Public Training : เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0

21 ธันวาคม 2565

หลักการและเหตุผล

งานสนับสนุน (Supporting Department)ทั้งหลายล้วนเป็นงานที่อยู่หลังฉากที่ใครต่อใครให้ความสำคัญเป็นอันดับรองลงมา แม้ว่าองค์กรจะได้ผลการดำเนินงานที่ดี ความชอบส่วนใหญ่ก็มักตกอยู่กับหน่วยงานหลักๆ มีใครจะนึกถึงบ้างว่า ภายใต้ความสำเร็จของงาน หรือความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นได้นั้น ผู้ที่อยู่ในหน่วยงานสนับสนุนนั้น มีส่วนผลักดัน และช่วยเหลือสนับสนุนมากน้อยเพียงใด ผู้ที่หลงลืมหลังฉากก็เปรียบเสมือนการหลงลืมความสำเร็จ หลังฉากที่ทรงประสิทธิภาพ เป็นตัวกำหนดความสำเร็จขององค์กร

 

หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร4.0 เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังในส่วนของงานสนับสนุนให้ทรงประสิทธิภาพ และทำให้องค์กรมีฐานที่มั่นคงพร้อมที่จะเผชิญปัญหาอุปสรรค การรักษาตนเองให้อยู่รอด และเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต

 

ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีเยี่ยมและเปี่ยมประสิทธิภาพ และเป็นบุคคลที่สำคัญที่องค์กรต้องเก็บรักษาไว้???

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจงานเลขานุการอย่างถูกต้อง

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะและสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นเลขานุการมืออาชีพ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพงานเลขานุการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ "ศิลปะในการครองใจเจ้านาย"

5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานยุคใหม่ และเป็นมากกว่าคำว่า...เลขานุการ

 

หัวข้อหลักสูตร (Course outlines)

1.เลขานุการยุคใหม่ กับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ

  -จรรยาบรรณ และคุณสมบัติ

  -บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของงานเลขานุการและงานธุรการ

  -การเตรียมการสู่ความพร้อม

  -การเสริมสร้างบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์

  -การสร้างความเชื่อมั่นในสายอาชีพ

2.หลักการบริหารจัดการระบบงานเลขานุการ

  -การวางแผนและบริหารเวลางาน

  -การบริหารเวลาผู้บริหารและตนเอง,การนัดหมายงาน

  -การบริหารงานระหว่างผู้บริหารไม่อยู่สำนักงาน

  -การจัดระเบียบงาน และทบทวนงาน

  -การบริหารสำนักงาน

  -การบริหารงานเอกสาร และการจัดเก็บ

  -การติดต่อกับหน่วยงานภายนอก

  -การใช้โทรศัพท์

  -การเจรจาต่อรองในงานเลขานุการ

  -เครื่องมืออุปกรณ์ และการใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพงานเลขานุการ

  -การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

3.การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ

  -การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน

  -การสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง

  -ศิลปะการบริหารความเครียด

 

วิธีการอบรม   เชิงวิเคราะห์ข้อมูลและฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษา

 

อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์

 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน1 สัปดาห์ ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200 บาท

ลงทะเบียน5 ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 ธันวาคม 2565 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 229 ครั้ง