรรณนุช

 

โรงแรมRembrandt Hotel Bangkokสุขุมวิท ซอย18-20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ4,000 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน1 สัปดาห์ ท่านละ3,700 บาท

ลงทะเบียน3 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,400 บาท

ลงทะเบียน5 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,000 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ศักดิ์ดา กรรณนุชสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมแรมแบรนด์ สุขุมวิทซอย 18-20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 สิงหาคม 2566 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 134 ครั้ง