Public Training : การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)

31 พฤษภาคม 2565

บทนำ

"การบัญชีต้นทุนCost Accounting"เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านต้นทุนทางธุรกิจ ในการจัดทำรายงานทางการเงินFinancial Statement เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุน Cost Analysisและใช้ประโยชน์ในการบริหารต้นทุนCost Management อย่างมีประสิทธิภาพ

 

"การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุนCost Accounting & Cost Analysis"เป็นหลักสูตรที่จะช่วยทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุน,ความสำคัญของการบัญชีต้นทุนต่อการบริหาร,การแยกประเภทของต้นทุน,การคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้า,การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ขาย การจำแนกประเภทต้นทุน ทั้งต้นทุนวัตถุดิบMaterial Cost,ต้นทุนแรงงานLabour Cost,และโสหุ้ยการผลิต Overheadการคำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือ ทั้งวัตถุดิบทางตรง Direct Material,งานระหว่างทำWork in processและสินค้าสำเร็จรูปFinished Goods, ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทั้งที่เป็นต้นทุนผันแปรVariable Costและต้นทุนคงที่Fixed Cost

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ "นักบัญชี" มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน การแยกประเภทต้นทุน การคำนวณต้นทุนการผลิต ต้นทุนขาย ต้นทุนสินค้าคงเหลือ เพื่อให้สามารถจัดทำบัญชีและรายงานทางบัญชีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2.  เพื่อให้ "นักบัญชี" สามารถนำข้อมูลและรายงานทางบัญชีต้นทุน มาทำการวิเคราะห์ต้นทุนCost Analysisที่จำเป็นในการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยข้อมูลทางบัญชีต้นทุนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา

3.   เพื่อให้"นักบัญชี" สามารถนำวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนCost Analysisที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารต้นทุน Cost Managementอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผล

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี,ผู้จัดการแผนกบัญชี

2.  ผู้จัดการฝ่ายบริหาร,ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย และผู้จัดการแผนก

3.  หัวหน้างาน,เจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานด้านการบัญชี,เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

 

เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่1:หลักการบัญชีต้นทุน Cost Accounting

·      ความหมายและวัตถุประสงค์การบัญชีต้นทุน

·      ขอบเขตของหลักการบัญชีการเงิน และหลักการบัญชีต้นทุน

บทที่2:การบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร

·      หลักการบัญชีต้นทุนกับกระบวนการบริหารจัดการ

·      การใช้ข้อมูลการบัญชีต้นทุนในการบริหาร

บทที่3:หลักการแยกประเภทต้นทุน Cost Accounting

·      การจำแนกต้นทุนการผลิต Cost of Manufactured Product

·      การจำแนกต้นทุนตามลักษณะการผลิต Prime Cost, Conversion Cost 

·      การจำแนกต้นทุนตามระดับกิจกรรม Variable Cost, Fixed Cost 

·      การจำแนกต้นทุนตามหน่วยต้นทุน Direct Cost, Indirect Cost 

·      การจำแนกต้นทุนตามสายการผลิต Cost of Production, Cost of Service 

·      การจำแนกต้นทุนตามหน้าที่งาน Manufacturing Cost, Financial Cost

·      การจำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับเวลา Historical Cost, Future Cost

·      การจำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ Sunk Cost, Opportunity Cost, Differential Cost, Marginal Cost

บทที่4:ระบบการบัญชีต้นทุน

·      ระบบPeriodic Cost Accumulation System

·      ระบบPerpetual Cost Accumulation System

บทที่5:ลักษณะกระบวนการผลิต 

·      ระบบต้นทุนงานสั่งทำ Job Order Cost System

·      ระบบต้นทุนช่วงการผลิต Process Cost System

บทที่6:ชนิดของต้นทุน

·      ระบบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง Actual Cost System

·      ระบบต้นทุนปกติ Normal Cost System

·      ระบบต้นทุนมาตรฐาน Standard Cost System

บทที่7:การคำนวณต้นทุนการผลิต,ต้นทุนขาย และต้นทุนต่อหน่วย

·      ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต Cost of Manufacturing

·      วิธีการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบใช้ไปในการผลิต Cost of Raw Materials Used

·      วิธีการคำนวณต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป Cost of Finished Products

·      วิธีการคำนวณต้นทุนสินค้าที่ขาย Cost of Goods Sold

·       วิธีการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย Cost per unit

บทที่8:การจัดทำรายงานทางบัญชีตามงบการเงิน Financial Statement 

·      งบต้นทุนการผลิต Cost of Goods Manufactured Statement

·      งบกำไรขาดทุนProfit and Loss Statement

·      งบแสดงฐานะการเงิน Financial Statement

บทที่9:การคำนวณอัตราส่วนต้นทุน Cost Ratio

·      การคำนวรอัตราส่วน Inventory Turnover

·      การคำนวณอัตราส่วน Landed Cost Ratio

·      การคำนวณจุดคุ้มทุน Break Even Point

บทที่10:การบริหารต้นทุน Cost Management

·      การบริหารต้นทุนการจัดซื้อ วัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศ

·      เทคนิคการลดต้นทุน Cost down, Cost Reductionจากงานจัดซื้อ

·      การบริหารงานบุคคลกับการลดต้นทุนการสรรหาบุคลากร และงานAdmin

·      การบริหารคลังสินค้าวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูปให้มีประสิทธิภาพ

·      การบริหารการผลิต ควบคุมต้นทุนการผลิต ลดของเสียจากการผลิต

·      การบริหารการควบคุมคุณภาพ การลดต้นทุนของเสีย ต้นทุนจากข้อร้องเรียนของลูกค้า

·      การบริหารงานฝ่ายซ่อมบำรุง ต้นทุนการบำรุงรักษาPreventive Maintenance

บทที่11:การบัญชีต้นทุนสำหรับผู้บริหาร Cost Data for Management

·      ยอดสินค้าคงเหลือ InventoryในงบการเงินFinancial Statement

·      ยอดวัตถุดิบคงเหลือต่อยอดเบิกใช้ หรือยอดขาย

·      จำนวนการสั่งซื้อวัตถุดิบ เทียบกับจำนวนเบิกใช้

·      การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับเดือนก่อน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์

·      รายงานการลดต้นทุน Cost downเทียบกับKPIของฝ่ายจัดซื้อ

·      จำนวนชั่วโมงการหยุดเครื่องจักร Machine Break Down

·      ยอดการผลิตเทียบกับแผนการผลิต เปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิต

·      จำนวนครั้งที่มีข้อร้องเรียนของลูกค้า และต้นทุนของเสียจากปัญหาคุณภาพ

·      จำนวนชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา Overtimeเทียบกับแผนการผลิต

·      จำนวนวัสดุสิ้นเปลืองที่มีการสั่งซื้อหรือการเบิกจ่าย Factory Supply

·      รายการสินค้าคงเหลือค้างเกินกว่า 3 เดือนSlow Movement, Dead Stock

บทที่12:การวิเคราะห์ต้นทุน Cost Analysis

·      ประเภทของรายงานต้นทุน และการกำหนดผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานแต่ละประเภท

·      เทคนิคการจัดทำรายงานต้นทุนแต่ละประเภท พร้อมตัวอย่าง

·      ตารางการวิเคราะห์ต้นทุน Cost Analysis Metricที่มีประสิทธิภาพ

 

วิธีการฝึกอบรม

1.  บรรยายเนื้อหา,ตัวอย่างประกอบ

2.   Workshop

 

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน1 สัปดาห์ ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200 บาท

ลงทะเบียน5 ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

31 พฤษภาคม 2565 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 481 ครั้ง